El Bucle while o bucle mentre és una estructura de la majoria dels llenguatges de programació estructurats. El seu propòsit és repetir un bloc de codi mentre una condició es mantingui veritable.

Diagrama de bucle While

Sintaxi

modifica

La sintaxi en pseudocodi és la següent:

 
 
 

Condició

modifica

La condició ha de ser una sentència que retorni un valor booleà, i aquesta pot ser el valor booleà en si, veritable (true) si la condició es compleix, o fals si aquesta no es compleix (false). També pot contenir el nom d'una variable booleana, i el valor de l'expressió dependrà del seu contingut. S'ha de tenir en compte que a més de les variables també hi pot haver crides a funcions que retornin un valor.

Sentències comparatives

modifica

La forma més òbvia potser, i la més usada sense dubte, són les sentències comparatives, que usen els operands igual, diferent, menor o igual, major o igual, menor i major. En el cas del llenguatge C, s'utilitzen els següents símbols per representar les comparacions anteriors: ==, ! =, <=,> =, <,>,

Particularitats de llenguatges

modifica

En alguns llenguatges, es poden utilitzar variables no booleanes en la comparació: Per exemple, si la variable val 0, serà com si la condició no es complís, i sempre que sigui diferent de 0, es considerarà que la condició es compleix.

Exemple (usant sintaxi de C)

modifica
# Include <stdio.h>
int main (){
 int tecla = 0;
 while (tecla == 0){
 scanf ("% i", & tecla);/* Llegim el nombre ingressat */
 }
}

En aquest exemple el programa va a llegir la pulsació d'una tecla mentre el seu valor sigui igual a zero, en el moment en què es premi una Tecla diferent, s'aturarà.

Exemple (usant el llenguatge Lexico)

modifica

Genera i mostra els primers 10 nombres naturals:

tasca
{
l'objecte nombre_natural és una quantitat
copieu 0 en nombre_natural
mentre nombre_natural <10 faci:
{
copieu nombre_natural+1 a nombre_natural
mostri nombre_natural
}
}