Clima mediterrani continentalitzat • Altres llengües