Cronologia

Cronologia (del Grec χρονο 'cronos', temps i λογία 'logos', estudi) és la ciència que té com finalitat,determinar les dates i l'ordre dels fets històrics; és disciplina auxiliar de la Història.

També s'anomena cronologia la llista d'esdeveniments ordenada per les dates respectives (ordre cronològic).

La representació gràfica de la cronologia es coneix com a cronografia.