Llavi leporí i fenedura palatina • Altres llengües