Consonant interdental

(S'ha redirigit des de: Interdental)

Una consonant interdental (o simplement interdental en l'àmbit de la fonètica) és aquella consonant que s'articula amb la punta de la llengua entre les dents incisives superiors i les inferiors.

En català, no existeixen sons interdentals. Els sons interdentals més coneguts entre nosaltres són: