Majestas fou un delicte romà equiparat a l'alta traïció. Ulpià el defineix com a crimen illud quod adversus Populum Romanum vel adversus securitatem ejur committitur ('crim contra el poble romà i la seva seguretat'). Alguns dels delictes considerats dins el camp de la majestas no eren estrictament traïció o alta traïció (per exemple ajudar a matar o a planificar la mort d'un magistrat); el nom majestas se li donava perquè era una cosa gran; el poble romà era en realitat l'estat romà.

Ja apareix a les lleis de les dotze taules on s'establí pel delicte la pena de mort i es considerava culpable al que ajudava a l'enemic o entregava ciutadans romans a l'enemic; amb el temps l'abast del delicte es va estendre a tots els actes contraris a l'estat i es van publicar diverses lleis.

Sota l'Imperi el poble o l'estat romà fou substituït per l'emperador i per això sovint el delicte és esmentat com majestas augusta, majestas imperatoria o majestas regia.