Mètode de la bisecció: diferència entre les revisions

== Algorisme ==
 
ParaEs aplicar el método consideremosdefineixen tres sucesiones[[successions]] <math>a_n \le p_n \le b_n\,</math> definidas por las siguientes relaciones:
{{ecuaciónequació|
<math>p_n = \frac{a_n+b_n}{2},
\quad a_{n+1} = \begin{cases}
p_n & \mbox{si } f(b_n)\cdot f(p_n) > 0\end{cases}</math>
||left}}
 
Donde los valores iniciales vienen dados por:
on els valors inicials venen donats per:
{{ecuación|
{{equació|
<math>a_0 := a,\quad b_0:=b</math>
||left}}
SeEs puedepot probarprovar que lasles tres sucesionessuccessions convergenconvergeixen al valor dea la única raíz delmateixa intervaloarrel:
{{ecuaciónequació|
<math>\lim_{n \to \infty} a_n = \lim_{n \to \infty} p_n = \lim_{n \to \infty} b_n</math>
||left}}
411

modificacions