Institut Valencià de la Joventut: diferència entre les revisions

cap resum d'edició
Cap resum de modificació
Cap resum de modificació
** Vicepresidència segona
** Secretaria
** VocaliesaVocalies:
**# Cinc representants de les conselleries, amb rang com a mínim de director o directora general.
**# Una [[Diputació|diputada o diputat provincial]], preferentment menor de trenta anys.
**# Dues representants joves residents a la Comunitat Valenciana.
 
== ActivitatsEstructura i serveisorganitzativa ==
L’Institut Valencià de la Joventut s’estructura en subdireccions generals, o unitats administratives del mateix rang, de les quals dependran jeràrquicament serveis, o unitats administratives del mateix rang, en funció dels diferents àmbits d’actuació. Les persones titulars d’aquestes unitats administratives seran nomenades entre el personal funcionari de carrera de l’administració de la Generalitat.
Els serveis i activitats que ofereix l'Institut Valencià de la Joventut són:
* [[Carnet Jove]]
* Oci Educatiu
* Albergs i centres juvenils
* Informació
** Erasmus+
** Formació
** Ocupació
** Temps lliure
** Participació
** Solidaritat i diversitat
** Medi ambient
** Cultura
** Salut
** Habitatge
 
== Recursos i serveis per a la joventut ==
== Patrimoni ==
La Xarxa Jove disposarà, almenys per al seu funcionament, dels recursos i serveis següents:<ref name=":1" />
# La Xarxa Valenciana d’Informació i Animació Juvenil
# La Xarxa Valenciana d’Oci Educatiu
# La Xarxa Valenciana d’Albergs Juvenils, les residències i campaments juvenils, i la resta d’espais al servei de la joventut
# Les escoles d’animació juvenil
# El Carnet Jove i altres credencials
# El Servei d’Assessorament i Recursos Tècnics per a Municipis.
 
=== Xarxa Valenciana d’Informació i Animació Juvenil ===
== Difusió i ajudes ==
1. La Xarxa Valenciana d’Informació i Animació Juvenil la integren aquells serveis promoguts a la Comunitat Valenciana per entitats sense ànim de lucre que tinguen per objecte desplegar serveis d’informació, formació, assessorament o orientació, especialment adreçats a joves en els seus processos d’emancipació, i que hagen sigut reconeguts i registrats per l’Institut Valencià de la Joventut.
 
2. L’Institut Valencià de la Joventut, en col·laboració amb la resta d’integrants de la Xarxa Valenciana d’Informació i Animació Juvenil, establirà una xarxa virtual d’informació juvenil que oferirà continguts i serveis de qualitat, en Internet i en les xarxes socials, a tota la joventut valenciana i als professionals de la joventut.
 
=== Xarxa Valenciana d’Oci Educatiu ===
La Xarxa Valenciana d’Oci Educatiu és el conjunt dels serveis i espais físics que serveixen per a la realització d’activitats d’oci educatiu, socials, culturals, esportives, mediambientals i de temps lliure que permeten el desenvolupament integral de la joventut i que eduquen en hàbits de participació i en valors de compromís i integració social.
 
Aquestes activitats les hauran de promoure entitats sense ànim de lucre o ajuntaments, i constituiran una oferta estable i periòdica que ajude els i les joves a desenvolupar-se com a persones. Els serveis i espais físics que integren aquesta xarxa hauran de ser reconeguts i registrats per l’Institut Valencià de la Joventut. Els requisits que hauran de complir les entitats titulars dels serveis i els espais es determinaran reglamentàriament.
 
3. Els objectius de la Xarxa Valenciana d’Oci Educatiu són:
 
a) Reconèixer les activitats que ja es realitzen en l’àmbit del temps lliure, des del punt de vista de l’educació no formal.
 
b) Garantir la promoció de la infància i l’adolescència, l’interès superior del menor i la joventut en el seu desenvolupament integral, i també la prevenció, detecció i protecció davant circumstàncies i conductes de risc.
 
c) Impulsar i coordinar un àmbit de referència orientador, saludable i flexible per al desenvolupament integral de la infància, l’adolescència i la joventut.
 
d) Promoure la professionalització dels agents d’oci educatiu.
 
e) Fomentar l’educació en la participació.
 
f) Impulsar la intervenció amb persones joves en l’àmbit local.
 
4. L’Institut Valencià de la Joventut promourà, amb la conselleria responsable d’educació, mesures transversals de connexió entre l’educació no formal i l’educació formal de joves i adolescents.
 
5. La Generalitat, a través de l’Institut Valencià de la Joventut, mantindrà una xarxa d’instal·lacions públiques la destinació prioritària de la qual serà l’exercici d’activitats d’oci educatiu de caràcter cultural, social, lúdic, esportiu, mediambiental i inclusiu.
 
=== Xarxa Valenciana d’Albergs Juvenils ===
La Xarxa Valenciana d’Albergs Juvenils la formen els albergs juvenils de titularitat de l’Institut Valencià de la Joventut, i també tots els albergs juvenils de titularitat pública o privada que, amb el compliment previ dels requisits que estableixen aquesta llei i la normativa que la desplega, siguen reconeguts per l’Ivaj com a tals i estiguen inclosos a aquest efecte en el cens d’albergs juvenils estatal.
 
=== Escoles d’animació juvenil ===
1. La Generalitat, a través de l’Institut Valencià de la Joventut, atendrà la formació d’animadors juvenils i de monitors de temps lliure i el reconeixement de les escoles de formació d’animadors juvenils en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
 
2. Totes les escoles d’animació juvenil participen i són consultades en matèria de formació en animació juvenil en el Fòrum d’Escoles d’Animació.
 
3. L’Institut Valencià de la Joventut presentarà cada any una proposta de formació per a les persones responsables i professionals de joventut que incloga, almenys, una trobada anual, espais de debats i de reflexió conjunta i una oferta de cursos. Així mateix, crearà un espai de recollida i difusió de documentació sobre joventut.
 
4. Les persones que realitzen o hagen de realitzar activitats educatives de temps lliure, i també funcions de coordinació d’activitats de temps lliure i de direcció de centres de vacances, amb xiquets i joves, a la Comunitat Valenciana, hauran de disposar d’una formació i d’una acreditació adequades, d’acord amb la normativa vigent.
 
5. L’Institut Valencià de la Joventut establirà un sistema d’acreditació de les competències adquirides en el voluntariat juvenil.
 
=== Carnet Jove i altres credencials ===
1. La Generalitat potenciarà programes destinats a promoure i facilitar l’accés de la població juvenil a serveis i productes de caràcter cultural, esportiu, recreatiu, de consum, de transport i semblants, amb la intermediació i, si escau, la concessió de determinats avantatges econòmics mitjançant l’expedició del Carnet Jove i altres credencials.
 
2 La Generalitat, a través de l’Institut Valencià de la Joventut, oferirà productes de mobilitat juvenil que s’adeqüen als recursos econòmics de les persones joves, que faciliten el coneixement de la història, el territori i el patrimoni valencians, i que augmenten també les seues possibilitats de conèixer altres persones i realitats, tant en l’àmbit estatal com europeu o mundial.
 
3. L’emissió i la gestió dels carnets correspondran a l’Institut Valencià de la Joventut, que podrà portar-les a terme directament o a través d’entitats públiques o privades.
 
=== Servei d’Assessorament i Recursos Tècnics per a Municipis ===
La Generalitat, a través de l’Institut Valencià de la Joventut, oferirà als municipis assessorament perquè puguen elaborar i portar endavant els seus plans locals de joventut, i proposarà recursos tècnics per a dur a terme, coordinadament, activitats i campanyes de sensibilització. Al mateix temps, establirà un sistema d’ajudes i subvencions per a donar suport a aquestes iniciatives.
 
== Històric de càrrecs ==
12.467

modificacions