L'alfabet català és la variant de l'alfabet llatí usada per a escriure la llengua catalana. Consta de les 26 lletres de l'alfabet llatí, algunes de les quals poden ser modificades per diacrítics. Actualment l'alfabet es compon de vint-i-sis lletres, més sis dígrafs (conjunts de dues lletres que representen un sol fonema).[1]

Infotaula sistema d'escripturaAlfabet català
Tipusalfabet derivat del llatí Modifica el valor a Wikidata
Llengüescatalà Modifica el valor a Wikidata

A més a més de les lletres, hi ha tres signes diacrítics: l'accent greu (`), l'accent agut (´) i la dièresi (¨), i alguns caràcters especials com el guionet (-) i el punt volat (·) de la ela geminada.

Lletres i ordre alfabètic

modifica

Aquesta versió és l'establerta per les normes ortogràfiques proposades per Pompeu Fabra i Poch i adaptades, posteriorment, per l'IEC i l'AVL:

Grafema Nom del grafema (IEC) Nom del grafema (AVL) Pronúncia Remarques
1 A a a [ä], [ə] amb les variacions À, à
2 B b be [b], [β], [p]
3 C c ce [k], [s], [ɡ]
4 D d de [d], [ð], [t]
5 E e e [ε], [e], [ə] amb les variacions É, é i È,è
6 F f efa efe o ef [f], [v]
7 G g ge [ɡ], [ɣ], [ʒ], [k]
8 H h hac muda o [h]
9 I i i [i], [j] amb les variacions Í,í, Ï,ï
10 J j jota [ʒ]
11 K k ca [k] només emprada en paraules d'origen estranger
12 L l ela ele o el [ɫ]
13 M m ema eme o em [m], [ɱ]
14 N n ena ene o en [n], [ŋ], [ɱ]
15 O o o [ɔ], [o], [u] amb les variacions Ó,ó i Ò,ò
16 P p pe [p], [b]
17 Q q cu [k]
18 R r erra erre o er [r], [ɾ]
19 S s essa esse o es [s], [z]
20 T t te [t], [d]
21 U u u [u], [w] amb les variacions Ú,ú i Ü,ü
22 V v ve [b], [β], [v]
23 W w ve doble o doble ve [b], [β], [v], [w] només emprada en paraules d'origen estranger
24 X x ics o xeix [ʃ], [ks], [ɡz]
25 Y y i grega [i], [j][2] només emprada en el dígraf ny, alguns cognoms o en paraules d'origen estranger
26 Z z zeta [z]

Encara que no són lletres de l'alfabet, hi ha dos signes que reben un nom especial: la ce trencada i la ela geminada.

Grafema Nom del grafema (IEC) Nom del grafema (AVL) Pronúncia Remarques
Ç ç ce trencada [s] és una lletra modificada, una variació de la z
L·L l·l ela geminada ele (o el) geminada [ɫɫ] representa una ela doble, amb el punt volat per distingir-la del dígraf ll

Dígrafs

modifica

El català té els següents dígrafs, dues lletres que representen un sol so:

Grafema Nom del grafema (IEC) Nom del grafema (AVL) Pronúncia Remarques
ll ela doble ele (o el) doble [ʎ] Consonant doble
rr erra doble erre (o er) doble [r] Consonant doble
ss essa doble esse (o es) doble [s] Consonant doble
ny ena i grega ene (o en) i grega [ɲ]
qu cu u [k] Amb u muda seguida de e o i'
gu ge u [ɡ] Amb u muda seguida de e o i'
ix i xeix o i ics [ʃ] o [ʒ] intervocàlic o després de vocal a final de mot

Ortogràficament rr, ss i ix intervocàlic se separen en síl·labes diferents, a més de l·l.

El dígraf qu davant e, i té el mateix so que la c davant a, o, u, donant com a resultat la sèrie ca, que, qui, co cu. En altres casos, però, el grafema qu correspon a dues lletres que representen dos fonemes diferents, per exemple: quan, aquós, qüestió, aqüífer, etc. Igualment, el dígraf gu origina la sèrie ga, gue, gui, go, gu, i així mateix, hi ha casos en què el grafema gu representa dos fonemes: següent, pingüí, guant.[1]

El conjunt ix és dígraf des del punt de vista del català oriental (perquè la i és muda), però no ho seria si és considerat des del punt de vista del català occidental (on la i sí que es pronuncia).[1]

Existeix una controvèrsia a l'hora de considerar certs grafemes com a dígrafs: és el cas dels conjunts tg, tj, tx, tz i ig. Certs lingüístes, com Ruaix,[1] Alarcos Llorach,[3] Wheeller,[4] Mariner,[5] Mascaró,[6] s'inclinen per tractar aquests conjunts no com a dígrafs, sinó com a grups bifonemàtics: és a dir, consideren que són dos sons diferents. Eines com l'Optimot, per contra, inclouen aquests grafemes dins els dígrafs del català.

Antigament, s'havien fet servir altres dígrafs com el ch (so /k/ a final de paraula i de vegades a dintre; o a dintre, per tx, sobretot al País Valencià i en gal·licismes i castellanismes), il, yl, ly, yll (tots al principi representant dos sons -una semivocal i una lateral, alveolar o palatal- i després amb el valor de la ll actual); yn per l'actual ny; gu per g davant a; ff per f, ch per c, th per t, ph per f, aquests quatre dígrafs en cultismes, etc. També s'havien emprat grafies simples actualment abandonades, fora dels cognoms, com y per la semivocal i, després, per la conjunció copulativa, l per ll, g per gu davant e o i; x darrere vocal per ix, entre altres.

Nom de les lletres

modifica

Històricament, el nom d'algunes lletres ha estat diferent de l'actual, s'emprava: ef, el, em, en, er, es, itzeta/idzeta. També era diferent la pronúncia de la vocal d'algun dels noms de les lletres.

Antoni Rovira i Virgili va "condemnar"[7] els noms de les lletres de l'abecé a la castellana o la italiana (efe, ele, eme, ene, esse), i va donar-hi els noms tradicionals (ef, el, em, en, es), divergint en aquest punt amb Pompeu Fabra. Albert Rossich sosté[7] que l'opció normativa de Fabra (efa, ela, ema, ena) no era sinó una temptativa de catalanització dels noms castellans seguint la fonètica del català oriental. Rovira indica que el timbre de la e era tancat en el nom de totes les lletres tret del de la er, que era obert.

L'alfabet català a través del temps

modifica
Lluís d'Averçó (S. XIV) Josep Ullastre i Llopis (1743) Antoni Febrer (1804 ; 1821) Pau Cardellach i Busquets (1840) Pere Antoni Figuera i Tomàs (1840) Josep Pau Ballot (1845) Josep Escrig i Martínez (1851) Pere Puiggarí (1852) Pau Estorch i Siqués (1857) Joan Pais i Melis (1899) Antoni Careta (1901) Jeroni Marvà (1932) Josep Ruaix i Vinyet (1976) Carles Salvador (1951) Enric Valor(1977) Francesc Ferrer Pastor (1994)
a a a/á á a a a a a a a a a a a a
b be be bè [bé] be bé [be] be be (alta) be be (alta) be be (alta)
c ce ce cè [cé] ce sé [ce] ce ce ce ce ce ce
ç ce trencada çe ce trencada ce trencada ce trencada ce trencada
d de de dè [dé] de dé [de] de de de de de de
e e e/é é é [ę] e é é e é [e] e e e e e e
f ef ef èf ef(a) [éf(a)] ef ef èf ef èf efe [efa] éf efa efe efa efe ef
g ge ge gè [gé] ge ge gé [ge] ge ge ge ge ge ge
h hac ác/ac ac o atxe hac ache hac hac aca [hac] ache hac hac hac hac hac
i i í/i i i i i vocal i i i i (llatina) i i (llatina) i i
j jota jota jóta jota jota jota i consonant jota giota [jota] jota jota jota jota jota jota
k ka ká/cá k ka ka ca ca ca ca ca
l el èl el ; èle [élé] el el él el èl èle [ela] èl / el·le ela ele ela ele el
ll ell lle/dobla èl ell ; èlla [élla] ell èll éll èll eglie [ella] ell
m em em èm em ; èma [éma] em em èm em èm ème [ema] ém ema eme ema eme em
n en èn en ; èna [éna] en en èn ny èn éne [ena] én ena ene ena ene en
ny eny ñe ñ eny/èn tilla enye / eñe eny èñ ègne [enya] eny
o o o ó o o o o o ò [o] o o o o o o
p pe pe pe [pé] pe pé [pe] pe pe pe pe pe pe
q qu cú/cu cu qu cu cu cu cu cu cu cu qu cu
r er er ér/érr er ; érra [ęrra] er er er èr erre [erra] er (no èrre) erra erre erra erre er
s es es ès/èss es ; èssa [éssa] es es és ès esse [essa] és essa esse essa esse es
t te te tè [té] te te té [te] te te te te te te
u u ú/u u u u u vocal u u u u u u u u
v ve/vè vè [vé] u consonant ve / be suau u consonant vé [ve] ve ve (baixa) ve ve (baixa) ve ve (baixa)
w ve doble ve doble ve doble
x xex xex xèxa xeix ; equis ex / eix xeix xex scesc [xeix] xeix xeix o ics ics o xeix ics, xeix ics o xeix xeix (o ics)
y no existeix (sols per a la ny) no existeix (sols per a la ny) no existeix (sols per a la ny)/i-grèga i grèga [gręga] no existeix (sols per a la ny) i greca (sic) igrega (igrec) y grega i greca [i grega] no existeix (sols per a la ny) no existeix (sols per a la ny) no existeix (sols per a la ny) no existeix (sols per a la ny) no existeix (sols per a la ny) i grega
z ze (no itzeta) zeta zeta itzeta cedeta / çeta idzeta idzeta zeta zeta o idzeta zeta zeta zeta zeta zeta o itzeta

Notes:

  • Antoni Febrer i Pau Cardellach i Busquets usen els accents gràfics greu i agut al revés que en l'actualitat. Doncs: é és e oberta, ó és o oberta, jóta equival a jòta i ér equival a èr. La segona solució és la que hi ha a Principis de la lectura menorquina per un mahonès, de 1804.
  • Els plurals dels noms tradicionals no tenen vocal de suport, tret de les esses i les xeixes: les ers, les efs, les ens.
  • Les no obstruents i les fricatives sordes són e + consonant: er, el, em, en, ef, es. Les oclusives són consonant + e: be, de, pe, te i també ge, ce, qu i ve. De més a més hi ha hac, xeix, i grega, zeta o itzeta.

Referències

modifica
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Ruaix i Vinyet, Josep. Català complet 1. Curs superior de llengua catalana. Moià: J. Ruaix, 1997, p. 41. ISBN 84-89812-09-8.  Arxivat 2024-06-03 a Wayback Machine.
  2. Gramàtica pràctica del Català. Apèndix Ortografia: els sons i les lletres. Barcelona: Teide, p. 3 [Consulta: 20 juny 2014].  Arxivat 7 de desembre 2012 a Wayback Machine.
  3. Alarcos Llorach, Emilio. Estudis de lingüística catalana. Barcelona: Ariel, 1983. ISBN 8434475030.  Arxivat 2024-06-03 a Wayback Machine.
  4. Wheeler, Max W. «Els fonemes catalans: alguns problemes». Els Marges, 9, gener 1977, pàg. 15-17. Arxivat de l'original el 2024-06-03 [Consulta: 3 juny 2024].
  5. Mariner, S. Estudis de llengua i literatura catalanes. XIV, p. 109-132. 
  6. Estudis gramaticals: working papers in linguistics. Univ. Autònoma de Barcelona, 1984, p. 211. ISBN 978-84-7488-115-8.  Arxivat 2024-06-03 a Wayback Machine.
  7. 7,0 7,1 Ginebra i Serrabou, Jordi. Llengua i política en el pensament d'Antoni Rovira i Virgili. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006, p.211. ISBN 8484157717.  Arxivat 2024-06-03 a Wayback Machine.

Bibliografia

modifica