Diferència entre revisions de la pàgina «Administració local d'Espanya»

local
(local)
L'article 5 de llei 7/1985 <ref name="lbrl"></ref> en la seva nova redacció donada per la llei 11/1999 <ref name="onze">[http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l11-1999.html# Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y otras medidas para el desarrollo del Gobierno Local, en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas.]</ref> estableix que d'acord amb la constitució<ref name="constitucio"></ref> i les lleis, les entitats locals tindran plena capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns, celebrar contractes, establir i explotar obres o [[servei públic|serveis públics]], obligar-se, interposar recursos i exercitar les accions previstes per la llei.
 
== Administració Locallocal del País Valencià ==
{{Article principal|Administració Locallocal del País Valencià}}
L'Administració Locallocal del País Valencià està específicament regulada per la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana,<ref name="Llei 8/2010"/><ref name="Text consolidat Llei 8/2010"/>
 
L'[[Organització territorial d'Espanya|administració territorial]] del [[País Valencià]] s'organitza en tres nivells d'entitats locals: els [[Llista dels municipis del País Valencià|municipis]], les [[Comarques del País Valencià|comarques]] i les [[Províncies d'Espanya|províncies]]. A més, són també considerades entitats locals: les [[Entitat local menor|entitats locals menors]], les [[Llista d'àrees metropolitanes d'Espanya|àrees metropolitanes]] i les [[Mancomunitat de municipis|mancomunitats]]. Totes les entitats locals del País Valencià són inscrites al [[Registre d'Entitats Locals del País Valencià]].