Institut Valencià de la Joventut: diferència entre les revisions

cap resum d'edició
Cap resum de modificació
Cap resum de modificació
{{Inacabat|data=novembre de 2017}}{{Infotaula organització}}
 
L''''Institut Valencià de la Joventut''' o '''IVAJ''' és un organisme autònom de la [[Generalitat Valenciana]] amb personalitat jurídica pública, patrimoni i tresoreria propis, i autonomia de gestió adscrit a la [[Conselleries de la Generalitat Valenciana|conselleria]] competent en matèria de [[joventut]] i que té com a funció destacada el lideratge en l’impuls i la coordinació de les polítiques de joventut, tant en l’àmbit de la Generalitat Valenciana com en el conjunt d’agents intervinents al territori del [[País Valencià]], fou creat per la Llei Valenciana sobre l'Institut Valencià de la Joventut en l'any 1989 i modificat posteriorment per la Llei de polítiques integrals de joventut de 2017.<ref name=":0">{{Ref-web|url=http://www.dogv.gva.es/datos/1989/06/29/pdf/1989_814343.pdf|títol=Llei de la Generalitat Valenciana 4/1989, de 26 de juny, sobre I'Institut Valencià de la Joven­tut|consulta=Novembre 2017|llengua=|editor=dogv.gva.es|data=1989}}</ref><ref name=":1">{{Ref-web|url=http://www.ivaj.gva.es/documents/164427600/164496926/LLEI+15_2017+de+pol%C3%ADtiques+integrals+de+joventut.pdf/2b6d6674-3aca-4d84-9693-413b343cf7ba|títol=LLEI 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut|consulta=Novembre 2017|llengua=|editor=Ivaj.gva.es|data=10 novembre 2017}}</ref><ref name=":2">{{Ref-publicació|cognom=Alós|nom=Carlos|article=La nova edat de joventut: de 12 a 30 anys|publicació=Levante-EMV|url=http://val.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/09/28/nueva-edad-juventud-12-30/1621077.html|data=|pàgines=}}</ref>
 
== Antecedents ==
L'[[Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana]], a l'article 31.25, confereix a la Generalitat Valenciana competències exclusi­ves en matèria de joventut. L'any [[1983]] la [[Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana|Conselleria de Cultura, Educació i Ciència]] va rebre l'atribució de la gestió d'aquestes competències, aleshores, mit­jançant la Direcció General de Joventut i Esports, i l'any [[1987]] de la Direcció General de la Joventut. La política juvenil a desplegar pels poders públics ha d'emmarcar-se en la promoció de la participació lliure i efi­caç; de la joventut en el desplegament polític, social, econòmic i cultural, tal com estableix l'article 48 de la [[Constitució Espanyola de 1978|Constitució Espanyola]] i ha d'estar, per tant, formulada i aplicada de forma integral. La superació de les dificultats que la societat actual, amb les seues múltiples problemàtiques, ofereix per a la integra­ció activa deIs joves valencians ha de constituir un objectiu prioritari de l'actuació de les institucions valencianes, amb el disseny d'una política integral de joventut. Els joves han de ser objecte i protagonistes directes de la política integral i, per tant, la seua participació en la vida col·lectiva ha de ser la finalitat primera d'aqueixa política de Joventut. Les prestacions de I'Administració als joves han de constituir una sèrie de serveis basats en les necessitats prioritàries de la joventut, i oberts a col·laborar amb les iniciatives socials disposades a afavorir el fet juvenil. La creixent complexitat i interdependència de la vida so­cial determina que qualsevol assumpte o decisió afecta múl­tiples interessos. Els supòsits de coparticipació són cada ve­gada més nombrosos i, així, les tècniques de cooperació, col·la­boració i coordinació interinstitucional adquireixen un paper molt destacat. Atenent aquestes necessitats, les [[Corts Valencianes]], com a òrgan suprem de representació de la voluntat deIs valencians, i en ús de les seues facultats legislatives va aprovar la Llei de Crea­ció de l'lnstitut Valencià de la Joventut, per tal de garantir la realització d'una política juvenil de caràcter integral i, sobretot, per a assolir la màxima coordi­nació en l'actuació de les Administracions valencianes men­tre que afecte qualsevol aspecte de la vida quotidiana dels jó­vens.<ref name=":0" />
 
Per la seua banda, la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de joventut, refermava i reforçava el paper de l’associacionisme juvenil alhora que atorgava un nou paper a l’Institut Valencià de la Joventut, com a ens impulsor de les tasques de coordinació de l’execució de polítiques integrals en el si de la Generalitat Valenciana.<ref name=":1" />
 
La Llei de polítiques integrals de joventut de 10 de novembre 2017 actualitza la regulació de l'IVAJ amb un text normatiu modern que té com a objectiu prioritari ajudar els jóvens a construir el seu projecte de vida i garantir la seua participació en la política pública.<ref>{{Ref-web|url=http://www.servef.gva.es/va/inicio;jsessionid=FAC272CC7236CAD29476497BAE75B855?p_p_auth=8e4ebtPl&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=/asset_publisher/view_content&_101_assetEntryId=164452258&_101_type=content&_101_groupId=164427600&_101_urlTitle=la-nueva-ley-de-juventud-es-una-herramienta-moderna-que-busca-ayudar-a-los-jovenes-a-construir-su-propio-proyecto-de-vida&redirect=http://www.servef.gva.es/inicio;jsessionid=332FCF3CA2E4687D3F7D184CE66031BB?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_3_advancedSearch=false&_3_groupId=0&_3_keywords=exCLUSION+SOCIAL&_3_delta=20&_3_resetCur=false&_3_cur=114&_3_struts_action=%252Fsearch%252Fsearch&_3_format=&_3_andOperator=true|títol=La nova Llei de Joventut és una ferramenta moderna que busca ajudar els jóvens a construir el seu propi projecte de vida - SERVEF - Generalitat Valenciana|consulta=2017-11-23|llengua=ca}}</ref>
 
== Funcions de l'Institut Valencià de la Joventut ==
Són funcions de I'IVAJ:<ref name=":1" />
# Informar i coordinar les actuacions que duga a terme la Generalitat Valenciana, i també les administracions públiques, en aquelles matèries que afecten específicament la joventut, de conformitat amb la legislació que consagra els principis de competència i autonomia dels ens administratius, i impulsar l’execució i la divulgació dels drets de les persones joves i de les polítiques integrals de joventut que regula el títol III de la Llei de polítiques integrals de joventut.
# Elaborar, proposar i, si escau, modificar la planificació global de les polítiques juvenils en l’àmbit territorial de la comunitat, mitjançant l’Estratègia valenciana de joventut (EVJ), i propiciar la coordinació i la cooperació entre les diferents administracions públiques i la participació de [[Adolescència|joves]] i associacions juvenils i els interlocutors respectius, especialment el [[Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana]].<ref name=":3">{{Ref-publicació|article=Igualdad publica la nueva ley de políticas integrales de juventud|publicació=La Vanguardia|url=http://www.lavanguardia.com/vida/20171113/432867134767/igualdad-publica-la-nueva-ley-de-politicas-integrales-de-juventud.html}}</ref>
# Defendre els drets socials i les llibertats de les persones joves emparades per l’ordenament jurídic, i denunciar les desigualtats de tracte i les discriminacions del col·lectiu.
# Donar suport material i econòmic al desplegament de les iniciatives i els projectes de les estructures de participació juvenil previstes en els articles 17 i 18 de la Llei de polítiques integrals de joventut, com a vehicles principals de transmissió dels valors [[Democràcia|democràtics]] de tolerància, [[solidaritat]] i respecte a la [[Diversitat sexual|diversitat]], sense excloure el suport a altres formes de participació.
# Promoure la participació juvenil, amb el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, i garantir el desenvolupament de les tasques per a les quals ha sigut creat.
# Impulsar la prestació de serveis a la joventut, des del sector públic, i fomentar les relacions i la cooperació amb els Ajuntaments, i també entre els municipis.<ref name=":2" />
# Acreditar les activitats, les instal·lacions i els serveis juvenils enumerats en aquesta llei.
# Planificar, gestionar, crear i mantenir les instal·lacions juvenils de l’Institut Valencià de la Joventut.
# Regular reglamentàriament les condicions dels centres, les instal·lacions, els serveis, les activitats i programes que s’incloguen dins de les competències de joventut i oci.
# Fomentar les relacions i la cooperació amb els organismes competents en matèria de joventut d’altres [[Comunitat autònoma|comunitats autònomes]], l’[[Espanya|Estat]], la [[Unió Europea]] i altres països.
# Potenciar l’exercici d’activitats d’[[Lleure|oci]] [[Educació|educatiu]] i facilitar-hi l’accés de tots els col·lectius.<ref name=":3" />
# Potenciar la [[Transport|mobilitat]] estatal i internacional de la joventut, especialment en el marc dels programes desenvolupats per la Unió Europea.
# Determinar els currículums i els requisits de les diverses titulacions de temps lliure i informació juvenil d’àmbit autonòmic, expedir els títols pertinents i regular les convalidacions corresponents respecte a altres titulacions, i també les homologacions i els reconeixements de titulacions d’altres comunitats autònomes o estats.
# Fomentar i donar suport al [[voluntariat]] juvenil, i potenciar l’acreditació de les habilitats i de les competències adquirides en realitzar-les.<ref name=":3" />
# Establir un observatori de joventut per a portar a terme els estudis, les investigacions, les publicacions i els programes experimentals de joventut i oci a la Comunitat Valenciana; impulsar la investigació i l’estudi sobre la realitat juvenil de forma periòdica realitzant com a mínim un estudi integral de joventut amb caràcter previ a la realització de l’EVJ, per a proporcionar a l’administració informació per al disseny i el desenvolupament de les polítiques de joventut, i col·laborar en la creació, la gestió i la difusió de les estadístiques autonòmiques sobre joventut, que inclouran dades desagregades de 12 a 18 anys, de 18 a 24 i de 24 a 30. Aquest observatori assegurarà la col·laboració amb experts i expertes de diferents àmbits en el seu treball.
# Qualsevol altra funció que estiga directament vinculada i que servisca als fins i a la naturalesa de l’Ivaj.
[[Fitxer:Rocodromo Hulu Ocio Aventura.jpg|miniatura]]
 
=== Xarxa Valenciana d’Oci Educatiu<ref name=":2" /> ===
La Xarxa Valenciana d’Oci Educatiu és el conjunt dels serveis i espais físics que serveixen per a la realització d’activitats d’oci educatiu, socials, culturals, esportives, mediambientals i de temps lliure que permeten el desenvolupament integral de la joventut i que eduquen en hàbits de participació i en valors de compromís i integració social.
 
|
|-
|2013 - 2015<ref name=":2" />
|
|[[Juan Carlos Caballero Montañés]]
12.467

modificacions