Ajuda:Pàgina d'imatge: diferència entre les revisions

acabo la traducció
(traduint)
(acabo la traducció)
{{traducció|anglès|Help:Image page|m}}
{{metawiki|Image page}}
 
Podeu posar text en la part de descripció de la pàgina. Inicialment la descripció conté automàticament el camp «[[Ajuda:Resum de l'edició|informació de l'arxiu]]» proporcionat per l'usuari durant la càrrega de la primera versió (aquest text també es mostra com a resum de l'edició a l'historial del fitxer).
 
WhatEl followsque referssegueix toes imagesrefereix ina les imatges en particular. ForPer sounda files,arxius seede alsoso vegeu també [[wAjuda:Wikipedia:MediaÀudio i vídeo]].
 
=== DescriptionDescripció ofde thela imageimatge ===
Per exemple «Imatge d'un peix zebra en un aquari». Això no hauria ser un text alternatiu del títol sinó més aviat una descripció. Això és útil per usuaris que no tenen accés directe a la imatge i és substituïda temporalment per l'etiqueta <code>longdesc</code>.
Eg: "Image of a goldfish in a small tank". This should not be an alternative text (see [[w:Wikipedia:Alternative text for images|alternative text for images]]), but rather a description. This is useful for users who do not have direct access to the image, and is a temporary substitute for a proper <code>longdesc</code> tag.
 
Podríeu incloure també les proporcions de la imatge en píxels.
You could also include the proportions of the image, in pixels.
 
=== OtherAltres versions ===
Si existeixen altres versions de la mateixa imatge (especialment versions de més alta resolució), enllaceu-les. Per exemple:
If other versions (especially a larger version) of the same image exists, link to them. For example:
 
* ''<nowiki>[[Media:Goldfish-in-tank-large.jpg|largerversió versionmés gran]] ([[:Image:Goldfish-in-tank-large.jpg|info]])</nowiki>''
* ''<nowiki>[[Media:Goldfish-in-tank2.jpg|different cameradiferent angle de càmera]] ([[:Image:Goldfish-in-tank2.jpg|info]])</nowiki>''
* ''<nowiki>[[Media:Goldfish-in-tank-textfree.jpg|textfreeversió versionsense text]] ([[:Image:Goldfish-in-tank-textfree.jpg|info]])</nowiki>''
 
TextfreeLes versions maysense betext usefulpoden forser usingútils acrossper languageutilitzar-les versionsen altres llengües.
 
==Categoritzar les imatges==
==Categorizing images==
Afegint el codi de categoria a la pàgina d'imatge es categoritzen igual que altres pàgines, però les imatges són tractades de forma diferent: en la pàgina de categoria no s'inclouen en el compte d'articles de la categoria, i es mostren en una secció separada amb una miniatura, vegeu [[Ajuda:Categoria]].
By adding a category tag on the image page, images can be in the same category as other pages, but are treated separately: on the category page they are not included in the count of articles in the category, and they are displayed in a separate section, with a thumbnail and the name for each, see [[Help:Category#Category_page|category page]].
 
OnA Commons therehi areha essentiallyessencialment onlynomés imagesimatges. OnEn projectsprojectes with realamb articles agenuïns categoryuna cancategoria eitherpot mixbarrejar articles andi imagesimatges aboutsobre ael subjecttema, oro one hashi separatepoden imagehaver categories separades per a imatges. AnUna imagecategoria categoryd'imatges isés typicallytípicament auna subcategoria subcategoryde ofla thecategoria general categorydel aboutmateix the same subjecttema, andi auna subcategorysubcategoria ofd'una acategoria widerd'imatges imagemés categorygeneral.
 
Per categoritzar una nova imatge, la pàgina d'imatge ni tant sols cal editar-la: el codi de categoria simplement es pot posar en el camp d'[[Ajuda:Resum de l'edició|camp informació de l'arxiu]].
For categorizing a new image, the image page does not even have to be edited: the category tag can simply be put in the [[Help:Edit summary#File_upload_summary|upload summary]].
 
==Imatge no existent==
==Nonexisting image==
Les imatges no existents (una pàgina d'imatge sense arxiu) no mostren la secció d'historial del fitxer, vegeu per exemple [[m:Image:Stop sign us.JPG]].
 
==Protecció==
Nonexisting images show no image history section, see e.g. [[:Image:Stop sign us.JPG]].
La [[Ajuda:Guia per a administradors|protecció]] d'una pàgina d'imatge protegeix també l'arxiu, la imatge en sí. Així, per exemple, una nova imatge amb el mateix nom que l'existent només la pot carregar un administrador.
 
==Protection==
[[Help:Administration|Protection]] of an image page is automatically also protection of the image itself: i.e. a new image under the name of the existing image can only be uploaded by a sysop.
 
==Notes==
<references/>
 
==See also==
==Vegeu també==
*[[Help:Images and other uploaded files]]
*[[Ajuda:Carregar un arxiu]]
*[[w:en:Wikipedia:Extended image syntax|Wikipedia:Extended image syntax]]
*[[Ajuda:Ús d'imatges]]
**[[w:it:Aiuto:Markup_immagini]] (in italiano)
*[[m:SVG image support|SVG image support]]
*[[m:Sample image copyright case|Sample image copyright case]]