Diferència entre revisions de la pàgina «Bé d'Interès Cultural»

4.408 octets eliminats ,  fa 11 anys
cap resum d'edició
 
== Concepte i regulació ==
La declaració legal denominada '''bé d'interès cultural''' és una figura de protecció regulada per la '''Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol'''.<Ref>{{citacitar web
|url=http://www.mcu.es/patrimonio/CE/BienCulturales/Definicion.html
|títol= Definició de ''Bien de Interés Cultural''
</ref>
 
Posteriorment aquesta figura de màxim rang va anar sent assumida gradualment per la legislació de les [[Comunitat autònoma|comunitats autònomes]], entitats que participen en la incoació d'expedients i estudis, amb la supervisió del [[Ministeri de Cultura d'Espanya|Ministeri de Cultura]] per a la declaració definitiva. En algunes comunitats com [[Catalunya]] o el [[Comunitat autònoma del País Basc|País Basc]] el nom varia, («[[Bé culturalCultural d'interèsInterès nacionalNacional]]» a Catalunya i «bé qualificat» al País Basc), però el procés de declaració ve a ser el mateix. A AndalusiaCatalunya, el patrimoni històric i la declaració de BICBCIN es regeixen per la Llei 149/20071993, de 2630 de novembresetembre.<ref>[http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/Cultura/Documents/Arxiu/normativa_index.htm%20-%20LLEI_9_1993.doc Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.]</ref>
 
== Definició legal ==
 
=== Monument ===
Són aquells béns immobles que constitueixen realitzacions [[arquitectura|arquitectòniques]] o d'[[enginyeria|enginyeria]], o obres d'[[escultura|escultura]] colossal, sempre que tinguin interès històric, artístic, científic o social.
{{AP|Monumentos del Patrimonio Histórico de España}}
 
Està declarada bé d'interès cultural, categoria monument, per exemple la [[catedral de Santa Maria de Burgos|Catedral de burgsBurgos]] o la [[catedral de Lleó|Catedral de lleó]].
{{AP|Monumentos del Patrimonio Histórico de España}}
Son aquellos bienes inmuebles que constituyen realizaciones [[arquitectura|arquitectónicas]] o de [[ingeniería]], u obras de [[escultura]] colosal, siempre que tengan interés histórico, artístico, científico o social.
 
Són aquells béns immobles que constitueixen realitzacions [[arquitectura|arquitectòniques]] o d'[[enginyeria|enginyeria]], o obres d'[[escultura|escultura]] colossal, sempre que tinguin interès històric, artístic, científic o social.
 
 
Está declarada bien de interés cultural, categoría monumento, por ejemplo la [[catedral de Burgos]] o la [[catedral de León]].
 
Està declarada bé d'interès cultural, categoria monument, per exemple la [[catedral de Santa Maria de Burgos|Catedral de burgs]] o la [[catedral de Lleó|Catedral de lleó]].
 
=== Jardí històric ===
És l'espai delimitat, producte de l'ordenació per l'homehumana d'elements naturals, de vegades complementat amb estructures de fàbrica, i estimat d'interès en funció del seu origen o passat històric, o dels seus valors estètics, sensorials o botànics.
Es el espacio delimitado, producto de la ordenación por el hombre de elementos naturales, a veces complementado con estructuras de fábrica, y estimado de interés en función de su origen o pasado histórico, o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos.
 
És l'espai delimitat, producte de l'ordenació per l'home d'elements naturals, de vegades complementat amb estructures de fàbrica, i estimat d'interès en funció del seu origen o passat històric, o dels seus valors estètics, sensorials o botànics.
 
 
 
Están declarados jardines históricos, por ejemplo, los [[Jardines de Aranjuez]].
 
Estan declarats jardins històrics, per exemple, els [[Jardins D'aranjuez]].
 
Estan declarats jardins històrics, per exemple, els [[Jardins Dd'aranjuezAranjuez]].
 
=== Conjunt històric ===
És l'agrupació d'immobles que formen una unitat d'[[assentament]], contínua o dispersa, condicionada per una estructura física representativa de l'evolució d'una comunitat humana per ser testimoni de la seva [[cultura|cultura]] o constituir un valor d'ús i gaudi per a la [[col·lectivitat]]. Així mateix és Conjunt Històric qualsevol nucli individualitzat d'immobles compresos en una unitat superior de població que reuneixi aquestes mateixes característiques i pugui clarament ser delimitat.
{{AP|Conjunto histórico-artístico}}
 
Són, per exemple, conjunts històrics, el poble de [[Buitrago del Lozoya|Buitrago Del Lozoya]] (Madrid), la ciutat de [[Granada (Andalusia)|Granada]], el Casc VellAntic de [[Càceres|Càceres]] o la ciutat de [[Lleó (Castella i Lleó)|Lleó]]
{{AP|Conjunto histórico-artístico}}
Es la agrupación de inmuebles que forman una unidad de [[asentamiento]], continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su [[cultura]] o constituir un valor de uso y disfrute para la [[colectividad]]. Asimismo es Conjunto Histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad superior de población que reúna esas mismas características y pueda ser claramente delimitado.
 
És l'agrupació d'immobles que formen una unitat d'[[assentament]], contínua o dispersa, condicionada per una estructura física representativa de l'evolució d'una comunitat humana per ser testimoni de la seva [[cultura|cultura]] o constituir un valor d'ús i gaudi per a la [[col·lectivitat]]. Així mateix és Conjunt Històric qualsevol nucli individualitzat d'immobles compresos en una unitat superior de població que reuneixi aquestes mateixes característiques i pugui clarament ser delimitat.
 
 
 
Son, por ejemplo, conjuntos históricos, el pueblo de [[Buitrago del Lozoya]] (Madrid), la ciudad de [[Granada]], el Casco Viejo de [[Cáceres]] o la ciudad de [[León (España)|León]]
 
Són, per exemple, conjunts històrics, el poble de [[Buitrago del Lozoya|Buitrago Del Lozoya]] (Madrid), la ciutat de [[Granada (Andalusia)|Granada]], el Casc Vell de [[Càceres|Càceres]] o la ciutat de [[Lleó (Castella i Lleó)|Lleó]]
 
=== Lloc històric ===
 
Es el lugar o paraje natural, vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a [[tradición|tradiciones populares]], creaciones culturales o de la naturaleza, y a obras del hombre, que poseen valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico.
 
És el lloc o paratge natural, vinculat a esdeveniments o records del passat, a [[tradició|tradicions popular]], creacions culturals o de la naturalesa, i a obres de l'home, que tenen valor històric, etnològic, paleontològic o antropològic.
 
Han estat declarats com a Lloc Històric, entre altres, el [[Lloc Històric Dede Ll'alpujarraAlpujarra]] o el Lloc Històric de les [[Minas de Riotinto|Mines Dede Riotinto]], aquest últim a [[Huelva|Huelva]].
 
 
Han sido declarados como Sitio Histórico, entre otros, el [[Sitio Histórico de la Alpujarra]] o el Sitio Histórico de las [[Minas de Riotinto]], éste último en [[Huelva]].
 
Han estat declarats com a Lloc Històric, entre altres, el [[Lloc Històric De L'alpujarra]] o el Lloc Històric de les [[Minas de Riotinto|Mines De Riotinto]], aquest últim a [[Huelva|Huelva]].
 
 
=== Zona arqueològica ===
 
Es el lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas españolas.
 
És el lloc o paratge natural on hi ha béns mobles o immobles susceptibles de ser estudiats amb metodologia arqueològica, hagin estat o no extret i tant si es troben a la superfície, al subsòl o sota les aigües espanyoles.
 
Són així, zones arqueològiques, la [[Cova d'Altamira|Cova D'altamira]] o les restes de la ciutat de d'[[Itàlica|Cursiva]], a [[Sevilla]].
 
 
== Declaració de BicBIC ==
Son así, zonas arqueológicas, la [[Cueva de Altamira]] o los restos de la ciudad de [[Itálica]], en Sevilla.
Conforme a l'establert ena la Llei 16/1985, perquè un element patrimonial passi a formar part del [[Catàleg]] de Béns d'Interès Cultural d'Espanya, és precís que s'incoï un expedient per l'administració competent (encara que pot fer-se a sol·licitud d'entitats o particulars). Una vegada incoat l'expedient, se li aplica al bé patrimonial, amb caràcter preventiu, tota la protecció jurídica prevista en les lleis.
 
Són així, zones arqueològiques, la [[Cova d'Altamira|Cova D'altamira]] o les restes de la ciutat de [[Itàlica|Cursiva]], a Sevilla.
 
 
== Declaració de Bic ==
Conforme a lo establecido en la Ley 16/1985, para que un elemento patrimonial pase a formar parte del [[Catálogo]] de Bienes de Interés Cultural de España, es preciso que se incoe un expediente por la administración competente (aunque puede hacerse a solicitud de entidades o particulares). Una vez incoado el expediente, se le aplica al bien patrimonial, con carácter preventivo, toda la protección jurídica prevista en las leyes.
 
Conforme a l'establert en la Llei 16/1985, perquè un element patrimonial passi a formar part del [[Catàleg]] de Béns d'Interès Cultural d'Espanya, és precís que s'incoï un expedient per l'administració competent (encara que pot fer-se a sol·licitud d'entitats o particulars). Una vegada incoat l'expedient, se li aplica al bé patrimonial, amb caràcter preventiu, tota la protecció jurídica prevista en les lleis.
 
 
 
El expediente se resuelve por acuerdo, bien del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, mediante Decreto (cuando tenga transferida esta competencia), bien del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Cultura, mediante Real Decreto.
 
L'expedient es resol per acord, bé del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma, mitjançant Decret (quan tingui transferida aquesta competència), bé del Consell de Ministres a proposta del Ministeri de Cultura, mitjançant Reial Decret.
 
 
 
En algunos casos, y por ministerio de la Ley quedaron automáticamente declarados BIC los sitios con [[arte rupestre]] prehistórico y los [[castillo]]s de [[España]] y sus ruinas.
 
En alguns casos, i per ministeri de la Llei van quedar automàticament declarats Bic els llocs amb [[pintura rupestre|art rupestres]] prehistòric i els [[castell|castells]] d'[[Espanya|Espanya]] i les seves ruïnes.
 
 
=== Tramitació de la declaració d'un bé com BicBIC ===
La declaración dedeclaració d'un bien comocom BIC, exigeexigeix la tramitación detramitació d'un expedienteexpedient, que debeha incluird'incloure una seriesèrie de documentosdocuments ei informacióninformació concreta sobre losels bienesbéns a declarar.
 
La declaració d'un bé com Bic, exigeix la tramitació d'un expedient, que ha d'incloure una sèrie de documents i informació concreta sobre els béns a declarar.
 
 
==== Justificació de la declaració de valors ====
* ValoresValors históricoshistòrics-artísticosartístics. SeEs refiererefereix al patrimoniopatrimoni tradicional, marcadomarcat valor de la Antigüedadl'Antiguitat.
* Valor artístic. L'estètic, és el que defineix l'estil. Hem de tenir un coneixement dels estils (com l'eclecticisme, l'arquitectura tradicional).
 
* Valor tipològic. Com a element classificatori, per exemple, esglésies (circular, longitudinal, de salón…saló…;), en el cas dels habitatges trobem la casa tradicional cristiana o mudéjar (casa-pati) del segle XviXVI-XixXIX, a partir d'aquí sorgeixen diversos subtipus depenent de la seva organització, el segle XixXIX es distingeixen els habitatges col·lectius i els habitatges unifamiliars.
* Valors històrics-artístics. Es refereix al patrimoni tradicional, marcat valor de l'Antiguitat.
* Valor urbanístic. Influència del lloc on se situï, bescollturó, plaça, entre carrers estrets, etc. associat al valor d'imatge (afegit recentment).
* Valor artístico. Lo estético, es lo que define el estilo. Debemos tener un conocimiento de los estilos (como el eclecticismo, la arquitectura tradicional).
* Valor d'imatge o paisatgístic.
 
* Valor d'identitat. És un valor que ha estat afegit recentment, es relaciona amb la importància que té un immoble per a una societat com a element significatiu i identificatorio.
* Valor artístic. L'estètic, és el que defineix l'estil. Hem de tenir un coneixement dels estils (com l'eclecticisme, l'arquitectura tradicional).
* Valor tipológico. Como elemento clasificatorio, por ejemplo, iglesias (circular, longitudinal, de salón…), en el caso de las viviendas encontramos la casa tradicional cristiana o mudéjar (casa-patio) del siglo XVI-XIX, a partir de aquí surgen varios subtipos dependiendo de su organización, en el siglo XIX se distinguen las viviendas colectivas y las viviendas unifamiliares.
 
* Valor tipològic. Com a element classificatori, per exemple, esglésies (circular, longitudinal, de salón…;), en el cas dels habitatges trobem la casa tradicional cristiana o mudéjar (casa-pati) del segle Xvi-Xix, a partir d'aquí sorgeixen diversos subtipus depenent de la seva organització, el segle Xix es distingeixen els habitatges col·lectius i els habitatges unifamiliars.
* Valor urbanístico. Influencia del lugar donde se sitúe, cerro, plaza, entre calles estrechas, etc. asociado al valor de imagen (añadido recientemente).
 
* Valor urbanístic. Influència del lloc on se situï, bescoll, plaça, entre carrers estrets, etc. associat al valor d'imatge (afegit recentment).
* Valor de imagen o paisajístico.
 
* Valor d'imatge o paisatgístic.
* Valor de identidad. Es un valor que ha sido añadido recientemente, se relaciona con la importancia que tiene un inmueble para una sociedad como elemento significativo e identificatorio.
 
* Valor d'identitat. És un valor que ha estat afegit recentment, es relaciona amb la importància que té un immoble per a una societat com a element significatiu i identificatorio.
 
==== Descripció i anàlisi de l'immoble ====
[[ast:Bien d'Interés Cultural]]
[[en:Monumento nacional (Spain)]]
[[es:Bien de interés cultural]]
[[eu:Kultura Ondasun]]
[[gl:Ben de Interese Cultural]]
[[pt:Bem de Interesse Cultural (Espanha)]]
[[es:Bien de interés cultural]]
138.208

modificacions