Despatx és el nom que alguns estats utilitzen genèricament per a denominar les comunicacions escrites intercanviades entre el seu Ministeri d'Afers Exteriors i les Missions Diplomàtiques i Oficines Consulars que en depenen. Es diferencien de les comunicacions telegràfiques pel seu contingut més prolix i detallat. Amb contingut en principi limitat, poden ser decisoris, descriptius, deliberatius, informatius, etc.

Malgrat això, alguns països limiten l'ús del terme exclusivament quan són trameses des d'una Missió o d'una Oficina Consular, al Ministeri d'Afers Exteriors.

La pràctica reconeix també molts altres usos del terme. Així, hi ha països que denominen Despatxos a les Notes Diplomàtiques, i altres que reserven el terme per a les comunicacions telegràfiques intercanviades entre el Ministeri d'Afers Exteriors i les seves respectives Missions a l'exterior.