Diferència entre revisions de la pàgina «Potestat sancionadora»

L'article 9.3 de la Constitució Espanyola <ref name="constitució"></ref> estableix el principi d'[[irretroactivitat]] el qual queda recollit per l'article 128 de llei 30/1992 <ref name="trenta"></ref> que determina que són d'aplicació les disposicions sancionadores vigents en el moment que es produeixen els fets que constitueixin infracció administrativa i que les disposicions sancionadores produeixen efecte retroactiu en tant que afavoreixin el pressumpte infractor.
 
== Principi de responsabilitat==
 
Tal i com determina, l'article 131 de la llei 30/1992 <ref name="trenta"></ref> que per a que es pugui imputar a un subjecte la infracció que origina la sanció administrativa és necessari que concorri una conducta culposa o dolosa, sense que es pugui admetre la responsabilitat objectiva com a base d'una sanció administrativa. Aquest article conté altres previsions:
 
* Es pot exigir a l'infractor la reposició de la situació que ha alterat el seu estat originari i també la indemnització pels danys i perjudicis causats.<ref name="trenta"></ref>
* Quan el compliment de les obligacions previstes en una disposició legal correspongui a diverses persones conjuntament, responen d’una manera solidària de les infraccions que, si
s’escau, cometin i de les sancions que se’ls imposin. Són responsables subsidiàries o solidàries per l’incompliment de les obligacions imposades per la llei que comportin el deure
de prevenir la infracció administrativa comesa per altres persones, les persones físiques o jurídiques sobre les quals recaigui aquest deure, quan així ho determinin les lleis reguladores dels diferents règims sancionadors.<ref name="trenta"></ref>
 
== Principi de proporcionalitat==