Diferència entre revisions de la pàgina «Administració local d'Espanya»

m
== Capacitat Jurídica==
 
L'article 5 de llei 7/1985 <ref name="lbrl"></ref> en la seva nova redacció donada per la llei 11/1999 <ref name="onze">[http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l11-1999.html# Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y otras medidas para el desarrollo del Gobierno Local, en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas.]</ref> estableix que d'acord amb la constitució<ref name="constitucio"></ref> i les lleis, les entitats locals tindran plena cpacitatcapacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns, celebrar contractes, establir i explotar obres o [[servei públic|serveis públics]], obligar-se, interposar recursos i exercitar les accions previstes per la llei.
 
== Referències==