Un al·lil és un grup alquil insaturat, de fórmula CH2=CH-CH2–. El carboni amb l'enllaç senzill és el carboni al·lílic; si té algun substituent s'anomenaran substituents al·lílics. En canvi, els carbonis del doble enllaç són els carbonis vinílics, i els seus substituents seran els substituents vinílics.

El grup al·lil és la unitat més petita dels compostos enils, ja que només té un doble enllaç; a part de l'al·lil, però, existeixen compostos com els dienils (dos dobles enllaços més un enllaç senzill), els trienils (tres dobles enllaços i un enllaç senzill), etc.

Preparació dels al·lilsModifica

  1. Sal metàl·lica + organometàl·lic (per reacció de metàtesi)
  2. Anió carbonilat + halur d'al·lil

També es poden preparar amb addicions oxidants.