Diferència entre revisions de la pàgina «Potestat sancionadora»

m
Correcció tipogràfica: espais sobrants
m (Corregit: administracions publiques > administracions públiques)
m (Correcció tipogràfica: espais sobrants)
== Principi de Legalitat==
 
Conegut també pel seu terme llatí de ''nullum crimen, nulla poena sine lege'' i determinat en l'article 127 de la llei 30/1992 <ref name="trenta"></ref> reconeix que les administracions públiques, en virtut del que diu la [[Constitució Espanyola]] <ref name="constitució">[http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.tp.html La Constitución Española de 1978]</ref> tenen potestat sancionadora quan així es manifesta en una [[Legislació|norma amb rang de llei]]. Aquesta correspon als òrgans administratius que la tinguin atribuïda per norma amb rang de llei o [[Reglament|disposició reglamentària]]. Aquesta no es podrà aplicar sobre els [[Funció pública a l'estat espanyol|empleats públics]].
 
== Principi de tipicitat==
 
Determinat en l'article 129 de la llei 30/1992 <ref name="trenta"></ref> reconeix que constitueixen infraccions aquelles que estan delimitades per una llei. Les sancions administratives, han d'estar classificades per llei com a lleus, greus i molt greus. En aquest sentit la llei 30/1992 i les lleis específiques serveixen com a base perquè les disposicions reglamentàries puguin introduir especificacions o graduacions al quadre d'infraccions o sancions establertes legalment, sense que puguin constituir nous actes punibles. Per altrra banda existeix [[jurisprudència]] que determina que les normes reglamentàries [[Franquisme|preconstitucionals]] són vàlides si en l'ordenament de l'època aquesta reserva de llei no s'imposava, tot i que s'han de considerar caducades aquestes habilitacions i deslegalitzacions. Existeix una clara excepció a aquest principi, en l'article 129.1, ''in fine'', redactat per la [[llei 57/2003]] de [[16 de desembre]], de mesures per a la modernització del govern local <ref name="local">[http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l57-2003.html Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.]</ref> que estableix la possibilitat als [[ajuntaments]] de regular les sancions en determinats aspectes i sempre que no excedeixen de 3000 €.
 
== Principi d'irretroactivitat==
 
L'article 9.3 de la Constitució Espanyola <ref name="constitució"></ref> estableix el principi d'[[irretroactivitat]] el qual queda recollit per l'article 128 de llei 30/1992 <ref name="trenta"></ref> que determina que són d'aplicació les disposicions sancionadores vigents en el moment que es produeixen els fets que constitueixin infracció administrativa i que les disposicions sancionadores produeixen efecte retroactiu en tant que afavoreixin el presumpte infractor.
 
== Principi de responsabilitat==
 
Tal com determina, l'article 131 de la llei 30/1992 <ref name="trenta"></ref> que perquè es pugui imputar a un subjecte la infracció que origina la sanció administrativa és necessari que concorri una conducta culposa o dolosa, sense que es pugui admetre la responsabilitat objectiva com a base d'una sanció administrativa. Aquest article conté altres previsions:
 
* Es pot exigir a l'infractor la reposició de la situació que ha alterat el seu estat originari i també la indemnització pels danys i perjudicis causats.<ref name="trenta"></ref>
== Principi de proporcionalitat==
 
Determinat en l'article 131 de la llei 30/1992 <ref name="trenta"></ref> en l'exercici de la potestat sancionadora s'ha de guardar l'adequació deguda entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada, i que s'han d'aplicar els criteris següents per a la graduació de la sanció:
 
* L'existència d'intencionalitat o reiteració
* La reincidència
 
Tal com ve remarcat per l'article 25.3 de la Constitució Espanyola <ref name="constitució"></ref> les sancions administratives poden ser de [[Sanció pecuniària|naturalesa pecuniària]], però en cap cas poden implicar directament o subsidiàriament la pena privativa de llibertat.
 
== Dret a la presumpció d'innocència==
== Prescripció==
 
L'article 132 de la llei 30/1992 <ref name="trenta"></ref> estableix terminis generals d'aplicació supletòria en cas de manca de terminis específics de prescripció establerts a les lleis sectorials. La llei estableix terminis de prescripció de 3 anys, 2 anys i 6 mesos segons siguin '''faltes''' molt greus, greus o lleus (a comptar des de la data de comissió de la infracció) i de 3 anys, 2 anys i 1 any per a les '''sancions imposades''' per '''faltes''' molt greus, greus o lleus (a comptar des de la data en què hi hagi sentència ferma). El mateix article 132 especifica que:
 
* Interromp la prescripció la iniciació, amb coneixament de l'interessat, del procediment sancionador i que el termini de la prescripció es reprèn si l'expedient sancionador queda paralizat més d'un mes sense que la causa sigui imputable a l'interessat.
1.141.440

modificacions