Diferència entre revisions de la pàgina «Educació infantil»

m
(m)
Segons l'article 9.4 de la [[LOGSE]], els continguts s'organitzen en àrees pròpies de l'[[Coneixement|experiència]] i desenvolupament de l'infant. Tot i que l'etapa és globalitzada, les àrees curriculars es divideixen en tres grans blocs:
 
# ''1. Descoberta d'un mateix''. Aquesta àrea pretén descobrir, conèixer i comprendre la pròpia identitat, com a individu i com a membre d'un grup. El concepte que té una persona de si mateix, tot és fruit de diversos factors com ara l'autoimatge, l'[[autoestima]], la confiança en si mateix,.... Aquests es van creant a través del coneixement del propi cos i el dels altres, de la relació amb totes aquelles persones que l'envolten (família, mestres, companys, veïns...). Essent tan importants els adults com les persones que es troben al seu mateix nivell. Tot això afavorirà el seu creixement personal, l'autonomia i l'autoconcepte.
# ''Descoberta de l'entorn natural i social''. Aquesta àrea pretén descobrir, conèixer i comprendre tot allò conforma la [[realitat]] de l'infant, tot allò que l'envolta. L'entorn natural i social és un tot, encara que pot englobar aspectes diversos; i no deixa d'ésser una única realitat que va construint. Cal no oblidar mai que l'infant, en arribar a l'escola, ja porta unes experiències prèvies. A partir d'aquestes ha anat construint una xarxa de conceptes entrellaçats (casa, escola, barri, família,...). I a l'escola va ampliant aquest coneixement.
 
# ''2. Descoberta de l'entorn naturalIntercomunicació i socialllenguatges''. Aquesta àrea pretén descobrir, conèixer i comprendre totde allòquina conformamanera pot relacionar-se la [[realitat]]nena deo l'infant,el totnen allòamb queel l'envolta.seu L'entorn, naturalfísic i socialhumà. ésSón ununa tot,sèrie encarade que pot englobar aspectes diversos;recursos i no deixa d'ésser una única realitatinstruments que vaafavoreixen construintinterrelacions. CalEls nodiversos oblidarcanals maide quecomunicació l'infant,són enimportants arribarcom a l'escola,nexe jaentre portael unesseu experiènciesmón prèvies.interior Ai partir dl'aquestesexterior. haDins anatdel construintcurrículum unaengloba xarxaels de[[llenguatge]]s: conceptes entrellaçats (casaverbal, escolamusical, barricorporal, família,...).plàstic I a l'escola va ampliant aquesti coneixementmatemàtic.
 
''3. Intercomunicació i llenguatges''. Aquesta àrea pretén descobrir, conèixer i comprendre de quina manera pot relacionar-se la nena o el nen amb el seu entorn, físic i humà. Són una sèrie de recursos i instruments que afavoreixen interrelacions. Els diversos canals de comunicació són importants com a nexe entre el seu món interior i l'exterior. Dins del currículum engloba els [[llenguatge]]s: verbal, musical, corporal, plàstic i matemàtic.
 
== Fonaments de l'educació Infantil ==
És important saber que en el qual es desenvolupa el nen serà un dels factors determinants per al quocient intel·lectual del nen. Encara que perquè tot això funcioni els pares tenen un important paper, ja que l'educació depèn de l'escola i també de la família.
 
Un dels factors determinants també és el [[llenguatge]] enriquit, és una de les peces claus de l'Educació infantil. Sobre el llenguatge es va construint el [[pensament]] i la capacitat de descodificar la realitat i la pròpia experiència, és a dir, la capacitat d'aprendre. S'ha de crear un ambient en el qual el llenguatge sigui el gran protagonista, per tal que el nen exerciti el llenguatge. Tot i que la idea fonamental és millorar-lo, buscar noves possibilitats expressives.<ref>{{CalidadCitar en la educación infantilllibre |nombrenom=Miguel|apellidollinatge=Zabalza|títulotítol=Calidad en la educación infantil | |ubicaciónlloc=Santiago de Compostela |editorial= Narcea, S.A de ediciones Madrid. }}</ref>
 
Es poden classificar en tres tipus de fonaments:
* Creació d'estímuls.
 
Per poder entendre com es desenvolupen i aprenen els nens i nenes de l'etapa d'educació infantil convé aclarir alguns conceptes que s'utilitzen molt sovint i que de vegades ens poden portar a confusions si no són utilitzats de la mateixa manera. Ens referim a tres conceptes molt interrelacionats: maduració, desenvolupaments i aprenentatge.<ref>{{citar llibre |nombrenom=Eulàlia |llinatge=Bassedas | |títulotítol=Aprendre i ensenyar a l'educació infantil |añoany=1997 |ubicación= |editorial=Graó}}</ref>
 
* [[Maduració]]: quan fem referència aquest terme estem parlant d'aquells canvis que tenen lloc al llarg de l'evolució dels individus que es fonamenten en la variació de l'estructura i la funció de les cèl·lules. Així per exemple, es pot parlar de la maduració del sistema nerviós central, mitjançant la qual es creen les condicions perquè hi hagi més i millors connexions nervioses que permetin una resposta més adaptada a les necessitats creixents de l'individu. La maduració està estretament lligada al creixement (que es correspondria bàsicament als canvis quantitatius: llargària dels ossos, augment del pes corporal, etc.) i, per tant, aquells aspectes més biològics, físics, de l'evolució de les persones.
758.144

modificacions