Llista de falsos amics del català amb l'anglès

article de llista de Wikimedia

Aquesta és una llista d'alguns dels falsos amics més habituals entre l'anglès i el català.

Llista de falsos amics

modifica
Anglès Significat en català Semblant en català Que en anglès seria
abstract resum abstracte abstract (in the abstract: en abstracte)
abuse (to ") injuriar; maltractar abusar abuse, misuse, misapply, misemploy, mishandle (to ")
accommodations pl. US allotjament acomodament arrangement
administration govern administració administration
actual real, efectiu, veritable, vertader, ver actual current
actually de fet, en realitat actualment nowadays, currently
adept expert adepte follower, supporter
adequate suficient adequat suitable
adhere (to) acatar adherir add (to)
advertise (to) anunciar advertir warn (to)
advertisement anunci advertiment warning
advice consell(s) avís note, warning, caution
advocate sosteniment, suport, activista, protector o propugnador d'una causa (sentit rar en català) advocat lawyer, barrister, solicitor, attorney
affection afecte afecció [medical] condition
affluent ric, pròsper afluent tributary
agenda ordre del dia agenda diary
[hidden] agenda finalitat oculta agenda [oculta] diary, address book
agonize sentir un gran dolor o una forta angoixa agonitzar about to die, dying, on one’s deathbed
America Estats Units Amèrica the Americas
american nord-americà (l'Institut d'Estudis Catalans admet "americà" com a sinònim de "nord-americà",[1] però és preferible reservar-lo per als habitants del continent[cal citació] americà from the Americas
announcement anunci oral anunci publicitari advertisement, spot, commercial
apology disculpa apologia defense, apologia (formal)
apologise (to) demanar disculpes apologia defense, apologia (formal)
apparel roba, vestimenta aparell apparatus, machine
appoint (to) nomenar apuntar aim, note down (to)
apposite just, adequat apòsit dressing
appreciable considerable, important, perceptible, notable, significatiu (en quantitat o magnitud) apreciable appreciated, significated ; needed
appreciate regraciar, agrair, saber grat; observar, veure, apercebre apreciar enjoy (to)
approve (to) estar d'acord, aceptar, aprovar una decisió aprovar un examen pass an exam (to)
apt propens apte able
argument discussió, baralla argument (d'un llibre) plot
army exèrcit armada navy
aspersion calúmnia aspersió sprinkling
ass cul as ace
assessment avaluació assessoria consultancy
assessor avaluador, taxador assessor advisor, consultant
assist (to) ajudar assistir attend (to)
assistant ajudant, adjunt, auxiliar, subaltern; assistant manager: subdirector; venedor UK; assistent assistent attendee, those attending/present pl.; helper, assistant; social worker: assistent social; audience: públic assistent

(m) audience (attendant: encarregat, assistent, guarda, acomodador, vigilant;

adj. relacionat, consegüent, concomitant)

assume (to) suposar, pressuposar, donar per fet/descomptat; adquirir, prendre; adoptar assumir take on, assume (to)
asylum manicomi asil old people’s home
attempt intent atemptat terrorist attack
attend (to) freqüentar, assistir a, anar a, ser-estar present a, atendre take care of, beware, look out, attend, manage, look after, be in charge (to)
balloon globus baló ball
base (to) on fundar(-se) en; inspirar-se en. (based in: Amb seu a tal lloc, instal·lat, situat o siti, sítia a)
best millor bèstia beast
bigot Intolerant, fanàtic bigoti, bigot (mostatxo) moustache
billet caserna, allotjament militar bitllet ticket
billion mil milions bilió trillion
blank espai en blanc o buit blanc (color) white
bomber avió bombarder; persona que posa bombes bomber fireman, firefighter
brave valent brau fierce, rough (sea)
cafe cafeteria cafè coffee, brown
cabin cabanya/cabana (=hut); xalet cabina cabin (compartiment o peça privada d'un vaixell); cockpit (d'un avió); (phone)booth (telefònica)
camp base militar, campament camp field
candid sincer càndid naive, innocent
cap gorra cap (part del cos) head
caravan cotxe caravana caravana (trànsit) traffic jam
carbon carboni carbó coal
card targeta 'calc del castellà per 'carta') carta (castellanisme per 'lletra) letter
cart carro carta letter
career professió carrera (estudis); carrer degree, studies; street
carpet catifa carpeta folder, file
cartoon dibuixos animats, tira còmica cartó, cartró cardboard
cask bóta, tonell casc helmet
casual informal casual accidental, chance
casualty accident greu o mortal; desastre; destrossa, dany. pèrdua (militar) per ferida, lesió, malaltia, internament o captura; víctima, ferit, perdut o destruït (en general en plur.) casualitat coincidence
cocoa cacau coco coconut
collar coll de la camisa collar necklace
college facultat col·legi school
commodity mercaderia, producte comoditat comfort
commons camp comú, parc comuna commune
complimentary de cortesia (gratuït) complementari complementary
complexion cutis, pell complexió constitution, body type
comprehensive exhaustiu, global comprensiu sympathetic, understanding
compromise (to) cedir, transigir compromís commitment
concourse esplanada concurs contest, quiz show
condescendence aire de superioritat condescendència affability, acquiescense
conductor US (guard UK) revisor, cobrador (transports); director d'orquestra conductor driver
conference congrés, simposi conferència lecture, talk
consent consentiment consens consensus
consistent persistent, constant, coherent, conseqüent, regular, uniforme, que no varia sinó allò em què consisteix quelcom consistent thick, solid, strong, sound
constipated restret constipat (refredat) [have a] cold
contest (to) concurs, competició contestar (l'ús de Contestar per Respondre a és un castellanisme) contest (to) (litigar, pledejar); answer (to)
convene (to) convocar, reunir convenir agree (to)
convenient adaptat, còmode, oportú, pràctic, útil convenient cheap (=econòmic, barat, a bon mercat)
coroner jutge d'instrucció per a casos de mort no natural coronel colonel
chorus tornada cor choir, chorus line
costume disfressa costum habit
counter taulell comptador accountant
crane grua crani skull
crime delicte crim murder
crude groller cru (sense cuinar) raw
cult secta culte learned, educated, cultured
current actual corrent ordinary
curse blasfemar; maledicció cursar, fer un curs; curs study (to);  course
cypher/cipher xifra; número; codi (secret); ; monograma; criptador, xifrador; fig. misteri, enigma xifra number; cypher/cipher
cypher/cipher (to) xifrar; calcular xifrar calculate (to); cypher/cipher (to)
deceive engany decebre to disappoint
deception engany decepció disappointment
default defecte (per "); fallida, impagament defalt o defecte flaw
deliver (to) lliurar, entregar deliberar deliberate
delusion il·lusió, deliri delusió (=engany forjat dins la ment) deception (forged in our own mind)
demonstration manifestació; maqueta (música) demostració display, manifestation (en el sentit de mostra: “the rise in unemployment was just a further manifestation of the government‘s incompetence” = “l'augment de la desocupació és una mostra més de la incompetència del govern”
deprivation privació, pèrdua depravació depravity
design disseny, concepció designi purpose, intention
dessert postres desert desert
destitute indigent destituït dismissed
devil dimoni dèbil weak
devolution descentralització retornar return
diary agenda diari newspaper
dinner sopar dinar lunch
discrete diferenciat discret discreet
discuss (to) analitzar discutir argue (to), quarrel (to)
discussion debat discussió argument
disgust fàstic disgust annoyance, trouble
disorder trastorn desordre confusion, mess
disposable d'un sol ús disponible available, at hand
disparate dispar disbarat nonsense, foolish act
diversion desviament, desviació [a la carretera] (=detour) diversió fun, entertainment
domestic local, nacional (en domestic flights= vols nacionals) domèstic domestic
ecologist ecòleg ecologista environmentalist, conservationist.
economics economia economics (barats) cheap
edge aresta eix axis
educated culte, instruït educat polite (=de bones maneres)
effective eficaç, productiu efectiu existent, real (=que produeix l'efecte normal; que és real, veritable, no imaginari)
embarrassed avergonyit embarassada pregnant
emergence sorgiment, aparició emergència emergency
engaged promès enganxat hooked, stuck
enjoy (to) gaudir enjoiar jewel (to), adorn (to) with jewels
escalator escales mecàniques escalador climber
espouse (to) promoure, fomentar esposa spouse, wife (female)
estate propietat, patrimoni estat state
eventual final, definitiu eventual casual, possible
eventually finalment, [al cap i] a la fi, inevitablement eventual by chance
evidence prova, indici evidència obviousness
exhibition exposició, presentació, demostració, mostra, saló; espectacle (exhibition game (or match) : partida amistosa/amical) exhibició recitació (actor, orador, cantatriu) | execució | joc (actor, manera d'interpretar; manobra) | espectacle (representació) | prestació / retiment (atleta, automòbil, etc) | representació | sessió | realització | producció)
exit sortida, eixida èxit success
extravagant malgastador, excessiu extravagant outrageous, odd
extremities mans i peus extremitats limbs
fabric teixit, tela fàbrica factory, plant
facilities instal·lacions facilitats credit terms
familiar conegut, familiar (adj.) familiar (n.) relative
fart pet fart full
fee tarifa, honoraris fe faith
felon delinqüent, criminal, que ha comès un delicte greu felló angry, disgusted (=irat, enutjat per la ira; que expressa ira, fet amb ira) (en el llenguatge literari de la Renaixença va estar un poc en ús el mot felló amb el significat de covard i traïdor, però aquest significat és fals, provocat per la influència del castellà felón)
felony delicte, crim greu fellonia anger, outrage (=qualitat de felló; ira, irritació de l'ànim; acció deslleial contra el propi senyor)
fiancée promesa, xicota fiança bail
figure xifra figura figure
file arxiu, carpeta, fitxer fila row
fin aleta (d'un peix) fi, final end
firm empresa firma signature
form formulari forma shape
fray disputa frare friar
full ple, fart, tip full sheet
futile inútil, ineficaç fútil trivial, insignificant
gang colla ganga bargain
geneva ginebra Gènova Genoa
genial simpàtic, cordial; agradable (clima) genial great, fabulous
grab (to) agafar gravar record (to)
gracious cortès graciós funny
grill graelles grill cricket
gripe mal de ventre grip flu
grocery botiga de comestibles grolleria rudeness, rude word
home casa home man
hostel alberg hostal guesthouse
idiom frase feta idioma language
ignore ometre, desatendre, no fer cas, no fer cabal, no prestar atenció, no parar esment, passar per alt; estar indiferent a; ignorar ignorar not to know; have (to) no experience of
illusion miratge il·lusió hope, dream
improve (to) millorar improvisar improvise (to)
influenza grip influència influence
informatics ciència de la informació informàtica computer science
ingenious enginyós ingenu naive
ingenuity enginy (d'enginyós) ingenuïtat (d'ingenu) naivety, ingenuousness
inhabitant habitant inhabitat uninhabited
initiate (to) començar, iniciar, engegar, aviar iniciar (sempre vol dir començar a aprendre) initiate (to)
injury ferida; ferir injúria insult
institute fundació, organització institut de secundària secondary school
introduce (to) presentar introduir put in (to)
installment quota, termini, lliurament (entrega) instal·lació installation
insulation aïllament insolació sunstroke
intend (to) tenir la intenció intentar try (to)
intoxicated ebri intoxicat with food poisoning
involve (to) involucrar embolicar wrap (to)
joy gaudi, alegria joia jewel
journalist periodista jornalista day laborer
juice suc judici judgment
jurisprudence teoria del dret jurisprudència legal doctrine
just només, solament, sols just fair
lag retard, demora llac lake
large gran llarg long
lecture conferència, classe lectura reading
lentil llentia lentilla contact lens
letter lletra de l'abecedari o carta lletra d'una cançó; forma d'escriure lyrics; handwriting
library biblioteca llibreria bookshop
lime llima (fruita) llima (d'ungles) file
litterature documentació, desplegant, prospect; literatura literatura litterature
local local (adj.), d'un lloc local comercial premises
lore tradició, saviesa popular llop wolf
ludicrous ridícul lúdic playful, ludic
luxury luxe luxúria lust
macaroon galeta amb ametlles i coco macarrons macaroni
man home hand
mark taca, petjada marca brand
maroon granat (color) marró brown
mascot mascota (persona, animal o objecte que porta bona sort) mascota (barbarisme per animal de companyia) pet
massive massís; massiu; espès, gruixut, corpulent, feixuc, pesant, gros; fig. immens massís massif (=serralada); clump, solid mass; adj. solid
mayor alcalde major bigger
misery tristesa misèria poorness, poverty
molest (to) abusar sexualment molestar bother, annoy (to)
momentum impuls moment moment
morbid morbós, mòrbid ant., insà, obsessiu mòrbid morbide, malsain
morose malhumorat, taciturn morós dilatory, in arrears
nap migdiada, becaina nap turnip
net xarxa net clean
never mai nevera fridge
notes notes escrites notes, qualificacions marks, grades
notice avis, anunci notícia news item
obsequies exèquies obsequis gifts
occurrence aparició ocurrència absurd idea
offense US delicte; ofensa ofensa offense
office oficina ofici trade, job
once un cop onze eleven
oration discurs cerimonial oració sentence, prayer
ordinary normal, corrent ordinari rude, vulgar
page pàgina paga pocket money
pair parell, dos parella couple
pan cassola pa bread
panel referint-se a persones: equip, grup, jurat panell board
parade desfilada paret wall
parcel (package US) paquet parcel·la site
pare (to) pelar; tallar les ungles parar stop (to)
parent(s) pare/mare; pare i mare parent(s) relative(s)
parole llibertat sota paraula - suspensió condicional de la pena paraula word
parking estacionament (acció) pàrquing car park UK, parking lot US (lloc)
pavement voravia o vorera a UK (que és sidewalk a US); calçada US (que és roadway a UK) paviment pavement US, road surface UK; flooring; floor
pet animal de companyia o domèstic pet fart
petrol benzina petroli (brut) crude oil
petulant irascible petulant smug
physician metge físic physicist n.; physical; physics (= la [ciència] física)
place lloc, plaça plaça square
plague pesta plaga pest
plane (col·loquialment aeroplane, airplane) avió; nivell (fig.) plana plain
plate plat; làmina plata (metall) silver
policy política policia police
politic diplomatic, prudent politic politician
post (mail US) correu; pal; plaça post board
predicament problema, dilema predicament reputation
preferred participi de prefer preferit (adj.) favourite
preservative conservant preservatiu condom, rubber (US),

prophylactic

presume (to) suposar presumir show off, boast (to)
pretend (to) fingir pretendre try, attempt, expect (to): “he intended to marry the baker’s daughter” (= “pretenia a la filla del former”/”pretenia casar-se amb la filla del forner”); claim
presently UK aviat presentment at present, currently
prize premi preu price
probe sonda prova proof; evidence
professor catedràtic professor teacher
progeny prole, descendència progènia lineage, family
prospect possibilitat, perspectiva prospecte leaflet, pamphlet
prove (to) demostrar provar try, test (to)
public holiday dia festiu vacances/vacacions holidays
public school escola privada (UK) escola pública state school
pulp (n.) polpa pop octopus
quarterly (adj.) trimestral quadrimestral four-monthly
quiet callat quiet still
quince codony quinze fifteen
quote citar textualment quota fee
ram moltó (mascle de l'ovella castrat); xocar, topar ram bunch (as in bunch of flowers)
rape (to) violar rapar shave, crop (to)
realize (to) adonar-se realitzar achieve, carry out (to)
reboot (to) reiniciar rebotar bounce (to)
receipt rebut recepta recipe (food), prescription (medicine)
recipient destinatari, receptor recipient container
reckon (to) calcular, considerar, creure reconèixer recognize (to)
recollection record recol·lecció harvest, collection
record (to) gravar recordar remember (to)
regular de mida normal regular bad, not so good
remove (to) eliminar remoure stir (to)
rendition interpretació rendició surrender
rent (to) llogar renda income
request petició, sol·licitud requeriment demand; request, notification (legal, notarial)
requirement requisit requeriment (judicial) request, notification (legal, notarial)
rendition (=performance) interpretació (d'un poema, d'una peça de música); traducció; extradició; restitució rendició

surrender

reservation reservació; reserva (indian reservation: reserva d'indis) reservació reservation
resort centre turístic o recurs ressort spring
rest (to) descansar restar take away, subtract (to)
résumé US curriculum vitae (curriculum vitae UK) resum summary; abridgement UK, abridgment US
retire (to) retirar-se retirar withdraw, remove (to)
revenue Ingressos públics tornada return
road carretera ruta (itinerari) route
rocket coet roca rock
rope corda roba clothes
rude maleducat rude rough
salad amanida salat salty
salt sal salt jump
salted salat saltejat skipped
salvage salvament; rescat salvatge wild, savage
sane sa d'esperit; assenyat sa healthy
sauce salsa salze willow
scallop petxina de pelegrí escalopa escalope
scholar savi, estudiós escolar related to school
sensible sensat, raonable; delicada, controvertida (una qüestió ~) sensible sensitive
sensitive sensible sensitiu sentient
sequester (to) aïllar, treure; separar (cf. cat antic) segrestar kidnap, abduct (to)
several diversos sever harsch, strict
severe greu, intens, agut, dolorós sever harsch, strict
signature signatura assignatura subject
significant important significat meaning
silicon silici silicona silicone
soap sabó sopa soup
son fill són (verb) are
spade pala espasa sword
spectacles ulleres espectacle show
spouse cònjuge (indiferenciat) espós -osa groom / bride; husband (male), wife (female)
stationery articles de papereria estacionari stationary
stay (to) estar(-se) estar be (to)
stir (to) remenar un líquid estirar stretch (to)
stock US acció (share UK) estoc stock, inventory
stranger desconegut, foraster estranger foreigner
stretch (to) estirar, estendre estrènyer take in, narrow (to)
subside (to) abaixar, disminuir subvencionar; subsidi subsidize (to); subsidy
substantial real; sòlid, ferm; vertader, veritable. substancial related or belonging to substance; which constitues the substance of a thing; which contains substance
suburb barri residencial perifèric fora vila o ciutat, urbanització; barriada (barri gran; barri exterior, aplec d'edificis o casa que formen un tot més o menys independent de la resta de la vila o ciutat però situat fora del seu buc) suburbi, barri baix (barri o ensems de barris perifèrics o interiors degradats, d'una ciutat, normalment ocupats per classes socials baixes, marginals, amb mancances d'equipaments i baixa qualitat d'habitatge, que inspiren desconfiança i inseguretat) slum (area), shanty town
succeed (to) tenir èxit, succeir succeir happen (to)
success èxit, succés succés event
sulphur (UK), sulfur (US) sofre sulfur sulphide (UK), sulfide (US)
sunrise alba, sortida del sol somriure smile
supply (to) subministrar suplicar implore (to)
support (to) donar suport, mantenir suportar bear, put up with (to)
sympathetic comprensiu simpàtic nice, friendly
sympathy compassió, llàstima simpatia friendliness
target objectiu, blanc targeta card
terrible espantós; terrible terrible terrible, awful, dreadful
terrific increïble, enorme, boig, formidable, fantàstic, superb, sensacional aterridor terrifying, horrific
ton ton (unitat de mesura imperial equivalent a 2.000 lliures) tona tonne
topic tema, matèria tòpic cliché, stereotype; topical (preparation for external use)
traduce (to) calumniar traduir translate (to)
trait tret (facial) traït betrayed
tramp rodamón trampa trap
translate (to) traduir traslladar-se move (to)
trespass (to) transgredir traspassar transfer (to)
trunk cofre, maleter (d'auto) tronc log
tub cubell; banyera (sin. bath, bathtub) tub tube, pipe
tube tele US (telly UK), metro londinenc UK tub tube, pipe
tuna tonyina tuna prickly pear
ultimate definitiu últim last
ultimately en última instància últimament lately, recently
umpire àrbitre imperi empire
uncompromising inflexible, intransigent sense compromís uncommitted
vacuum buit vacuna vaccine
vase gerro vas glass, cup
vicious agressiu, violent, feroç, cruel viciós lustful, depraved
violate (to) transgredir violar rape (to)
villa xalet, vil·la, torre vila, poble village
zealous entusiasta gelós jealous

Llista de falsos amics semàntics per polisèmia

modifica

Els falsos amics són termes entre dues llengües amb el mateix origen etimològic i mateixa forma, però que tenen un significat diferent. Aquest fenomen, aquesta interferència lingüística, provoca confusió entre els aprenents de l'esmentada llengua anglesa. Aquesta llista, en canvi, recull uns quants exemples de mots polisèmics que poden fer creure que es tracta de falsos amics. Però, en aquest cas és sols una qüestió de polisèmia –significats diferents per a una mateixa forma o significant– en mots d'una mateixa llengua, en aquest cas l'anglès.


Anglès 1r significat en català 2n significat en català Sentit en anglès del 2n significat en català
absolutely (!) i tant!, certament; evidentment absolutament absolutely, completely, totally, wholly, fully…
absolutely not de cap manera, gens ni mica no absolutament absolutely not
aggressive emprenedor (fig.), dinàmic, actiu; agressiu agressiu aggressive
area regió, camp, zona, sector, domini àrea extension (occupied by a surface)
audience públic, auditori, assistència, espectadors; audició (acte d'oir), oïda, oïment (acció d'oir) (the act or state of hearing) audiència audience (formal meeting, acte d'oir un personatge de gran autoritat o altres persones de categoria inferior que exposen o demanen alguna cosa) (hearing = vista oral, compareixença)
chemical (n.) producte químic químic (adj.) chemical (segons context)
compass brúixola, compàs compàs [drawing] compass
corporation US societat per accions (joint stock company UK) corporació corporation
critical d'una importància vital, primordial; crític; amb tendencia a ser força crític-a crític critical
deception engany (el català medieval decebre i decebiment i l'anglès arcaic to deceive significaven enganyar i engany i eren força usats en textos juridics I administratius) decepció deception
delinquency morositat delinqüència delinquency
derogatory despectiu derogatori derogatory (però també vol dir despectiu)
district barri, barriada (principalment); comarca; districte districte district, area
dramatic(ally) considerable(ment), enorme(ment), dràstic(ament); ràpid(ament) i violent(ament); teatral(ment), colpidor(ament), espectacular(ment); terrible(ment); dramàtic(ament) dramàtic(ament) dramatic(ally)
edit (to) corregir, revisar; editar editar publish; edit (to)
editor redactor, corrector; editor editor publisher; editor
epidemic (n.) epidèmia epidèmic epidemical, epidemic (adj.)
fix (v) adobar, reparar, arranjar; fixar; arreglar, fer trampa (to fix a game)

(n) dosi de droga

(I need my fix)

fixar fix (to)
gentile no-jueu; cristià (en contrast amb jueu); no-mormó (per als mormons); persona que no és membre de la religió d'un mateix; arc. pagà, infidel; gentilici gentil gentile: non-jewish, arc. pagan;

ant. gentle (from noble extraction): kind, with delicate manners, full of grace, affectuous

gentle no dur o fort; lleu i suau, moderat, dolç, feble; gradual, progressiu, dolç; manyac, dolç, suau, dòcil, mansuet (esp. animal); de noble família, ben nat; ensinistrar, domar; apaivagar, calmar, amanyagar, entendrir; ennoblir o dignificar; gentil, amable gentil gentile: non-jewish, arc. pagan;

ant. gentle (from noble extraction): kind, with delicate manners, full of grace, affectuous

global mundial, planetari (global és correcte quan es considera una cosa en el seu conjunt: enfocament global, sistema global) global global, general
graduate diplomar-se graduar (en relació amb una escala o nivells: es gradua un continent per mesurar, es gradua el nivell de dificultat) graduate
graduation diploma graduació (grau calculat, posat) graduation
honest honrat, íntegre, recte; honest, (conforme a pudor, a decència, bons costums, esp. en la bona conducta sexual); [mistake] sense mala fe honest honest, decent, upright; reasonable, moderate (price)
individual individu; particular adj. individual individual
plain simple (no elaborat); clar, natural pla plain; flat; flat (adj.)
pristine restant en estat pur; incorromput per la civilització; net, immaculat pristí, pristina (en escrits de caràcter legal o semierudit) pristine, primitive
race correg

uda, cursa

raça race
redaction emmascarament (procés de preparar un text per a la seva publicació) redacció (procés de posar un text en escrit) redaction
relative (n.) parent relatiu, relacionat amb relative (adj.)
routine rutina; programa

(~ fet per l'entrenador)

rutina routine
scale balança; barem; escata, escama; escatar; escalar escala scale (fig.); connection (transports); stairs (escala amb esglaons); ladder (de mà)
specific detall (i en altres expressions: specific =

no transposable ; specific Heart = calor màssic/de la massa ; specific amount = muntant determinat; specific action = acció puntual; specific gravity = pes del volum ; specific surface = superfície màssica/de la massa; specific activity = activitat màssica/de la massa); precís,-a; particular ; específic, -a

específic specific
subrogate (to) reemplaçar, substituir subrogar (en dret) subrogate (to)
union sindicat unió union

Llista de falsos amics semàntics per polisèmia a partir de la llengua catalana

modifica
Anglès Significat en català Semblant en català Que en anglès seria
final últim, darrer (en el sentit d'extrem). ex. versió definitiva (d'una aplicació) final last
liberal persona de tendència d'esquerres (oposat als conservadors), persona progressita liberal leftist
propaganda propaganda electoral propaganda advertising
prune pruna seca pruna plum
vulgar vulgar (sentit pejoratiu) vulgar (sense sentit pejoratiu) ordinary, common

Vegeu també

modifica

Referències

modifica
  1. «americà». Diccionari de la llengua catalana de l'IEC. Institut d'Estudis Catalans.

Enllaços externs

modifica