Aquiroe o Anquinoe fou a la mitologia grega la filla del Nil, esposa de Belos, i mare d'Egipte i Danaos.