Diferència entre revisions de la pàgina «Bé d'Interès Cultural»

5.119 octets eliminats ,  fa 11 anys
fi traducció
m (Bé d'Interés Cultural mogut a Bé d'interès cultural: Ortografia i majúscules incorrectes.)
(fi traducció)
{{Traducció|es|Bien de interés cultural}}
'''Bé d'interès cultural''' (també conegut per les seves sigles '''BIC''') és una figura jurídica de protecció del [[patrimoni històric espanyol]], tant moble com immoble. Anteriorment aquest mateix nivell de protecció es reconeixia a nivell espanyol com a '''Monument Nacional'''.
 
Conforme a l'establert a la Llei 16/1985, perquè un element patrimonial passi a formar part del [[Catàleg]] de Béns d'Interès Cultural d'Espanya, és precís que s'incoï un expedient per l'administració competent (encara que pot fer-se a sol·licitud d'entitats o particulars). Una vegada incoat l'expedient, se li aplica al bé patrimonial, amb caràcter preventiu, tota la protecció jurídica prevista en les lleis.
 
L'expedient es resol per acord, bé del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma, mitjançant Decret (quan tingui transferida aquesta competència), bé delpel Consell de Ministres a proposta del Ministeri de Cultura, mitjançant Reial Decret.
 
En alguns casos, i per ministeri de la Llei van quedar automàticament declarats BicBIC els llocs amb [[pintura rupestre|art rupestresrupestre]] prehistòric i els [[castell|castells]] d'[[Espanya|Espanya]] i les seves ruïnes.
 
 
 
==== Descripció i anàlisi de l'immoble ====
SeEs tratatracta de la descripcióndescripció física, losels materialesmaterials que utilizautilitza, que tipologíatipologia tiene, soportessuports, la cubrición, el espaciol'espai (ubicaciónubicació de lasles estanciasestades), etc. sees trata detracta d'una descripcióndescripció literal. DebemosHem de tenertenir en cuentacompte tres partesparts: la volumetríavolumetria, la tipologíatipologia yi losels materialesmaterials.
 
És necessari, a més, especificar les parts del BicBIC i cuales són les accessòries si les tingués.
Es tracta de la descripció física, els materials que utilitza, que tipologia té, suports, la cubrición, l'espai (ubicació de les estades), etc. es tracta d'una descripció literal. Hem de tenir en compte tres parts: la volumetria, la tipologia i els materials.
Es necesario, además, especificar las partes del BIC y cuales son las accesorias si las tuviera.
 
És necessari, a més, especificar les parts del Bic i cuales són les accessòries si les tingués.
 
==== Declaració de l'entorn ====
La declaracióndeclaració delde entornol'entorn del BIC nova apareceráaparèixer hastael 1985, ell'entorn entorno esés un ámbitoàmbit de protecciónprotecció no sólonomés del BIC, sinosinó todotot loel que el rodeal'envolta. PrecisaNecessita una justificación dejustificació losdels siguientessegüents aspectosaspectes:
a) Anàlisi de l'evolució de la zona, com ha anat funcionant i configurant-se.
 
La declaració de l'entorn del Bic no apareixerà fins a 1985, l'entorn és un àmbit de protecció no només del Bic, sinó tot el que l'envolta. Necessita una justificació dels següents aspectes:
a) Análisis de la evolución de la zona, como ha ido funcionando y configurando.
 
a) Anàlisi de l'evolució de la zona, com ha anat funcionant i configurant.
b) Valor de la imagen. Relación que se establece entre el inmueble y los edificios adyacentes, las visuales del entorno.
 
b) Valor de la imatge. Relació que s'estableix entre l'immoble i els edificis adjacents, les visuals de l'entorn.
c) DescripciónDescripció delde entornol'entorn. DescripciónDescripció literal delde inmueblel'immoble. NumeraciónNumeració (manzanamansana, parcelaparcel·la, callecarrer yi núm. postal).
 
c) Descripció de l'entorn. Descripció literal de l'immoble. Numeració (poma, parcel·la, carrer i núm. postal).
 
==== Relació de béns mobles ====
LosEls criterioscriteris de valoraciónvaloració han idoanat variandovariant a loal largollarg de la historiahistòria, enal unprincipi principionomés sóloincloïa abarcabael lomés destacadodestacat, luegodesprés hubohi va haver una posiciónposició ded'incloure-ho abarcarlotot, todoperò pero llevarlodur-lo a caboterme era complicado, en lacomplicat. actualidadEn sel'actualitat ha vueltotornat a un valor de selecciónselecció.
 
Els criteris de valoració han anat variant al llarg de la història, al principi només incloïa el destacat, després hi va haver una posició d'incloure'l tot però dur-lo a terme era complicat, en l'actualitat ha tornat a un valor de selecció.
Es necesario justificar los bienes que se protegen, en la actualidad casi todos los bienes muebles están en un inventario por lo que el trabajo, tanto textual como gráfico, es básicamente bibliográfico, esas fichas recogen el análisis del material, la técnica, cronología, el grado de conservación, etc.
 
És necessari justificar els béns que es protegeixen, en l'actualitat gairebé tots els béns mobles estan en un inventari pel que el treball, tant textual com gràfic, és bàsicament bibliogràfic, aquestes fitxes recullen l'anàlisi del material, la tècnica, cronologia, el grau de conservació, etc.
 
==== Dades dels béns ====
* Datos históricos y de su época. Toda su historia, es una labor básicamente de documentación bibliográfica.
 
* Dades històriques i de la seva època. Tota la seva història, és una tasca bàsicament de documentació bibliogràfica.
* Estilo. Diferenciar donde se dan los estilos en el inmuebles (ubicarlo en un contexto).
 
* Estil. Diferenciar on es donen els estils en l'immobles (ubicar-lo en un context).
* Autor. En muchos casos el autor de la obra es desconocido.
 
* Autor. En molts casos l'autor de l'obra és desconegut.
* Bibliografía y fuentes documentales. Trabajo científico-metodológico, los libros consultados.
 
* Bibliografia i fonts documentals. Treball científic-metodològic, els llibres consultats.
* Estado de la conservación. Aquí se recurre a un arquitecto (estado del edificio, prioridad de intervención, intervenciones históricas).
 
* Estat de la conservació. Aquí es recorre a un arquitecte (estat de l'edifici, prioritat d'intervenció, intervencions històriques).
* El uso del inmueble.
 
* L'ús de l'immoble.
* Observaciones.
 
* Observacions.
* Análisis del planeamiento municipal territorial:
 
* Anàlisi del planejament municipal territorial:
a) Figura del planeamiento vigente.
 
a) Figura del planejament vigent.
b) Análisis de la normativa ¿Qué establece?
 
b) Anàlisi de la normativa Què estableix?
c) Propuestas de mejora de la normativa.
 
c) Propostes de millora de la normativa.
d) Relación de los inmuebles afectados por el entorno.
 
d) Relació dels immobles afectats per l'entorn.
 
 
=== Conseqüències de la declaració com BicBIC ===
Un Bé Cultural en ser declarat BicBIC:
 
* Serà de ''domini públic'' (distingint "domini públic" de "propietat privada"; un particular pot ser propietari d'un BicBIC, però l'Administració protegirà el valor artístic, històric, espiritual del bé)
 
* Necessitarà ''autoritzacions'' per a qualsevol obra o modificació (tant en béns immobles -edificis- com mobles -una pintura per exemple-, és a dir, es necessitarà autorització per restaurar una pintura i autorització per pintar la façana d'un edifici BicBIC)
 
* Tindrà obligació de facilitar inspecció, visita pública i investigació (si el Bic és de propietat privada, l'amoel propietari haurà de facilitar la seva visita determinats dies al mes -normalment 4- per exemple, un castell propietat d'un Comte, aquest l'haurà d'obrir al públic certs dies al mes, prèviament acordats amb l'Administració)
*Será de ''dominio público'' (distinguiendo "dominio público" de "propiedad privada"; un particular puede ser propietario de un BIC, pero la Administración protegerá el valor artístico, histórico, espiritual del bien)
 
* Tindrà privilegis fiscals. L'amoEl propietari d'un BicBIC pot rebre ajuts per al seu manteniment, restauració, etc.
* Serà de ''domini públic'' (distingint "domini públic" de "propietat privada"; un particular pot ser propietari d'un Bic, però l'Administració protegirà el valor artístic, històric, espiritual del bé)
 
 
 
*Necesitará ''autorizaciones'' para cualquier obra o modificación (tanto en bienes inmuebles -edificios- como muebles -una pintura por ejemplo-, es decir, se necesitará autorización para restaurar una pintura y autorización para pintar la fachada de un edificio BIC)
 
* Necessitarà ''autoritzacions'' per a qualsevol obra o modificació (tant en béns immobles -edificis- com mobles -una pintura per exemple-, és a dir, es necessitarà autorització per restaurar una pintura i autorització per pintar la façana d'un edifici Bic)
 
 
 
*Tendrá obligación de facilitar inspección, visita pública e investigación (si el BIC es de propiedad privada, el dueño deberá facilitar su visita determinados días al mes -normalmente 4- por ejemplo, un castillo propiedad de un Conde, este deberá abrirlo al público ciertos días al mes, previamente acordados con la Administración)
 
* Tindrà obligació de facilitar inspecció, visita pública i investigació (si el Bic és de propietat privada, l'amo haurà de facilitar la seva visita determinats dies al mes -normalment 4- per exemple, un castell propietat d'un Comte, aquest l'haurà d'obrir al públic certs dies al mes, prèviament acordats amb l'Administració)
 
 
 
*Tendrá privilegios fiscales. El dueño de un BIC puede recibir ayudas para su mantenimiento, restauración, etc.
 
* Tindrà privilegis fiscals. L'amo d'un Bic pot rebre ajuts per al seu manteniment, restauració, etc.
 
 
 
*Son inseparables de su entorno e inexportables. Ello incluye los bienes muebles (pinturas, joyas), que es ilegal sacarlos del país.
 
* Són inseparables del seu entorn i inexportables. Això inclou els béns mobles (pintures, joies), que és il·legal treure'ls del país.
 
 
 
*Desde la incoación del expediente se pueden parar las licencias de obras.
 
* Des de la incoació de l'expedient es poden parar les llicències d'obres.
 
 
 
*En el caso de los inmuebles, será obligatorio redactar un plan especial o protegerlos con cualquier otra figura del planeamiento.
 
* En el cas dels immobles, serà obligatori redactar un pla especial o protegir-los amb qualsevol altra figura del planejament.
 
 
 
== Declaració genèrica ==
ConAmb independenciaindependència de la declaracióndeclaració individual de d'un bien, existehi enha a EspañaEspanya una declaracióndeclaració genéricagenèrica que, desdedes elde añol'any 1949, se extiendes'estén a todostots losels elementoselements defensivosdefensius comocom [[castillocastell|castells]]s, [[muralla|muralles]]s, [[torreontorreón|torrasses]]es etc. EstaAquesta protecciónprotecció sees amplióva conampliar posterioridadposteriorment a otrosaltres bienesbéns, aals losquals que sees hacefa referenciareferència en la disposicióndisposició adicionaladdicional segundasegona de la leyllei actual, la cual indica que:.
 
Amb independència de la declaració individual d'un bé, hi ha a Espanya una declaració genèrica que, des de l'any 1949, s'estén a tots els elements defensius com [[castell|castells]], [[muralla|muralles]], [[torreón|torrasses]] etc. Aquesta protecció es va ampliar posteriorment a altres béns, als quals es fa referència en la disposició addicional segona de la llei actual, la qual indica que:
{{cita|Se consideran asimismo de interés cultural y quedan sometidos al régimen previsto en la presente ley los bienes a que se contraen los decretos de 22 de abril de 1949, 571/1963 y 499/1973.}}
 
{{Citació|Se consideran asimismo de interés cultural y quedan sometidos al régimen previsto en la presente ley los bienes a que se contraen los decretos de 22 de abril de 1949, 571/1963 y 499/1973.}}
*El decreto de 22 de abril de 1949 se refiere a todos los [[castillos de España]] y se extiende a todos los elementos de carácter defensivo.
 
* El decret de 22 d'abril de 1949 es refereix a tots els [[Castells d'espanya]] i s'estén a tots els elements de caràcter defensiu.
*El decreto 571/1963 se refiere a los [[Escudo (heráldica)|escudo]]s, emblemas, piedras [[heráldica]]s, [[Rollo|rollos de justicia]], [[Cruz de término|cruces de término]] y piezas similares de interés histórico-artístico de más de 100 años
 
* El decret de 22 d'abril de 1949 es refereix a tots els [[Castells d'espanyaEspanya]] i s'estén a tots els elements de caràcter defensiu.
* El decret 571/1963 es refereix als [[Escussó|escuts]], emblemes, pedres [[heràldica|heràldiques]], [[rotlles de justícia]], [[Creu de terme|creus de terme]] i peces similars d'interès històric-artístic de més de 100 anys
*El decreto 499/1973, se refiere a construcciones como [[hórreo]]s o [[cabazo]]s, existentes en [[Asturias]] y [[Galicia]] de más de 100 años.
 
* El decret 499571/1973,1963 es refereix a construccions comals [[hórreosEscut d'armes|escuts]], oemblemes, pedres [[cabazosheràldica|heràldiques]], existents a [[Astúries|Astúriesrotlles de justícia]] i, [[GalíciaCreu de terme|Galíciacreus de terme]] i peces similars d'interès històric-artístic de més de 100 anys.
com [[hórreo]]s o [[cabazos]], existents a [[Astúries]] i [[Galícia]] de més de 100 anys.
 
 
{{ORDENA:Be D'Interes Cultural}}
 
[[Categoria:Béns d'interès culturalCultura d'Espanya]]
 
[[an:Bien d'Intrés Cultural]]
138.236

modificacions