Centre sociosanitari

(S'ha redirigit des de: Centres sociosanitaris)

Els centres sociosanitaris són els recursos d'internament dotats de les característiques estructurals i del personal necessari per atendre pacients sociosanitaris.

Estructura

modifica

Des del punt de vista de la seva estructura de serveis, estan integrats per una o més de les unitats següents:

Unitat de llarga estada

modifica

És la unitat d'hospitalització que té com a funció el tractament rehabilitador, de cures de manteniment, de profilaxi de complicacions, com també de suport per a persones grans amb malalties cròniques de llarga evolució que han generat incapacitats funcionals de major o menor grau, a fi d'aconseguir la màxima autonomia que permeti la situació del malalt.

Dins d'aquestes unitats s'inclou l'atenció a persones amb demència avançada o amb algun altre trastorn cognitiu de tipus crònic. Quan el nombre de persones hospitalitzades amb aquestes patologies és prou nombrós, cal ubicar aquests pacients en unitats diferenciades de psicogeriatria.

Unitat de mitjana estada-convalescència

modifica

És la unitat d'hospitalització que té com a objectiu restablir aquelles funcions o activitats que hagin estat afectades, parcialment o totalment, per diferents patologies. Es tracta de persones grans amb malalties de base que necessiten una recuperació funcional després de patir un procés quirúrgic, traumatològic o mèdic, prèviament tractat en una fase aguda.

Unitat de mitjana estada-cures pal·liatives

modifica

És la unitat d'hospitalització que té com a funció oferir tractament pal·liatiu i de confort a pacients amb càncer avançat o amb altres malalties inguaribles en fase terminal. El control de símptomes i el suport emocional al malalt i a la seva família són els objectius que presenta la unitat.

Unitat de mitjana estada polivalent

modifica

És una unitat en la que es poden atendre indistintament pacients convalescents o tributaris de cures pal·liatives.

Unitat de tractament de la sida

modifica

És la unitat d'hospitalització creada per atendre pacients en fase terminal específicament per sida.

Unitat d'avaluació integral ambulatòria en geriatria, cures pal·liatives i trastorns cognitius

modifica

L'avaluació integral ambulatòria en geriatria, cures pal·liatives i trastorns cognitius és l'activitat per la qual s'arriba a un diagnòstic clínic que, a més, valora les capacitats i necessitats de determinats pacients, mitjançant un procediment de diagnòstic unidisciplinari o multidisciplinari, segons escaigui, per tal de dissenyar un pla d'intervenció global. Aquesta avaluació és una eina de suport especialitzada per a l'atenció primària i altres xarxes sanitàries i sociosanitàries.