La compressibilitat és una propietat de la matèria per la qual tots els cossos disminueixen de volum en sotmetre'ls a una pressió o compressió determinada mantenint constants altres paràmetres.

Compressibilitat en sòlids, líquids i gasos modifica

Els sòlids a nivell molecular són molt difícils de comprimir, ja que les molècules que tenen els sòlids estan molt unides i a poc espai lliure entre elles perquè se les pugui apropar sense que apareguin forces de repulsió fortes. Això contrasta amb els gasos els quals tenen les seves molècules molt separades i que, en general, són molt compressibles. Els líquids són també força difícils de comprimir, encara que ho són més que no pas els sòlids.

Compressibilitat en termodinàmica modifica

En termodinàmica es defineix la compressibilitat d'un sistema termodinàmic com el canvi relatiu de volum enfront d'una variació de pressió. Es distingeix entre compressibilitat isoterma i compressibilitat adiabàtica.

Compressibilitat isoterma modifica

És una mesura de la compressibilitat d'un cos o sistema quan se sotmet a una transformació quasi estàtica de pressió mentre que la seva temperatura es manté constant i uniforme.

Compressibilitat adiabàtica modifica

És una mesura de la compressibilitat d'un cos o sistema termodinàmic quan se sotmet a una transformació quasi estàtica de pressió en condicions d'aïllament tèrmic perfecte.

En un procés adiabàtic de variació de pressió, el cos experimentarà algun canvi de temperatura.