Llista de municipis d'Astúries

article de llista de Wikimedia

Llista de municipis del Principat d'Astúries (Espanya).

Divisió municipal d'Astúries
Actualitza ara

Informació actualitzada per un bot. Els canvis manuals es perdran quan s'actualitzi!


Escut Municipi Població Superfície
km²
Densitat Altitud Codi
postal
Codi
territorial
Dades a Wikidata
A Veiga 3.895 80,7 48,27 33770 33074
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Allande 1.574 342,2 4,6 1.416 33815, 33885 - 33890 33001
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Amieva 603 113,9 5,29 33556, 33557, 33558 33003
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Avilés 75.877 26,8 2.830,18 139 33401 al 33403 (el 33400 no existe desde el 1/01/2003) 33004
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ayer 10.201 375,9 27,14 2.123 33686 33002
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Belmonte de Miranda 1.425 208 6,85 33830 33005
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bimenes 1.672 32,7 51,15 33527 33006
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bual 1.442 120,3 11,99 33720 33007
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cabrales 1.907 238,3 8 307 33555 33008
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cabranes 1.112 38,3 29,03 581 33310 33009
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Candamu 1.943 72 27 33828
33829
33010
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cangas del Narcea 11.817 823,6 14,35 376 33800–33819 33011
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cangues d'Onís 6.260 212,8 29,42 87 33012
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Caravia 508 13,4 38,02 33344 33013
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Carreño 10.226 66,7 153,31 0 33430 33014
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castrillón 22.235 55,3 401,79 434 33016
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castropol 3.288 125,8 26,14 33760
33794
33769
33768
33778
33017
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Casu 1.443 307,9 4,69 33990–33999 33015
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Colunga 3.220 97,6 33 33019
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Corvera 15.563 46 338,25 362 33404, 33416 33020
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cuaña 3.285 65,8 49,92 33795 33018
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cudillero 4.928 100,8 48,9 33021
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Degaña 821 87,2 9,42 860 33812 33022
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Eilao 305 102,7 2,97 33734 33029
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
El Franco 3.736 78 47,87 33746, 33756, 33757, 33758, 33759 33023
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
El Valle Altu de Peñamellera 529 92,2 5,74 33555 33046
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
El Valle Baḥu de Peñamellera 1.225 83,9 14,61 33... 33047
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Gijón 267.706 184,3 1.452,48 10 33201–33213
33200
33024
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Gozón 10.433 81,7 127,67 187 33418, 33440, 33448, 33449, 33490 33025
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Grado 9.598 221,6 43,31 33820 33026
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Grandas de Salime 774 112,6 6,88 33730 - 33739 33027
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ibias 1.152 333,3 3,46 33810 33028
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Illas 1.062 25,5 41,63 33411 33030
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Ribera 1.865 22 84,85 648 33172 33057
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Les Regueres 1.888 65,9 28,67 33190
33191
33054
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Llanera 13.792 106,7 129,27 33424 33035
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Llanes 13.545 263,6 51,39 1.177 33500 33036
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Llangréu 38.262 82,5 464,01 1.021 33930 La Felguera33900 Sama 33031
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Llaviana 12.584 131 96,07 33... 33032
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Mieres 36.574 146 250,46 386 33600 33037
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Morcín 2.560 50,1 51,15 1.712 33161 a 33163 33038
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Muros 1.963 8,1 242,65 33138 33039
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Nava 5.236 95,8 54,65 33520 33040
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Navia 8.263 63,1 130,91 33710 33041
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Noreña 5.088 5,3 961,81 207 33... 33042
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Onís 735 75,4 9,75 33556 33043
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Oviedo 215.167 186,7 1.152,78 232 33001–33013 33044
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Parres 5.233 126,1 41,51 33540 33045
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pezós 138 39 3,54 856 33735 33048
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Piloña 6.862 283,9 24,17 33530 33049
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ponga 561 206 2,72 628 33557 33050
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pravia 7.905 103 76,78 33120 33051
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Proaza 715 76,8 9,31 33112 y 33114 33052
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Quirós 1.202 208,8 5,76 33115–33118 33053
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ribadedeva 1.724 35,7 48,35 33590 33055
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ribadesella 5.642 84,4 66,87 897 33560 33056
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Riosa 1.805 46,5 38,83 33160 33058
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Salas 4.828 227,1 21,26 33860 33059
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Samartín d'Ozcos 349 66,6 5,24 33... 33061
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Samartín del Rei Aurelio 15.505 56,1 276,18 33950 33060
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
San Tiso d'Abres 408 31,4 12,99 33774 33063
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Santalla d'Ozcos 434 47,1 9,21 547 33776 33062
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Santo Adriano 272 22,6 12,04 33115 33064
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sariegu 1.285 25,7 49,94 33518 33065
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Siero 51.792 211,2 245,19 0 33510 33066
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sobrescobiu 829 69,4 11,94 381 33993 33067
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Somiedo 1.100 291,4 3,78 33840-3842 33068
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Soto del Barco 3.851 35,3 108,97 467 33458 33069
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tapia de Casariego 3.671 66 55,63 645 33740 33070
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Taramundi 592 82,2 7,21 33775 33071
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Teberga 1.579 168,9 9,35 33111 33072
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tinéu 9.009 540,8 16,66 33870 33073
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valdés 11.099 353,5 31,4 33700 33034
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Vilanova d'Ozcos 263 73 3,6 33777 33075
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villaviciosa 14.984 276,2 54,24 662 33310–33319 33076
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villayón 1.130 132,5 8,53 357 33717 33077
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Yernes y Tameza 133 31,6 4,2 33826 33078
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ḷḷena 10.499 316 33,22 306 33620–33639 33033
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fi de la llista autogenerada.
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Llista de municipis d'Astúries