Enginyeria militar

L'enginyeria militar és la branca de l'enginyeria que dona suport a les activitats de combat i logística de les forces armades mitjançant un sistema MCP (Mobilitat, Contramobilitat i Protecció) construint ponts, camps minats, passarel·les, etc. Els enginyers s'encarreguen també d'augmentar el poder defensiu per mitjà de construccions o millorament d'estructures de defensa. A més de les seves missions clàssiques de suport en situacions de combat a la guerra, en èpoques de pau col·labora en la solució de problemes d'infraestructura d'índole nacional.

Obstacles antitancs (Línia Sigfrid)
Fortificació (Línia Maginot)

En l'àmbit d'una unitat/cos, és aquella que té com a missions facilitar el moviment de les forces pròpies i impedir o dificultar el de l'enemic. Les tasques d'un soldat d'enginyers inclouen la construcció de camins i ponts, tendit de camps de mines o la detecció i neteja d'obstacles. En alguns exèrcits també és responsabilitat dels enginyers les comunicacions tàctiques de les seves unitats.