Diferència entre revisions de la pàgina «Potestat sancionadora»

== Principi de tipicitat==
 
Determinat en l'article 129 de la llei 30/1992 <ref name="trenta"></ref> reconeix que constitueixen infraccions aquelles que estan delimitades per una llei. Les sancions administratives, han d'estar classificades per llei com a lleus, greus i molt greus. En aquest sentit la llei 30/1992 i les lleis específiques serveixen com a base per a que les disposicions reglamentàries puguin introduir especificacions o graduacions al quadre d'infraccions o sancions establertes legalment, sense que puguin constituir nous actes punibles. Per altrra banda existeix [[jurisprudència]] que determina que les normes reglamentàries [[Franquisme|preconstitucionals]] són vàlides si en l'ordenament de l'època aquesta reserva de llei no s'imposava, tot i que s'han de considerar caducades aquestes habilitacions i deslegalitzacions. Existeix una clara excepció a aquest principi, en l'article 129.1, ''in fine'', redactat per la [[llei 57/2003]] de [[16 de desembre]], de mesures per a la modernització del govern local <ref name="local">[http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l57-2003.html Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.]</ref> que estableix la possibilitat als [[ajuntaments]] de regular les sancions en determinats aspectes i sempre i quan no excedeixen de 3000 €.
Determinat en l'article 129 de la llei 30/1992 <ref name="trenta"></ref> reconeix que constitueixen infraccions aquelles que estan delimitades per una llei. Les sancions administratives, han d'estar classificades per llei com a lleus, greus i molt greus.
 
 
== Principi d'irretroactivitat==