En matemàtiques, una funció de Green és un tipus de funció utilitzada com a nucli d'un operador lineal integral i usada en la resolució d'equacions diferencials no homogènies amb condicions de contorn especificades. Les funcions de Green reben aquest nom pel matemàtic britànic George Green, que va desenvolupar el concepte cap a 1830.

El terme també apareix en física, particularment en teoria quàntica de camps, per referir-se a diversos tipus de funcions de correlació. Allí són utilitzades com a propagadors en el càlcul de diagrames de Feynmann.

Motivació

modifica

El terme funció de Green s'usa per designar un operador lineal K que té forma d'integral, essent el nucli d'aquest operador integral la funció de Green pròpiament dita. Per explicar què és la funció de Green considerem un operador diferencial lineal L que actua sobre cert espai de funcions definides sobre una varietat diferenciable M , i posem que pretenem resoldre l'equació diferencial:

(1) 

La idea del mètode basat en la funció de Green és trobar una funció de dues variables G ( x, s ) contínua i diferenciable en el sentit de la teoria de distribucions que compleixi

(2) 

on   és la distribució delta de Dirac. Si es pot trobar una funció G que compleixi l'equació(2) llavors la solució de l'equació(1), sigui quina sigui la funció f , es pot escriure com:

(3) 

Es pot veure informalment que la solució així calculada és solució de l'equació(1), ja que:

 
 


Convé afegir algunes precisions al plantejament informal que hem presentat:

 1. Si el nucli de L no és trivial, aleshores la funció de Green no és única, encara que en la pràctica una combinació de les simetries del problema, les condicions de contorn i altres criteris pràctics externs ens proporcionen un única funció de Green.
 2. La funció de Green G usualment no és una funció matemàtica en el sentit ordinari, sinó que pot ser una distribució (matemàtiques) (o funció generalitzada).
 3. No qualsevol operador diferencial lineal L admet funció de Green. En el cas més general K és només un invers per la dreta de L.

Les funcions de Green són molt útils en teoria de la matèria condensada, on permeten resoldre l'equació de difusió, i també en mecànica quàntica, on la funció de Green de l'operador hamiltonià és un concepte clau per al desenvolupament de la teoria quàntica de camps.

Definició

modifica

Sigui   l'operador diferencial de Sturm-Liouville, de la forma

 

I sigui D l'operador que defineix les condicions de frontera de Dirichlet

 

Sigui   una funció contínua en  . Hem de suposar també que el problema

 

és regular, és a dir, l'equació homogènia només té la solució trivial.

Teorema

Només hi ha una solució u (x) que satisfà

 

i està donada per

 

on G (x, s) és la funció de Green que satisfà les condicions següents:

 1. G (x, s) és contínua en x i s.
 2. Per  ,  .
 3. Per  ,  .
 4. Salt en la derivada:  
 5. Simetria: G ( x , s ) = G ( s , x ).

Exemple

modifica

Trobar la funció de Green del problema

 

amb les condicions de frontera

 

Primer pas: La funció de Green per a l'operador lineal és definida com la solució per

 

Si  , llavors, la distribució delta assumeix un valor nul i la solució general per al problema és

 .

Per   la condició de frontera en   vol dir que

 

L'equació per   s'omet, ja que   si x < s i  

Per   la condició de frontera en   implica que

 

L'equació   és omesa per raons similars.

Sumant els resultats, obtenim, finalment:

 

segon pas: A continuació, trobarem   i  .

Hem d'assegurar la continuïtat de la funció de green per a l'interval escollit. Quan   s'ha de

 

També hem d'assegurar la discontinuïtat de la primera derivada per integració de l'equació diferencial de   a   i prenent el·límit quan   tendeix a zero. Per la qual cosa, derivant la igualtat anterior i garantint la discontinuïtat d'aquesta, tenim:

 

En la qual s'iguala a 1 ja que p (x) és 1. Resolem per a les constants.   i   obtenint:

 

Llavors, la funció de Green és:

 

Bibliografia

modifica
 • Eyges, Leonard, The Classical Electromagnetic Field , Dover Publications, New York, 1972. ISBN 0-486-63947-9. (Chapter 5 contains a very readable account of using Green's functions to solve boundary value problems in electrostatics.)
 • A. D. Polyanin and V. F. Zaitsev, Handbook of Exact Solutions for Ordinary Differential Equations (2nd edition) , Chapman & Hall/CRC Press, Boca Raton, 2003. ISBN 1-58488-297-2
 • A. D. Polyanin, Handbook of Linear Partial Differential Equations for Engineers and Scientists , Chapman & Hall/CRC Press, Boca Raton, 2002. ISBN 1-58488-299-9

Enllaços externs

modifica