Sigui un àcid feble, AH, que es dissol dins d'aigua. Segons la teoria àcid-base de Brønsted i Lowry l'àcid reacciona amb l'aigua segons la següent equació química:

Quan s'assoleix l'equilibri les concentracions de les espècies que intervenen es manté constant i es pot definir una constant d'equilibri com:

Però la concentració d'aigua és pràcticament constant (aproximadament 55,5 mol/l) i es pot incloure en la constant d'equilibri, Kc, donant lloc a:

Hi ha aleshores una nova constant d'equilibri, Ka, que és definida per l'anterior equació, o bé per:

que s'anomena constant d'aciditat i és el quocient entre el producte de les concentracions de la base conjugada de l'àcid i del catió oxoni i la concentració de l'àcid, totes a l'equilibri:

[1]

Definició exacta modifica

La constant d'equilibri d'un àcid dèbil amb l'aigua es pot expressar en funció de les molalitats o de les molaritats. Les dades més precises s'han obtingut en funció de les molalitats, per la qual cosa aquí s'utilitzaran molalitats. Tanmateix els valors obtinguts d'una manera o de l'altra pràcticament coincideixen.

La constant d'equilibri de la reacció de dissociació d'un àcid s'anomena constant d'acidesa i ve representada en funció de les activitats molals per:

 

Si la dissolució és diluïda, el coeficient d'activitat de l'aigua val 1 (γH₂O = 1) i la molalitat de l'aigua és pràcticament constant, per la qual cosa pot incloure's dins de la mateixa constant d'acidesa, simbolitzada ara per Ka:

 

[2]

pKa modifica

De la mateixa manera que es defineix pH també es defineix pKa:

 

Per tant la constant d'acidesa és expressada per:

 

Referències modifica

  1. Babor, J.A.; Ibarz, J. Química General Moderna (en castellà). 8a. Barcelona: Marín, 1979, p. 417-418. ISBN 84-7102-997-9. 
  2. Díaz Peña, M.; Roig Muntaner, A. Química física (en castellà). 1ª. Madrid: Alhambra, 1980, p. 959-960. ISBN 84-205-0575-7.