Genealogia de Jesús

La genealogia de Jesús se cita en dos evangelis, el de Lluc i el de Mateu, i anomena la família de Jesús de Natzaret des de temps immemorials.

Arbre de Jessè, segons Jacques de Besançon (s.XV)

Les dues genealogies dels evangelis tenen diferències substancials que han contribuït a l'exposició de diverses teories per explicar-les.

Genealogia de Mateu i de Lluc modifica

A continuació es presenten les dues genealogies exposades en els evangelis en comparació amb la genealogia exposada en el Llibre de les Cròniques de l'Antic Testament. La Genealogia de Mateu comença amb el patriarca Abraham, mentre que la de Lluc comença des d'Adam, el primer home.

Mateu (Mt 1:1-16) Lluc (Lc 3:23-38) Cròniques (1 Cr) Notes
Adam Adam
Set Set
Enoix Enoix
Quenan Quenan
Malalcel Mahalalel
Jèred Jèred
Henoc Henoc
Matusalem Matusalem
Lèmec Lèmec
Noè Noè
Sem Sem
Arfaxad Arfaxat
Cainam
Xèlah Xèlah
Éber Éber
Fàlec Pèleg
Ragaú Reú
Serug Serug
Nahor Nahor
Tèrah Tèrah
Abraham Abraham Abraham
Isaac Isaac Isaac
Jacob Jacob Israel Déu va canviar el nom del patriarca Jacob per Israel
Judà Judà Judà
Fares Fares Peres
Hesron Hesron Hesron
Aram Arní Ram Arní és una variant en grec del nom Ram.
Admín Actualment, es creu que Admín és en realitat el mateix Amminadab, tractant-se d'un error de traducció de les primeres còpies de la Bíblia.
Amminadab Amminadab Amminadab
Naasson Naason Nahxon
Salmon Salà Salmà
Booz Booz Booz
Obed Obed Obed
Jessè Jessè Jessè
David David David David és l'últim punt en comú, ja que Mateu segueix pel fill de David, Salomó d'Israel mentre que Lluc segueix per un altre fill natural del Rei David, Natan. A les Cròniques no s'esmenta la descendència de Natan, per això se segueix amb la de Salomó.
Salomó Natan Salomó i Natan
Roboam Matatà Roboam
Abies Mennà Abies
Asà Meleà Asà
Josafat Eliaquim Josafat
Joram Jonam Joram
Josep Ahazià
Judà Joaix
Simeó Amasies
Ozies Leví Azarià Ozies és el nom real i Azarià és el nom de tron
Jotam Matat Jotam
Acaz Jorim Joahaz
Ezequies Elièzer Ezequies
Manassès Jesús Manassès
Amon Er Amon
Josies Elmadam Josies
Cosam Eliaquim
Jeconies Adí Jeconies
Salatiel Melquí Pedaià
Zorobabel Nerí Zorobabel
Abihud Salatiel Abihud no es menciona a les Cròniques, per això es creu que més que un fill de Zorobabel es tracta d'un descendent d'unes quantes generacions més enllà.
Eliaquim Zorobabel
Azor Resà
Sadoc Joanan
Aquim Jodà
Eliüd Josec
Eleazar Semeín
Matan Mataties
Jacob Maat
Josep Nangai
Jesús Heslí
Naüm
Amós
Mataties
Josep
Jannai
Melquí
Leví
Matat
Elí
Josep
Jesús

Variacions entre genealogies modifica

Ambdues línies tracen els ancestres de Jesús de Natzaret fins al patriarca Abraham, passant pel Rei David però mitjançant la descendència de dos fills diferents del rei d'Israel; Salomó i Natan. Aquest fet canvia radicalment la segona meitat d'ambdues llistes.

Aquesta diferència tan abismal s'ha llegit com que l'autor volia donar justificacions diferents segons la visió que tenia de Crist:

Crida l'atenció la gran diferència en el nombre de generacions que apareixen a les dues llistes, ja que entre el Rei David i Jesús, Mateu en comptabilitza un total de 29 mentre que Lluc puja fins a les 43 generacions.

Teories sobre les diferències modifica

Sant Josep, fill d'un matrimoni levirat modifica

La primera teoria fou exposada per l'escriptor libi del segle iii Sext Juli Africà, que va utilitzar el concepte de matrimoni levirat.

La tradició cristiana del Pròxim Orient anomenava Esdà com l'àvia de Sant Josep. Així, sembla que Esdà s'uní amb Matan i van tenir un fill anomenat Jacob. Després va enviudar i es va casar amb un altre home anomenat Matat, amb qui va tenir Elí.

Passaren els anys i Elí es va casar amb una dona. Poc després, Elí moria i la vídua es casava amb el seu cunyat Jacob, tal com manava la tradició. Aleshores van tenir un fill, Sant Josep, que era fill biològic de Jacob però que legalment se'l reconeixia com a fill d'Elí.

Dues genealogies - dues persones diferents modifica

Al segle xv va sortir la idea d'Annio da Viterbo que la genealogia de Lluc pertany realment a la de Maria, mare de Jesús i no a la de Sant Josep.

  • Versió I

Assumint que la Verge Maria era verge quan va donar a llum a Jesús, això voldria dir que Sant Josep no n'era el pare biològic i per això, Sant Lluc hauria descrit l'arbre genealògic de Maria, mare de Jesús. Així seria ella la filla d'Elí, fill de Matat, ...

 
Eleazar
 
 
 
 
 
 
 
 
Matat bar Leví
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matan
 
 
 
 
 
 
 
 
Elí/Eliakim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria
 
 
 
 
Josep
 
 
 
 
 
Cleofàs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JesúsJaumeSimóJudesJosepMariaSalomé

Altres teories modifica

  • L'última teoria sorgida fou exposada per Barbara Thiering, qui determinava que Matan i Elí (els dos avis de Crist segons les versions) són en realitat la mateixa persona. En aquesta hipòtesi es concloïa que la veritable genealogia era la de Lluc i que la de Mateu era totalment inventada per intentar mostrar Jesús com un hereu al tron d'Israel.
  • La majoria d'estudiosos creuen que simplement són inventades les dues, per això tenen grans diferències.

Nombres modifica

De mitjana, hom utilitza 25 anys entre generacions, és a dir, entre el naixement d'un pare i el del seu fill disten aproximadament 25 anys. Agafant aquesta dada, es poden calcular aproximadament els anys segons cada genealogia:

  • Jesús nasqué aproximadament l'any 1.
  • Segons Mateu, fins a Jeconies, rei de Judà es comptabilitzen 13 generacions, que representen uns 325 anys. I de Jeconies al Rei David, seguint la relació de les Cròniques, s'enumeren 18 generacions més, aproximadament 450 anys.
  • Segons Lluc, de Jesús al Rei David es compten 42 generacions, que suposen uns 1.050 anys.
  • Més enllà, de David a Abraham ambdós evangelis compten 13 generacions, però cal comptar que segons la Bíblia, Abraham va tenir Isaac amb 100 anys i Isaac va tenir Jacob amb 60 anys, resultant un total de 450 anys.
personatge segons Mateu segons Lluc segons la història
Jesús de Natzaret segle i segle i segle i
Jeconies segle iv aC - segle vi aC
Rei David segle viii aC segle XI aC segle x aC
Abraham segle xiii aC segle XVI aC ?
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Genealogia de Jesús