Llista de compostos inorgànics (bloc s)

article de llista de Wikimedia
Accés a altres blocs d'elements
bloc s - bloc p - bloc d - bloc f
Blocs de la taula periòdica

Bari, BaModifica

 
Sulfat de bari

Acetat de bari, Ba(OCOCH3)2 - Azida de bari, Ba(N3)2 - Bromat de bari, Ba(BrO3)2 - Bromur de bari, BaBr2 - Carbonat de bari, BaCO3 - Carbur de bari, BaC2 - Clorat de bari, Ba(ClO3)2 - Clorur de bari, BaCl2 - Cromat de bari, BaCrO4 - Dicromat de bari, BaCr2O7 - Difosfat de bari, Ba2P2O7 - Fluorur de bari, BaF2 - Hexaborur de bari, BaB6 - Hexafluorosilicat de bari, BaSiF6 - Hidrogenfosfat de bari, BaHPO4 - Hidrogensulfur de bari, Ba(HS)2 - Hidròxid de bari, Ba(OH)2 - Hidrur de bari, BaH2 - Hipoclorit de bari, BaCl2O2 - Iodat de bari, Ba(IO3)2 - Iodur de bari, BaI2 - Metafosfat de bari,Ba(PO3)2 - Metasilicat de bari, BaSiO3 - Molibdat de bari, BaMoO4 - Nitrat de bari, Ba(NO3)2 - Nitrit de bari, Ba(NO2)2 - Nitrur de bari, Ba3N2 - Òxid de bari, BaO - Perclorat de bari, Ba(ClO4)2 - Permanganat de bari, Ba(MnO4)2 - Peròxid de bari, BaO2 - Selenat de bari, BaSeO4 - Selenur de bari, BaSe - Sulfat de bari, BaSO4 - Sulfit de bari, BaSO3 - Sulfur de bari, BaS - Tiocianat de bari, Ba(SCN)2 - Tiosulfat de bari, BaS2O3 - Titanat de bari, BaTiO3 - Tungstat de bari, BaWO4 - Zirconat de bari, BaZrO3

Beril·li, BeModifica

Borur de beril·li, BeB2 - Bromur de beril·li, BeBr2 - Carbonat de beril·li, BeCO3 - Carbur de beril·li, BeC2 - Clorur de beril·li, BeCl2 - Fluorur de beril·li, BeF2 - Hidròxid de beril·li, Be(OH)2 - Hidrur de beril·li, BeH2 - Iodur de beril·li, BeI2 - Nitrat de beril·li, Be(NO3)2 - Nitrur de beril·li, Be3N2 - Òxid de beril·li, BeO - Perclorat de beril·li, Be(ClO4)2 - Selenat de beril·li, BeSeO4 - Sulfat de beril·li, BeSO4 - Sulfit de beril·li, BeSO3 - Sulfur de beril·li, BeS - Tel·lurur de beril·li, BeTe

Calci, CaModifica

 
Carbonat de calci

Acetat de calci, Ca(OCOCH3)2 - Arsenat de calci, Ca3(AsO4)2 - Borur de calci, CaB6 - Bromur de calci, CaBr2 - Carbur de calci, CaC2 - Carbonat de calci, CaCO3 - Clorat de calci, Ca(ClO3)2 - Clorur de calci, CaCl2 - Cromat de calci, CaCrO4 - Dicromat de calci, CaCr2O7 - Difosfat de calci, Ca2P2O7 - Dihidrogenfosfat de calci, Ca(H2PO4)2 - Fluorur de calci, CaF2 - Fluorofosfat de calci, CaPO3F - Fosfat de calci, Ca3(PO4)2 - Fosfur de calci, Ca3P2 - Hexafluorosilicat de calci CaSiF6 - Hidrur de calci, CaH2 - Hidrogencarbonat de calci, Ca(HCO3)2 - Hidrogenfosfat de calci, CaHPO4 - Hidròxid de calci, Ca(OH)2 - Hipoclorit de calci, Ca(OCl)2 - Hipofosfit de calci, Ca(H2PO2)2 - Iodat de calci, Ca(IO3)2 - Iodur de calci, CaI2 - Metasilicat de calci, CaSiO3 - Molibdat de calci, CaMoO4 - Nitrat de calci, Ca(NO3)2 - Nitrit de calci, Ca(NO2)2 - Nitrur de calci, Ca3N2 - Oxalat de calci, CaC2O4 - Òxid de calci, CaO - Perclorat de calci Ca(ClO4)2 - Permanganat de calci Ca(MnO4)2 - Peròxid de calci, CaO2 - Selenat de calci, CaSeO4 - Selenur de calci, CaSe - Silicat de calci, CaSiO3 - Silicur de calci, CaSi - Sulfat de calci, CaSO4 - Sulfit de calci, CaSO3 - Sulfur de calci, CaS - Tel·lurur de calci, CaTe - Tiocianat de calci, Ca(SCN)2 - Tiosulfat de calci, CaS2O3 - Titanat de calci, CaTiO3 - Tungstat de calci, CaWO4 - Zirconat de calci, CaZrO3

Cesi, CsModifica

Azida de cesi, CsN3 - Bromat de cesi, CsBrO3 - Bromur de cesi, CsBr - Carbonat de cesi, Cs2CO3 - Cianur de cesi, CsCN - Clorat de cesi, CsClO3 - Clorur de cesi, CsCl - Fluorur de cesi, CsF - Hidròxid de cesi, CsOH - Hidrur de cesi, CsH - Iodur de cesi, CsI - Metaborat de cesi, CsBO2 - Nitrat de cesi, CsNO3 - Òxid de cesi, Cs2O - Perclorat de cesi, CsClO4 - Sulfat de cesi, Cs2SO4 - Superòxid de cesi, CsO2

Estronci, SrModifica

Bromat d'estronci, Sr3(BrO3)2 - Bromur d'estronci, SrBr2 - Carbonat d'estronci, SrCO3 - Carbur d'estronci, SrC2 - Clorat d'estronci, Sr3(ClO3)2 - Clorur d'estronci, SrCl2 - Cromat d'estronci, SrCrO4 - Fluorur d'estronci, SrF2 - Fosfat d'estronci, Sr3(PO4)2 - Hidròxid d'estronci, Sr(OH)2 - Hidrur d'estronci, |SrH2 - Iodur d'estronci, SrI2 - Molibdat d'estronci, SrMoO4 - Niobat d'estronci, SrNb2O6 - Nitrat d'estronci, Sr(NO3)2 - Nitrit d'estronci, Sr(NO2)2 - Ortosilicat d'estronci, Sr2SiO4 - Òxid d'estronci, SrO - Peròxid d'estronci, SrO2 - Selenat d'estronci, SrSeO4 - Selenur d'estronci, SrSe - Silicur d'estronci, SrSi2 - Sulfat d'estronci, SrSO4 - Sulfur d'estronci, SrS - Titanat d'estronci, SrTiO3

Franci, FrModifica

Bromur de franci, FrBr - Carbonat de franci, Fr2CO3 - Clorur de franci, FrCl - Fluorur de franci, FrF - Iodur de franci, FrI - Hidròxid de franci, FrOH - Òxid de franci, Fr2O - Sulfat de franci, Fr2SO4

Heli, HeModifica

No hi ha compostos.

Hidrogen, HModifica

Àcid arsènic, H3AsO4 - Àcid arsenós, H2AsO3 - Àcid bòric, H3BO3 - Àcid bròmic, HBrO3 - Àcid carbònic, H2CO3 - Àcid cianhídric, HCN - Àcid clòric, HClO3 - Àcid clorós, HClO2 - Àcid cròmic, H2CrO4 - Àcid difosfòric, H2P2O7 - Àcid fosfòric, H3PO4 - Àcid fosforós, H3PO3 - Àcid hexafluoroantimonic, HSbF6 - Àcid hexafluorofosfòric, HPF6 - Àcid hexafluorosilícic, H2SiF6 - Àcid hexafluorotitànic, H2TiF6 - Àcid hipobromós, HOBr(aq) - Àcid hipoclorós, HOCl(aq) - Àcid hipofosforós, H3PO2 - Àcid iòdic, HIO3 - Àcid nítric, HNO3 - Àcid nitrós, HNO2 - Àcid perclòric, HClO4 - Àcid perdisulfúric, H2S2O8 - Àcid periòdic, HIO4 - Àcid permonosulfúric, H2SO5 - Àcid selènic, H2SeO4 - Àcid selenós, H2SeO3 - Àcid silícic, H4SiO4 - Àcid sulfàmic, NH2SO3H - Àcid sulfúric, H2SO4 - Àcid sulfurós, H2SO3 - Àcid tel·lúric, H2TeO4 - Àcid tel·lurós, H2TeO3 - Àcid tetrafluorobòric, HBF4 - Aigua, H2O - Amoníac, NH3 - Bromur d'hidrogen, HBr - Clorur d'hidrogen, HCl - Fluorur d'hidrogen, HF - Hidrazina, N2H4 - Iodur d'hidrogen, HI - Peròxid d'hidrogen, H2O2 - Selenur d'hidrogen, H2Se - Sulfur d'hidrogen, H2S - Tel·lurur d'hidrogen, H2Te

Liti, LiModifica

Acetat de liti, LiAcO - Arsenat de liti, Li3AsO4 - Bromur de liti, LiBr - Borat de liti, LiBO2 - Borohidrur de liti, LiBH4 - Carbonat de liti, Li2CO3 - Cianat de liti, LiOCN - Clorur de liti, LiCl - Cromat de liti, Li2CrO4 - Dicromat de liti, Li2Cr2O7 - Fluorur de liti, LiF - Fosfat de liti, Li3PO4 - Hidrur de liti, LiH - Hidròxid de liti, LiOH - Hipoclorit de liti, LiClO - Iodat de liti, LiIO3 - Iodur de liti, LiI - Metasilicat de liti, Li2SiO3 - Niobat de liti, LiNbO3 - Nitrat de liti, LiNO3 - Nitrur de liti, Li3N - Òxid de liti, Li2O - Perclorat de liti, LiClO4 - Peròxid de liti, Li2O2 - Selenat de liti, Li2SeO4 - Sulfat de liti, Li2SO4 - Sulfur de liti, Li2S - Tungstat de liti, Li2WO4

Magnesi, MgModifica

 
Carbonat de magnesi

Acetat de magnesi, Mg(OCOCH3)2 - Antimonur de magnesi, Mg3Sb2 - Arsenat de magnesi, Mg3(AsO4)2 - Borur de magnesi, MgB2 - Bromat de magnesi, Mg(BrO3)2 - Bromur de magnesi, MgBr2 - Carbur de magnesi, MgC2 - Carbonat de magnesi, MgCO3 - Clorat de magnesi, Mg(ClO3)2 - Clorur de magnesi, MgCl2 - Difosfat de magnesi, Mg2P2O7 - Fluorur de magnesi, MgF2 - Fluorofosfat de magnesi, MgPO3F - Fosfat de magnesi, Mg3(PO4)2 - Fosfur de magnesi, Mg3P2 - Germaniur de magnesi, Mg2Ge - Hexafluorosilicat de magnesi, MgSiF6 - Hidrur de magnesi, MgH2 - Hidrogencarbonat de magnesi, Mg(HCO3)2 - Hidrogenfosfat de magnesi, MgHPO4 - Hidròxid de magnesi, Mg(OH)2 - Hipoclorit de magnesi, Mg(OCl)2 - Iodur de magnesi, MgI2 - Molibdat de magnesi, MgMoO4 - Nitrat de magnesi, Mg(NO3)2 - Nitrur de magnesi, Mg3N2 - Silicat de magnesi, Mg2SiO4 - Oxalat de magnesi, MgC2O4 - Òxid de magnesi, MgO - Perclorat de magnesi, Mg(ClO4)2 - Permanganat de magnesi, Mg(MnO4)2 - Peròxid de magnesi, MgO2 - Selenat de magnesi, MgSeO4 - Selenit de magnesi, MgSeO3 - Selenur de magnesi, MgSe - Silicat de magnesi, MgSiO3 - Silicur de magnesi, Mg2Si - Sulfat de magnesi, MgSO4 - Sulfit de magnesi, MgSO3 - Sulfur de magnesi, MgS - Tiosulfat de magnesi, MgS2O3 - Titanat de magnesi, MgTiO3 - Tungstat de magnesi, MgWO4 - Zirconat de magnesi, MgZrO3

Radi, RaModifica

Acetat de radi, Ra(OCOCH3)2 - Borur de radi, RaB6 - Bromur de radi, RaBr2 - Carbonat de radi, RaCO3 - Carbur de radi, RaC2 - Clorur de radi, RaCl2 - Fluorofosfat de radi, RaPO3F - Fluorur de radi, RaF2 - Fosfat de radi, Ra3(PO4)2 - Hidrogencarbonat de radi, Ra(HCO3)2 - Hidrogenfosfat de radi, RaHPO4 - Hidròxid de radi, Ra(OH)2 - Hidrur de radi, RaH2 - Hipoclorit de radi, Ra(OCl)2 - Iodur de radi, RaI2 - Molibdat de radi, RaMoO4 - Nitrat de radi, Ra(NO3)2 - Oxalat de radi, RaC2O4 - Òxid de radi, RaO - Peròxid de radi, RaO2 - Silicat de radi, RaSiO3 - Sulfat de radi, RaSO4 - Sulfur de radi, RaS - Titanat de radi, RaTiO3 - Tungstat de radi, RaWO4 - Zirconat de radi, RaZrO3

Rubidi, RbModifica

Azida de rubidi, RbN3 - Bromur de rubidi, RbBr - Carbonat de rubidi, Rb2CO3 - Cianur de rubidi, RbCN - Clorur de rubidi, RbCl - Fluorur de rubidi, RbF - Hidrogencarbonat de rubidi, RbHCO3 - Hidrogensulfat de rubidi, RbHSO4 - Hidròxid de rubidi, RbOH - Hidrur de rubidi, RbH - Iodur de rubidi, RbI - Nitrat de rubidi, RbNO3 - Òxid de rubidi, Rb2O - Perclorat de rubidi, Rb2ClO4 - Peròxid de rubidi, Rb2O2 - Selenur de rubidi, Rb2Se - Sulfat de rubidi i alumini, RbAl(SO4)2 - Sulfat de rubidi, Rb2SO4 - Sulfur de rubidi, Rb2S - Superòxid de rubidi, RbO2 - Tel·lurur de rubidi, Rb2Te

Potassi, KModifica

 
Sulfat de potassi

Acetat de potassi, KOCOCH3 - Aluminat de potassi, K2Al2O4 - Arsenat de potassi, K3AsO4 - Azida de potassi, KN3 - Bismutat de potassi, KBiO3 - Bromat de potassi, KBrO3 - Bromohidrur de potassi, KBH4 - Bromur de potassi, KBr - Carbonat de potassi, K2CO3 - Cianat de potassi, KCNO - Cianur de potassi, KCN - Clorat de potassi, KClO3 - Clorit de potassi, KClO2 - Clorur de potassi, KCl - Cromat de potassi, K2CrO4 - Dicromat de potassi, K2Cr2O7 - Difosfat de potassi, K4P2O7 - Dihidrogenarsenat de potassi, KH2AsO4 - Dihidrogenfosfat de potassi, KH2PO4 - Disulfat de potassi, K2S2O7 - Disulfit de potassi, K2S2O5 - Estannat de potassi, K2SnO3 - Ferricianur de potassi, K3Fe(CN)6 - Ferrocianur de potassi, K4Fe(CN)6 - Fluoroborat de potassi, KBF4 - Fluorur de potassi, KF - Fosfat de potassi i amoni, KNH4HPO4 - Fosfat de potassi, K3PO4 - Hexacianocobaltat de potassi, K3Co(CN)6 - Hexacloroosmat de potassi, K2OsCl6 - Hexacloroplatinat de potassi, K2PtCl6 - Hexafluoromanganat(IV) de potassi, K2MnF6 - Hexafluorosilicat de potassi, K3SiF6 - Hidrogenarsenit de potassi, KHAs2O4 - Hidrogencarbonat de potassi, KHCO3 - Hidrogenfluorur de potassi, KHF2 - Hidrogenfosfat de potassi, K2HPO4 - Hidrogenfosfit de potassi, K2HPO3 - Hidrogenselenit de potassi, KHSeO3 - Hidrogensulfat de potassi, KHSO4 - Hidrogensulfit de potassi, KHSO3 - Hidrogensulfur de potassi, KHS - Hidròxid de potassi, KOH - Hidrur de potassi, KH - Hipoclorit de potassi, KClO - Hipofosfit de potassi, KH2PO2 - Iodat de potassi, KIO3 - Iodur de potassi, KI - Manganat de potassi, K2MnO4 - Metaborat de potassi, KBO2 - Molibdat de potassi, K2MoO4 - Niobat de potassi, K2NbO3 - Nitrat de potassi, KNO3 - Nitrit de potassi, KNO2 - Oxalat de potassi, K2C2O4 - Òxid de potassi, K2O - Periodat de potassi, KIO4 - Perclorat de potassi, KClO4 - Permanganat de potassi, KMnO4 - Peròxid de potassi, K2O2 - Persulfat de potassi, K2S2O8 - Selenat de potassi, K2SeO4 - Selenit de potassi, K2SeO3 - Selenur de potassi, K2Se - Sulfat de potassi, K2SO4 - Sulfit de potassi, K2SO3 - Sulfur de potassi, K2S - Superòxid de potassi, KO2 - Tel·lurat de potassi, K2TeO4 - Tel·lurit de potassi, K2TeO3 - Tetraborat de potassi, K2B4O7 - Tetracianoplatinat(II) de potassi, K2Pt(CN)4 - Tetracloroaurat de potassi, KAuCl4 - Tetracloroplatinat de potassi, K2PtCl4 - Tetraiodomercurat de potassi, K2HgI4 - Tiocarbonat de potassi, K2CS3 - Tiocianat de potassi, KSCN - Tiosulfat de potassi, K2S2O3 - Titanat de potassi, K2TiO3 - Triodur de potassi, KI3 - Tungstat de potassi, K2WO4 - Uranat de potassi, K2U2O7

Sodi, NaModifica

 
Carbonat de sodi

Acetat de sodi, NaOCOCH3 - Aluminat de sodi, NaAlO2 - Arsenit de sodi, NaAsO2 - Azida de sodi, NaN3 - Bismutat de sodi, NaBiO3 - Bromat de sodi, NaBrO3 - Bromohidrur de sodi, NaBH4 - Bromur de sodi, NaBr - Carbonat de sodi, Na2CO3 - Cianat de sodi, NaOCN - Cianoborohidrur de sodi, NaBH3(CN) - Cianur de sodi, NaCN - Clorat de sodi, NaClO3 - Clorit de sodi, NaClO2 - Clorur de sodi, NaCl - Cromat de sodi, Na2CrO4 - Dicromat de sodi, Na2Cr2O7 - Dihidrogenfosfat de sodi, NaH2PO4 - Dihidrogendifosfat de sodi, Na2H2P2O7 - Difosfat de sodi, Na4P2O7 - Disulfit de sodi, Na2S2O5 - Ditionat de sodi, Na2S2O6 - Ferricianur de sodi, Na3Fe(CN)6 - Ferrocianur de sodi, Na4Fe(CN)6 - Fluoroborat de sodi, NaBF4 - Fluorur de sodi, NaF - Fosfat de sodi i amoni, NaNH4HPO4 - Fosfat de sodi, Na3PO4 - Hexafluoroaluminat de sodi, Na3AlF6 - Hexafluorosilicat de sodi, Na3SiF6 - Hidrogenarsenat de sodi, Na2HAsO4 - Hidrogencarbonat de sodi, NaHCO3 - Hidrogenfluorur de sodi, NaHF2 - Hidrogenfosfat de sodi, Na2HPO4 - Hidrogensulfat de sodi, NaHSO4 - Hidrogensulfit de sodi, NaHSO3 - Hidrogensulfur de sodi, NaHS - Hidròxid de sodi, NaOH - Hidrur de sodi, NaH - Hipoclorit de sodi, NaClO - Iodat de sodi, NaIO3 - Iodur de sodi, NaI - Metaborat de sodi, NaBO2 - Metasilicat de sodi, Na2SiO3 - Molibdat de sodi, Na2MoO4 - Niobat de sodi, Na2NbO3 - Nitrat de sodi, NaNO3 - Nitrit de sodi, NaNO2 - Oxalat de sodi, Na2C2O4 - Òxid de sodi, Na2O - Periodat de sodi, NaIO4 - Perclorat de sodi, NaClO4 - Permanganat de sodi, NaMnO4 - Peròxid de sodi, Na2O2 - Persulfat de sodi, Na2S2O8 - Selenat de sodi, Na2SeO4 - Selenit de sodi, Na2SeO3 - Selenur de sodi, Na2Se - Sulfat de sodi i alumini, NaAl(SO4)2 - Sulfat de sodi, Na2SO4 - Sulfit de sodi, Na2SO3 - Sulfur de sodi, Na2S - Superòxid de sodi, NaO2 - Tel·lurat de sodi, Na2TeO4 - Tetraborat de sodi, Na2B4O7 - Tetracloroaluminat de sodi, NaAlCl4 - Tetrafluoroberil·lat de sodi, Na2BeF4 - Tiocianat de sodi, NaSCN - Tiosulfat de sodi, Na2S2O3 - Tungstat de sodi, Na2WO4

ReferènciesModifica

  • LIDE D.R. (Ed.) Handbook of Chemistry and Physics. CRC Press. 77th Ed. (1996-1997) New York