Espècies forestals dels Països Catalans

La taula del present article ha estat editada tenint en compte les següents definicions i convencions.

S'entén per espècies forestals dels Països Catalans les espècies arbòries i arbustives que es troben als boscos o plantacions forestals dels Països Catalans. No inclou les espècies exclusivament utilitzades com ornamentals, a carrers, parcs i jardins.

La taula té una orientació forestal, i no segueix un ordre d'agrupació que sigui correcte des del punt de vista de la ciència botànica. Tradicionalment, la silvicultura ha agrupat els arbres en dos grans grups, molt diferents entres si: coníferes i planifolis. El grup de les coníferes compren un conjunt d'espècies que s'han agrupat seguint una publicació de l'Institut pour le Devélopment Forestier[1]

Les espècies forestals que procedeixen del procés natural i espontani de difusió d'espècies s'anomenen espècies autòctones, mentre que les espècies que han estat introduïdes per l'home en una determinada zona geogràfica s'anomenen espècies al·lòctones o introduïdes.

Les espècies introduïdes en temps històrics, generalment a l'època de la colonització Romana, es denominen espècies naturalitzades.

Les espècies introduïdes que s'estenen de manera desmesurada i invasora s'anomenen espècies introduïdes invasores, i representen un problema per la biodiversitat. Per altra banda hi ha espècies introduïdes que no desplacen a les autòctones, i enriqueixen la biodiversitat d'una determinada àrea geogràfica.

Respecte de la tolerància a l'ombra se segueix el criteri habitual de distingir les espècies de llum, que són intolerants de l'ombra, i les espècies d'ombra. Entremig d'ambdós es troba una gradació de tolerància, no obstant se solen agrupar totes sota la denominació "mitja ombra" o també "mitja llum".

S'utilitzen les inicials r i c per indicar rara i comuna respectivament. Per indicar el grau de raresa o abundància s'utilitza una, dues o tres inicials, en la següent manera:

r rara

rr força rara

rrr molt rara

c comuna

cc força comuna

ccc molt comuna

Coníferes modifica

Grup espècie (en català) espècie (nom científic) autòctona altitud, m tolerància freqüència
Avets Avet Abies alba autòctona 1.000 - 2.000 ombra Pirineus c
Avets Avet del Caucas Abies nordmanniana introduïda 400 - 1.2000 mitja llum aforestació
Avets Avet Douglas Pseudotsuga menziesii introduïda 400 - 900 mitja llum aforestació
Avets Avet roig Picea abies introduïda 700 - 2.000 mitja llum aforestació
Cedres i làrix Cedre de l'Atlas Cedrus atlantica introduïda 600 - 1.100 mitja llum aforestació
Cedres i làrix Làrix europeu Larix decidua introduïda 400 - 1.000 llum aforestació
Pins Pi blanc Pinus halepensis autòctona 0 - 1.200 llum ccc
Pins Pi roig Pinus sylvestris autòctona 400 - 1.8000 llum Pirineus i prepirineus ccc
Pins Pi negre Pinus uncinata autòctona 1.000-2.400 mitja llum Pirineus ccc
Pins Pi pinyer Pinus pinea autòctona 0 - 1.000 llum ccc
Pins Pinassa Pinus nigra subsp. Salzmanii autòctona 400 - 1.800 mitja llum ccc
Pins Pinassa de Còrsega Pinus nigra subsp. laricio introduïda 400 - 1.500 mitja llum aforestació
Pins Pinastre Pinus pinaster autòctona 0 - 1.500 llum r
Pins Pi insigne Pinus radiata introduïda 0 - 800 mitja llum aforestació
Xiprers Xiprer Cupressus sempervivens naturalitzada 0-500 mitja llum c
Xiprers Xiprer de Lambert Cupressus macrocarpa introduïda 0-500 mitja llum tallavents
Xiprers Ginebre Juniperus comunis autòctona 0-1.8000 llum c
Xiprers Càdec Juniperus oxycedrus autòctona 0-1.300 llum c
Xiprers Savina comuna Juniperus phoenicia autòctona 0 - 1.200 llum c
Sequoies Sequoia Sequoia sempervirens introduïda 300 - 1.000 ombra aforestació
Sequoies Sequoia gegant Sequoiadendron giganteum introduïda 900 - 2.700 ombra aforestació
"Arcàiques" Teix Taxus baccata autòctona 500 - 2.000 ombra rr

Planifolis modifica

Família Nom vernacular (català) Nom específic (llatí) Autòctona Altitud, m Tolerància Freqüència
Lauràcies Llorer Laurus nobilis autòctona 0 - 900 mitja ombra r
Platanàcies Plàtan Platanus x hispanica introduïda híbrida 0 - 900 llum cc
Ulmàcies Om de muntanya Ulmus glabra autòctona 1.000 - 1.500 mitja ombra r
Ulmàcies Om Ulmus minor autòctona 0 - 1.500 mitja ombra c
Ulmàcies Om de Sibèria Ulmus pumila introduïda invasora 0 - 1.500 llum r
Ulmàcies Lledoner Celtis australis autòctona 0 - 1.200 llum c
Moràcies Morera de paper Broussonetia papyrifera introduïda invasora 0 - 1.200 llum r
Moràcies Cabrafiguera Ficus carica autòctona 0 - 1.200 llum c
Moràcies Morera blanca Morus alba naturalitzada 0 - 1.500 llum c
Moràcies Morera negra Morus nigra naturalitzada 0 - 1.500 llum c
Juglandàcies Noguer comú Juglans regia naturalitzada 0 - 1.600 mitja ombra c
Juglandàcies Noguer americà Juglans nigra introduïda 0 - 1.600 llum aforestació
Fagàcies Faig Fagus sylvatica autòctona 500 - 2.000 ombra c
Fagàcies Alzina Quercus ilex autòctona 0 - 1.400 mitja llum ccc
Fagàcies Roure pènol Quercus robur autòctona 0 - 1.100 llum Val d'Aran i Garrotxa c
Fagàcies Roure de fulla gran Quercus petrea autòctona 500 - 1.800 mitja llum Catalunya r
Fagàcies Roure martinenc Quercus pubescens autòctona 0 - 1.500 llum cc
Fagàcies Roure de fulla petita Quercus faginea autòctona 400 - 1.800 mitja llum c
Fagàcies Roure africà Quercus canariensis autòctona 300 - 1.200 mitja llum Serralada Litoral c
Fagàcies Roure reboll Quercus pyrenaica autòctona 400 - 1.400 mitja llum c
Fagàcies Garric Quercus coccifera autòctona 0 - 1.500 llum cc
Fagàcies Alzina surera Quercus suber autòctona 0 - 1.000 mitja llum cc
Fagàcies Roure americà Quercus rubra introduïda 0 - 1.500 mitja llum aforestació
Betulàcies Bedoll Betula pendula autòctona 500 - 2.000 llum Pirineus, Montseny c
Betulàcies Vern Alnus glutinosa autòctona 0 - 1.500 llum bosc ribera c
Betulàcies Avellaner Corylus avellana autòctona 0 - 1.600 mitja llum c
Casuarinàcies Casuarina Casuarina equisetifolia Introduïda 0 - 200 llum aforestació
Tiliàcies Tell de fulla petita Tilia cordata autòctona 400 - 1.500 ombra r
Tiliàcies Tell de fulla gran Tilia platyphylos autòctona 400 - 1.500 ombra r
Tamaricàcies Tamariu Tamarix gallica autòctona 0 - 200 llum c
Tamaricàcies Tamariu africà Tamarix africana autòctona 0 - 200 llum r
Salicàcies Salze blanc Salix alba autòctona 0 - 1.000 mitja llum bosc de ribera c
Salicàcies Gatell Salix atrocinerea autòctona 0 - 1.000 mitja llum bosc de ribers c
Salicàcies Gatsaule Salix caprea autòctona 500 - 2.000 mitja llum c
Salicàcies Sarga (arbre) Salix elaeagnos autòctona 0 - 1.000 mitja llum c
Salicàcies Vimetera Salix viminalis autòctona 0 - 1.000 mitja llum bosc de ribera r
Salicàcies Àlber Populus alba autòctona 0 - 1.000 llum bosc de ribera c
Salicàcies Pollancre ver Populus nigra naturalitzada 0 - 1.800 llum bosc de ribera c
Salicàcies Pollancre del Canadà Populus X canadensis introduïda híbrida 0 - 1.500 llum aforestació
Salicàcies Trèmol Populus tremula autòctona 400 - 1.800 llum Pirineu i Prepirineu c
Ericàcies Cirerer d'arboç Arbutus unedo autòctona 0 - 1.000 mitja llum c
Rosàcies Codonyer Cydonia oblonga naturalitzada 200 - 1.600 mitja ombra r
Rosàcies Corner Amelanchier ovalis autòctona 100 - 2.000 mitja llum r
Rosàcies Moixera de guilla Sorbus aucuparia autòctona 500 - 2.000 mitja llum Pirineus r
Rosàcies Moixera de pastor Sorbus torminalis autòctona 500 - 1.400 mitja ombra rr
Rosàcies Moixera vera Sorbus aria autòctona 700 - 1.800 mitja llum r
Rosàcies Perera Pyrus communis naturalitzada 0 - 800 mitja llum r
Rosàcies Perera silvestre Pyrus pyraster autòctona 100 - 1.000 llum Pirineus r
Rosàcies Pomera silvestre europea Malus sylvestris autòctona 400 - 1.800 mitja llum Pirineu i Prepirineu c
Rosàcies Nesprer Mespilus germanica naturalitzada 400 - 1.000 mitja llum Prepirineu r
Rosàcies Arç blanc Crataegus monogyna autòctona 0 - 1.000 mitja llum c
Rosàcies Ametller Amygdalus communis naturalitzada 0 - 500 llum c
Rosàcies Aranyoner Prunus spinosa autòctona invasora 0 - 1.000 llum c
Rosàcies Pruner Prunus domestica autòctona 200 - 1.000 mitja ombra c
Rosàcies Cirerer Prunus avium autòctona 200 - 1.600 llum c
Rosàcies Cirerer bord Prunus padus autòctona 200-1.600 llum r
Rosàcies Cirerer de guineu Prunus mahaleb autòctona 200 - 1.600 llum c
Rosàcies Llorer de Portugal Prunus lusitanica autòctona 200 - 1.600 mitja llum Montseny r
Fabàcies Garrofer Ceratonia siliqua naturalitzada 0 - 400 llum litoral c
Fabàcies Acàcia borda Robinia pseudoacacia introduïda invasora 0 - 700 llum c
Mirtàcies Eucalyptus Eucalyptus camaldulensis introduïda 0 - 300 llum aforestacions
Mirtàcies Eucalyptus Eucalyptus globulus introduïda 0 - 300 llum aforestacions
Punicàcies Magraner Punica granatum naturalitzada 0 -200 llum r
Celastràcies Boneter europeu Evonymus europeus autòctona 300 - 800 mitja llum Pirineu i prepirineu c
Aquifoliàcies Boix grèvol Ilex aquifolium autòctona 200 - 1.600 ombra c
Buxàcies Boix comú Buxus serpervivens autòctona 100 - 1.600 ombra c
Buxàcies Boix baleàric Buxus balearica autòctona 100 - 1.400 ombra Mallorca c
Sapindàcies Castanyer d'Índia Aesculus hyppocastanus naturalitzada 300 - 1.200 mitja llum r
Sapindàcies Auró blanc Acer campestre autòctona 300 - 1.000 mitja llum c
Sapindàcies Auró negre Acer monspessulanum autòctona 0 - 800 ombra c
Sapindàcies Blada Acer opalus autòctona 300 - 800 ombra r
Sapindàcies Fals plàtan Acer pseudoplatanus autòctona 200 - 1.500 ombra r
Sapindàcies Erable Acer platanoides autòctona 200 - 1.500 ombra r
Ramnàcies Aladern Rhamnus alaternus autòctona 0 - 500 mitja llum cc
Ramnàcies Fràngula Rhamnus frangula autòctona 0 - 800 ombra r
Ramnàcies Arçot Rhamnus lyciodes autòctona 0 - 650 llum c
Ramnàcies Espina vera Rhamnus cathartica autòctona 300 - 1.000 mitja ombra c
Ramnàcies Púdol o vern de muntanya Rhamnus alpina autòctona 300 - 1.800 mitja ombra r
Ramnàcies Espinavessa Paliurus spina-Christi naturalitzada 0 - 500 llum c
Anacardiàcies Noguerola Pistacia terebinthus autòctona 0 - 1.400 mitja llum c
Anacardiàcies Llentiscle Pistacia lentiscus autòctona 0 - 1.000 mitja ombra cc
Simarubàcies Ailant Ailanthus altissima introduïda invasora 0 - 1.500 mitja ombra c
Apocinàcies Baladre Nerium oleander autòctona 0 - 1.200 llum c
Oleàcies Freixe de flor Fraxinus ornus autòctona 200 - 1.500 mitja llum c
Oleàcies Freixe de fulla gran Fraxinus exccelsior autòctona 400 - 1.800 llum c
Oleàcies Freixe de fulla petita Fraxinus angustifolia autòctona 0 - 1.000 llum cc
Oleàcies Olivereta Ligustrum vulgare autòctona 100 - 1.300 mitja llum c
Oleàcies Ullastre Olea europea autòctona 0 - 1.000 llum c
Oleàcies Fals Aladern Phillyrea latifolia autòctona 0 - 1.000 mitja llum r
Viburnàcies Saüc Sambucus nigra autòctona 0 - 1.500 mitja llum c
Paulowniàcies Paulònia Paulownia tomentosa introduïda 0 - 500 mitja llum Aforestacions
Arecàcies Margalló Chamaerops humilis autòctona 0 - 1.000 llum c
Arecàcies Palmera datilera Phoenix dactilifera introduïda 0 - 200 llum r
Arecàcies Palmera canària Phoenix canariensis introduïda 100 - 500 llum r

Referències modifica

  1. Riou-Nivert, Philippe; Les résineux; 2e édition; 2001; Institut pour le Dévelopment Forestier

Bibliografia modifica

  • Ceballos, L. i Ruiz de la Torre, J.; Arboles y Arbustos; Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, 1979.
  • Bolòs, Oriol de, i Vigo, Josep; Flora dels Països Catalans; 1984; Ed Barcino
  • Riou-Nivert, Philippe, Les résineux, 2e édition,2001, Institut pour le Développement Forestier
  • Romo, Angel M., Arboles de la Península Ibérica y Baleares, 1997, ed. Planeta

Vegeu també modifica

Enllaços externs modifica

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Espècies forestals dels Països Catalans