Moviment Social-Cristià de Catalunya • Altres llengües