Difference between revisions of "Governador civil"

no edit summary
m (Governador civil mogut a Governador Civil)
Va ser creat per Reial Decret del [[23 d'octubre]] de [[1833]] que s'establix la figura de subdelegat de foment, les funcions del qual versaven sobre agricultura, indústria i comerç, mineria, ajuntaments, policia general, instrucció pública, societats econòmiques, hospitals i establiments benèfics, presons, germanors i cofradies, biblioteques, museus, teatres i espectacles, caça, pesca, prevencions generals, camins, canals, etc. L'estructura administrativa era el subdelegat, un secretari, un oficial de primera i altre de segona, dues de tercera i altres dos de quarta i un porter.
 
El 1847 en el Reial decret del 29 de setembre se li torna a anomenar [[Governador Civil]] que és la que s'ha mantingut fins a [[1997]] quan es va crear la figura de [[delegat del govern]] a la [[Comunitat Autònoma]]. Al llarg d'aquests anys s'han produït diverses modificacions legals que afectaven a les responsabilitats del càrrec. Així en el Reial decret del 14 d'agost de 1893 en el que se suprimien les seccions de foment. En 1925 les seves funcions estaven establertes en l'Administració Local i l'Estatut Provincial. ElDurant 10la d'octubreSegona deRepública 1958i se'lsla va[[Generalitat dotarde d'unCatalunya]] estatut propi(1931-1939), atorgant-liels algoverns càrreccivils laa màximaCatalunya autoritatforen de la província.suprimits, Elperò 25foren d'abrilrestablerts de 1997 desapareix per a convertir-senou en Subdelegatquedar deldissolt Governel depenentrègim delautonòmic Delegatarran del Governdesenllaç ende la Comunitat[[Guerra Civil AutònomaEspanyola]].
 
Després de la guerra es van ampliar les seves funcions: fiscalització dels acords de les corporacions locals , dels pressupostos municipals (examen i liquidació) autorització d'espectacles públics, establiment dels plans d'obres i serveis , autoritzar o denegar llicències d'establiments sobre activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, etc. El 10 d'octubre de 1958 se'ls va dotar d'un estatut propi, atorgant-li al càrrec la màxima autoritat de la província. Des de 1981 moltes de les seves funcions foren assumides per les Comunitats Autònomes. El 25 d'abril de 1997 desapareix per a convertir-se en Subdelegat del Govern depenent del Delegat del Govern en la Comunitat Autònoma.
 
==Enllaços externs==
*[http://www.juntadeandalucia.es/cultura/aga/Cenfocoa/DetalleFondo.jsp?id=387 Arxiu General d'Andalusia. Història institucional del Governador Civil]
*[http://hispanianova.rediris.es/7/articulos/7a008.pdf Joan SERRALLONGA I URQUIDI, El aparato provincial durante la Segunda República. Los gobernadores civiles, 1931-1939]
* [http://cultura.gencat.net/anc/FitxaFons.asp?Codi_Arxiu=1&Nom_Arxiu=Arxiu+Nacional+de+Catalunya&Avs=N&NRegistre=141&CodiFons=216 Els governadors civils] a l'[[Arxiu Nacional de Catalunya]].
 
[[Categoria:Institucions d'Espanya]]