OWL

llenguatge de programació

OWL, de l'anglès Ontology Web Language, està dissenyat per a ser utilitzat per aplicacions que necessiten processar el contingut de la informació en lloc de presentar la informació als éssers humans. Pot ser utilitzat per a representar explícitament el significat dels termes d'un vocabulari i les relacions entre aquests termes. Aquesta representació de termes i les seves interrelacions s'anomena ontologia.Hi ha múltiples definicions d'ontologia, depenent de si parlem de termes filosòfics, lingüístics o de sistemes d'informació. Ontologia, en termes de sistemes d'informació (el nostre cas) es pot entendre com "una especificació explícita d'una conceptualització" Una ontologia "defineix els termes usats per a descriure i representar una àrea de coneixement " (Com medicina, art, etc.). Les ontologies són utilitzades per la gent i per sistemes computacionals per a compartir informació d'un domini (entenent com domini una porció determinada d'una àrea de coneixement). OWL facilita la interpretació per part de la màquina del contingut web, proporcionant un vocabulari amb semàntica formal addicional a XML, Marc de Descripció de Recursos ( RDF, Resource Description Framework) i Esquema de Marc de Descripció de Recursos ( RDF Schema ), base sobre la que se suporta OWL. Aquestes eines, fan possible el projecte de web semàntica. OWL disposa de tres sub-llenguatges ordenats de menys a més expressivitat: OWL Lite, OWL DL i OWL Full. Aquest llenguatge és aprovat pel World Wide Web Consortium (W3C) i ha despertat l'interès acadèmic, mèdic i comercial.

MotivacionsModifica

La xarxa, tal com està constituïda actualment, s'assembla a un mapa geogràfic mal assignat. La nostra visió dels documents i dels recursos disponibles es basen en recerques de paraules clau, l'ús intel·ligent de la connectivitat de documents i els patrons d'ús. La massa total d'aquestes dades és difícil de controlar sense el suport d'eines de gran abast. Per tal d'assignar aquest terreny amb més precisió, és necessari crear descripcions dels continguts i dels recursos web disponibles, que puguin ser llegides per una màquina per tal de millorar l'accessibilitat dels continguts. Aquestes descripcions han de ser addicionals a les versions llegibles d'aquesta informació.

Als sistemes de cerca i recomanació actuals, s'ha generat la tendència a definir-hi metadades, seguint una sintaxi concreta per a col·locar les dades i els recursos. El llenguatge més utilitzat en l'entorn d'internet per a la comunicació de metadades és XML, llenguatge fruit d'una simplificació del llenguatge SGML. Partint de XML, es comença a treballar amb llenguatges que ens permeten a més relacionar dades i recursos, essent el més acceptat el Marc de Descripció de Recursos ( RDF Resource Description Framework ), això no obstant, no disposen de la riquesa semàntica necessària per a poder definir una lògica i una ontologia completa, per la qual cosa les ontologies implementades en RDF necessiten especificacions per a programadors en cada cas, que sentin les bases d'una lògica i ontologia inherent però no comprensible directament per a Agents computacionals. No obstant això, ara s'està començant a provar seriosament la introducció de llenguatges ontològics com, que no només descriuen recursos col·locant dades i relacionant-les, sinó que també descriuen de forma estàndard les relacions entre els diferents recursos a nivell de classes, subclasses i més a nivell lògic, utilitzant la Lògica descriptiva. OWL és un llenguatge ontològic construït sobre RDF / XML ique fusiona les característiques de DAML i de OIL.

L'objectiu del OWL és proporcionar un llenguatge que pot ser usat per a descriure les classes i les relacions entre elles, que són inherents al contingut de la web i de les aplicacions. Això s'aconsegueix a partir de la formalització d'un domini mitjançant la definició de les classes i les propietats de cadascuna d'elles, d'aquesta forma es pot aconseguir definir un individu i fer valer les seves propietats, sempre en el marc de la semàntica formal del llenguatge OWL.

HistòriaModifica

Existeix una llarga història en el desenvolupament d'ontologies per a la ciència i els ordinadors. Des de la dècada de 1990, hi ha hagut un conjunt de línies de recerca amb la finalitat d'explorar de quina manera la idea de representació del coneixement i de la intel·ligència artificial (IA) pot ser útil als sistemes web.

Orígens d'OWLModifica

L'any 2000 als Estats Units, DARPA va iniciar el desenvolupament de DAML dirigit per James Hendler.[1] Al març de 2001, la Comissió d'Agents d'Idiomes de marcat (UE/EUA) va decidir que DAML havia de fusionar-se amb OIL. La Unió Europea i els Estats Units van convocar el Grup de Treball Conjunt sobre l'Agent de marcatge d'Idiomes per a desenvolupar DAML + OIL com a OWL. Aquest grup va ser finançat conjuntament per DARPA (en el marc del programa DAML) i per la Societat de Tecnologies de la Informació (IST) de la Unió Europea. DAML + OIL estava destinat a ser una fina capa per sobre de RDFS,[1] (Esquema de Marc de Descripció de Recursos) amb la semàntica formal basada en lògica de descripció. OWL es va iniciar com una investigació basada en la revisió de DAML + OIL destinades a la web semàntica. La Web Semàntica proveeix un marc comú que permet compartir dades i utilitzar-les a través de l'aplicació, l'empresa, i els límits de la comunitat.

RDF Schema (Esquema de Marc de Descripció de Recursos)Modifica

A finals de 1990, la World Wide Web Consortium (W3C)[2] va començar a treballar en l'Esquema del Marc de Descripció de Recursos ( RDF Schema, RDFS), un llenguatge per a l'intercanvi de vocabulari RDF. L'RDF es va convertir en una recomanació del W3C el febrer de 1999. L'any 2004 (com a part d'una revisió més àmplia de RDF) RDFS es va convertir en una recomanació del W3C. RDFS proporciona encara algun tipus de suport per a l'especificació de l'ontologia. Amb això, la necessitat d'un llenguatge d'ontologies més expressiu era evident.[3]

Web-Ontology Working GroupModifica

La World Wide Web Consortium (W3C), va crear Web-Ontology Working Group com a part de la seva activitat de la Web Semàntica. Es va començar a treballar l'1 de novembre de 2001, amb els co-presidents James Hendler i Guus Schreiber.[4] Els primers esborranys de treball de la sintaxi abstracta de referència, i sinopsi es van publicar el juliol de 2002. OWL es va convertir en una recomanació oficial del W3C al 10 de febrer de 2004, i el grup de treball va ser dissolt el 31 de maig de 2004.[4]

OWL Working Group (naixement de OWL2)Modifica

El 2005, al Taller de proves de OWL van arribar a un consens gràcies al fet que els avenços recents en la lògica de la descripció permetien una revisió més expressiva per a satisfer les necessitats de l'usuari de forma més completa, mantenint bones propietats computacionals. Al desembre de 2006, OWL1.1 va ser presentat al W3C. El consorci va constituir el Grup de Treball de OWL com a part de l'Activitat de la Web Semàntica al setembre de 2007. A l'abril de 2008, aquest grup va decidir anomenar OWL2 al nou idioma, fet que indica una revisió substancial Actualment existeixen editors semàntics com Protégé i raonadors semàntics com Pellet,[5] RacerPro,[6] FaCT++[7] i HermiT.[8] W3C announced the new version on 27 October 2009.[9]

sobre l'acrònim?Modifica

Algú podria pensar que l'acrònim correcte per a Web Ontology Language hauria de ser WOL en comptes de OWL. Hi ha gent que creu que l'ordre ha sigut escollit en honor del personatge Owl de Winnie the Pooh que escriu el seu nom com WOL en lloc de OWL. En realitat, OWL va ser proposat com un acrònim que fos fàcilment pronunciable en anglès, que fos fàcil a l'hora d'aconseguir bons logos i que es relacionés amb el prestigiós projecte de representació del coneixement dels anys setanta de Bill Martin (One World Language).


Recentment s'ha anomenat Web 3.0 a la implementació de noves tecnologies referides a la web, com el concepte de web semàntica o SOA, bases de dades i intel·ligència artificial entre d'altres, encara que la discussió sobre què significa Web 3.0 encara existeix.

Estructura multi-capaModifica

La millor forma de reutilitzar, és recolzar-se en llenguatges coneguts i construir per damunt d'ells. Això també comporta desavantatges, ja que en alguns casos es sacrificarà llegibilitat per part dels humans i optimització en la compressió, a canvi d'utilitzar llenguatges existents. Alguns autors critiquen l'ambigua relació i separació entre les diferents capes.

 • Unicode: Es pot definir l'estàndard Unicode com l'estàndard universal de codificació de caràcters utilitzat per a la representació de text en computadors. Aquest estàndard és independent de l'ordinador utilitzat i la plataforma utilitzada, i a més permet la representació de caràcters de totes les llengües escrites del món, facilitant la programació multi-idioma i multi-plataforma. Codifica al seu torn de forma estàndard accents, dièresi i alguns símbols matemàtics.
 • URI:Un cop definits els símbols sobre els quals es construeixen les següents capes, es defineix una capa que permet referir-nos a un espai d'objectes o conceptes sobre els quals pretendrem oferir informació, de manera que els agents intel·ligents sàpiguen a què ens referim. En aquest cas es recorre als identificadors que ja existeixen a la Web, és a dir: "Uniform Resource Identifiers" (URI).
 • XML + NS + XMLS: Es pot definir de forma general com la capa d'intercanvi de dades. És un llenguatge que s'ha convertit en el llenguatge més utilitzat per a l'intercanvi de dades estructurades a la web, es basa en SGML. Actualment la gran majoria de les bases de dades són capaços d'acceptar i produir dades estructurades en forma de XML. Entre les seves funcions també es troba la de definir l'estructura que han de complir les dades.
 • RDF +RDFS:Permet realitzar assercions. RDF ( Marc de Descripció de Recursos ) ofereix un model per a representar recursos (que poden ser valors literals, com per exemple un valor sencer), i relacionar-los entre si per mitjà de propietats. El Marc de Descripció de Recursos (RDF) pretén descriure recursos, que es representen mitjançant URIs, per mitjà de propietats (També representades per URI). Per tant, definim una propietat com un aspecte específic, característica, atribut o relació utilitzat per a descriure a un recurs. Cada propietat es correspondrà a un significat específic, i es definiran els valors permesos en cada cas i els recursos als quals pot descriure. Entenem les assercions (també anomenades sentències, declaracions o enunciats) com el conjunt d'un recurs específic, una propietat i un valor d'aquesta propietat.
 • Capa ontològica, capa lògica i capa de prova: La capa ontològica és la que enriqueix la informació per mitjà d'una primera ontologia en la qual es poden descriure relacions de pertinença a classes i instàncies (definides a la capa RDF). La capa lògica és la que tracta de les relacions lògiques entre els objectes d'estudi, generant una ontologia més detallada i completa. Un llenguatge ontològic sol donar solució a aquestes dues capes (ontològica i lògica), com és el cas de OWL. La capa de prova és on es realitzen les comprovacions de si una suposició és certa. És on treballen els raonadors com FaCT[7] o Racer.[6]

funcionament de OWLModifica

Les dades descrites per una ontologia[10] de la família de l'OWL s'interpreten com un conjunt de "individus" i un conjunt de "propietats", que es refereixen a aquests individus entre si. Una ontologia consta d'un conjunt d'axiomes que imposen limitacions a grups de persones (anomenades "classes") i els tipus de relacions permeses entre ells. Aquests axiomes proporcionen la semàntica en permetre que els sistemes puguin deduir informació addicional sobre la base de les dades explícitament. Una introducció completa a la força expressiva dels espais arbrats es proporciona a la guia OWL del W3C.

Un exemple d'ontologia que descriu a una família podria incloure axiomes que indiquen que la propietat "esMare" només és present entre dues persones quan "esParent" també és present, i els individus de la classe "TeSangDelTipus0" mai són relacionats a través de "esParent" als membres de la classe "TeSangDelTipusAB". Si s'indica que un individu es relaciona a través "esMare" a la persona Sue, i que aquest individu és un membre de la classe "TeSangDelTipus0", llavors es pot deduir que Sue no és membre de la classe "TeSangDelTipusAB".

Sub-llenguatges OWLModifica

Quan el W3C va aprovar l'especificació de l'OWL va incloure la definició de tres variants de OWL, amb diferents nivells d'expressivitat. Es tracta de l'OWL Lite, OWL DL i OWL Full (ordenats per expressivitat en augment). Cada un d'aquests sub-llenguatges és una extensió sintàctica del seu predecessor més simple.

 • Cada ontologia legal de OWL Lite és una ontologia legal de OWL DL.
 • Cada ontologia legal de OWL DL és una ontologia legal de OWL Full.
 • Cada conclusió vàlida de OWL Lite és una conclusió vàlida de OWL DL.
 • Cada conclusió vàlida de OWL DL és una conclusió vàlida de OWL Full.

Cal adonar-se que això no passa de forma inversa

OWL LiteModifica

OWL Lite inicialment estava destinat a donar suport a aquells usuaris que necessiten principalment una classificació jeràrquica i restriccions simples. OWL Lite utilitza només algunes característiques de OWL. Per exemple, encara que dóna suport a les restriccions de cardinalitat, només permet valors de cardinalitat de 0 o 1. S'esperava que seria més senzill per a proporcionar eines de suport per a OWL Lite que els seus parents més expressius, ja que facilita una ruta de migració ràpida per als sistemes Tesaures i altres taxonomies. A la pràctica, però, la majoria de les construccions disponibles a OWL DL es poden construir utilitzant combinacions complexes de OWL Lite. El desenvolupament d'eines de OWL Lite ha esdevingut gairebé tan difícil com el desenvolupament d'eines per a OWL DL, és per això que OWL Lite no s'utilitza de forma tan amplia com era esperable en un principi.

OWL DLModifica

OWL DL es va dissenyar per a proporcionar la màxima expressivitat possible, mantenint la integritat de càlcul. OWL DL inclou totes les construccions de llenguatge OWL, però només es pot utilitzar sota certes restriccions (per exemple, les restriccions de nombre no poden ser aplicades sobre les propietats que es declarin com a transitives). OWL DL s'anomena així a causa de la seva correspondència amb la lògica de descripció, un camp de recerca que ha estudiat les lògiques que constitueixen la base formal de OWL.

OWL FullModifica

OWL Full es basa en una semàntica diferent de OWL Lite i OWL DL, i va ser dissenyat per a mantenir certa compatibilitat amb RDF Schema ( Esquema de Marc de Descripció de Recursos ). Per exemple, en OWL Full una classe pot ser tractada al mateix temps com a un recull d'individus i com a un individu per dret propi, fet que no està permès en OWL DL. OWL Full permet una ontologia per a augmentar el significat del vocabulari predefinit RDF o OWL. És poc probable que algun programari de raonament sigui capaç de suportar el raonament complet per a OWL Full.

Perfils OWL2Modifica

En OWL 2, existeixen tres tipus de perfils:

 • OWL2 EL és un fragment que té complexitat polinòmica raonament temps.
 • OWL2 QL està dissenyat per a permetre un accés més fàcil i consulta a les dades emmagatzemades en bases de dades.
 • OWL2 RL és un subconjunt de regles de OWL2.

Veure[11]

Limitacions de OWLModifica

 • Les relacions són dirigides
 • No hi ha suport de llenguatge directe per a les relacions n-èsimes. Per exemple, hi pot haver modeladors que desitgin descriure les qualitats d'una relació, quan es relacionen més de dues persones o per a posar en relació un individu amb una llista. Això no és possible a OWL. Una possible solució podria ser adoptar un patró que codifica el significat fora de la semàntica formal pròpia del llenguatge OWL.

SintaxiModifica

La família de les llengües de OWL donen suport a una certa varietat de sintaxi. Es pot distingir a grans trets, entre la sintaxi d'alt nivell i altres tipus de sintaxi més adequades per a l'ús general.[12] La sintaxi d'alt nivell s'utilitza per a especificar l'estructura de l'ontologia i la semàntica de l'OWL. La sintaxi abstracta de OWL presenta a una ontologia com una seqüència d'anotacions, axiomes i fets. Aquestes anotacions condueixen a una màquina o a un humà cap a les meta-dades. La informació sobre les classes, propietats i individus que componen una determinada ontologia està continguda en axiomes i fets. Cada classe, propietat i individu és anònima o bé s'identifica per una referència anomenada URI. Els fets aporten dades sobre l'estat, ja sigui sobre un identificador individual o sobre un parell d'identificadors individuals (depenent de si els objectes identificats són diferents o iguals). Els axiomes especifiquen les característiques de les classes i les seves propietats. Aquest estil de sintaxi és similar al tipus de sintaxi que utilitzen els idiomes, i molt diferent a la sintaxi lògica. En el cas de OWL2, s'utilitza un altre tipus de sintàxi per a especificar la semàntica i la sintaxi de les assignacions per a l'intercanvi de perfils.

Canvis de sintaxiModifica

 • Sintaxi RDF: les assignacions sintàctiques en RDF estan especificades per a les llengües de la família de OWL. S'han ideat diversos formats de serialització RDF. Cadascun d'ells porta a una sintaxi a la família de les llengües OWL a través d'aquesta assignació. La conversió de RDF a XML es produeix de forma normativa.
 • Sintaxi OWL2/XML: OWL2 especifica una serialització XML que, de forma tancada, modela una ontologia en OWL2
 • Sintaxi Manchester: La sintaxi Manchester és una sintaxi compacta, llegible amb un estil proper al marc d'idiomes. Les variacions estan disponibles per OWL i OWL2. No tots els espais arbrats i ontologies OWL2 es poden expressar en aquest tipus de sintaxi.

ExemplesModifica

El W3C, proposa alguns exemples de sintaxi de OWL2 a través de la guia de OWL2. Per exemple, podríem considerar una ontologia Tea que es basa en una classe Tea, però abans de res, és necessari tenir una ontologia. Cada ontologia OWL ha de ser identificada per un URI, que en aquest cas seria (http://www.example.org/tea.owl, per exemple). Això és suficient per a fer-se una idea de la sintaxi.

Sintaxi funcional en OWL2

Ontology(<http://example.com/tea.owl>
 Declaration( Class( :Tea ) )
)

Sintaxi OWL2/XML

 <Ontology ontologyIRI="http://example.com/tea.owl" ...>
  <Prefix name="owl" IRI="http://www.w3.org/2002/07/owl#"/>
  <Declaration>
   <Class IRI="Tea"/>
  </Declaration>
 </Ontology>

Sintaxi Manchester

Ontology: <http://example.com/tea.owl>
Class: Tea

Sintaxi RDF/XML

<rdf:RDF ...>
  <owl:Ontology rdf:about=""/>
  <owl:Class rdf:about="#Tea"/>
</rdf:RDF>

RDF/Turtle

 <http://example.com/tea.owl> rdf:type owl:Ontology.
 :Tea rdf:type      owl:Class.

SemànticaModifica

Els primers intents per a construir ontologies grans es caracteritzaven per la manca de definicions clares. Els membres de la família OWL disposen d'un model teòric de semàntica formal, de forma que tenen forts fonaments lògics.

Lògica descriptivaModifica

La lògica descriptiva,[13] igual que la lògica de primer ordre, forma part de la família dels llenguatges lògics. Aquest tipus de lògica té propietats computacionals atractives i ben enteses. La semàntica de OWL DL i OWL Lite es basa en llistes de distribució. Aquestes llistes combinen una sintaxi per a la descripció i l'intercanvi d'ontologies i la semàntica formal que els hi dóna sentit. Per exemple, OWL Lite pertany al tipus de lògica SHIF(D), OWL DL correspon a la lògica de descripció SHOIN (D), mentre que OWL 2 correspon a la lògica SROIQ (D). Són sistemes que garanteixen la derivació de totes les conseqüències del coneixement en una ontologia.[14]

Lògiques Descriptives
NOMS COMPONENTS COMPLEXITAT
ALC ⊔, ⊓,¬,∃R.C, ∀R.C ExpTime-c
S ALC + rols transitius ExpTime-c
SI S + rols inversos(I) ExpTime-c
SH S + jerarquia de rols (H) ExpTime-c
SHIQ SHI + restriccions numèriques (OWL LITE) ExpTime-c
SHIQ0 SHIQ + nominals (OWL DL) NExpTime-hard
SHIQ0(D) SHIQ0 + Datatypes d'ordre 1 NExpTime-hard
SHIQ0(Dn) SHIQ0 + Datatypes d'ordre n NExpTime-hard
SHIQ+ SHIQ + rest. Numèriques a qualsevol lloc No resoluble
SH+ SH + rest. Numèriques a qualsevol lloc No resoluble

Relació amb RDFSModifica

OWL Full es va dissenyar per a ser compatible amb RDF Schema (RDFS, Esquema de Marc de Descripció de Recursos), i ser capaços d'augmentar el significat dels tipus de Marcs de Descripció de Recursos (Resource Description Framework RDF) emprats anteriorment. Hi ha un model teòric que descriu la semàntica formal de RDF. Aquesta interpretació proporciona sentit al vocabulari de RDF i RDFS. El significat de les ontologies OWL Full es defineixen com a una extensió del significat de RDFS. OWL Full es pot considerar també una extensió semàntica de RDF.[15][16][17]

Suposició d'un món obertModifica

la suposició de món tancat implica que tot el que no sabem és fals, mentre que en un món obert, tot el que no sabem és indefinit. Els llenguatges de la família OWL utilitzen el supòsit de món obert. Sota aquest supòsit món lliure, si una afirmació no pot provar-se com a certa amb els coneixements actuals, no es pot extreure la conclusió que la declaració és falsa.[18]

Contrast amb altres llenguatgesModifica

Una base de dades relacional es compon de conjunts de tuples amb els mateixos atributs. SQL és un llenguatge de consulta i de gestió de bases de dades relacionals. Prolog és un llenguatge de programació lògica. Tots dos usen el supòsit de món tancat.

Possibles vies de desenvolupament de OWLModifica

En el camp de l'arquitectura hi ha línies de treball interessants, com són el desenvolupament d'un editor de continguts complet en lloc de realitzar una prova de concepte com ha passat fins ara. A més, es proposa en un futur implementar la Taula de Hash Distribuida, DHT Semàntica a partir d'una capa sobre una DHT clàssica en què es realitzen transformacions entre arquitectures, i avaluar paràmetres de rendiment d'aquesta estructura, per mitjà de simuladors de diversos centenars de nodes.

Existeixen altres vies de desenvolupament del llenguatge OWL[19]

TerminologiaModifica

Les llengües a la família OWL són capaces de crear classes, propietats, definir casos i definir també les seves operacions.

InstànciesModifica

Una instància és un objecte al qual correspon una descripció lògica de forma individual

ClassesModifica

Una classe és una col·lecció d'objectes a la qual correspon una lògica de descripció o concepte. Una classe pot contenir els individus i les instàncies de la classe. Una classe pot tenir un nombre qualsevol d'instàncies. Una instància pot pertànyer a cap, una o més classes. Una classe pot ser una subclasse d'una altra, heretant les característiques de la superclasse. Això correspon a la subsumpció lògica i la inclusió del concepte de descripció lògica (DL). Totes les classes són subclasses de owl:Thing (DL top), la classe arrel. Totes les classes són una subclasse de owl:Nothing (DL bottom), la classe buida. No hi ha casos en els que hi hagi membres de owl:Nothing. Els creadors de models utilitzen owl:Nothing i owl:Thing per fer valer un fet determinat per sobre de tots, o quan no existeix cap cas. Per exemple, els empleats podrien ser la subclasse de la classe owl:Thing: mentre que distribuïdors, Gerent, treballador serien una subclasse de tots els empleats.

PropietatsModifica

Una propietat és una relació binària que especifica les característiques d'una classe. Correspon a una funció lògica de descripció. Són els atributs de les instàncies i a vegades actuen com a valors de dades o d'enllaç a altres instàncies. Les propietats poden tenir capacitats lògiques com ara transitiva, simètrica, inversa i funcional. Aquestes propietats també poden tenir dominis i rangs. Hi ha dos tipus de propietats datatype o object.

 • Propietats de tipus datatype: Les propietats de tipus datatype, s'encarreguen de definir les relacions entre instàncies de classes i tipus de dades com RDF o XML. Per exemple, modelName (tipus de dades String), és propietat de la classe fabricant. Aquest tipus de propietats es formulen utilitzant owl:DatatypeProperty.
 • Propietats de tipus object: Les propietats de tipus Object s'encarreguen de definir les relacions que hi ha entre instàncies de dos classes. Per exemple, pertanyA podria ser una propietat de tipus objecte de la classe vehicle i pot tenir un rang que és la classe Persona, d'aquesta forma podríem definir que un vehicle pertanys a una certa persona. Aquest tipus de propietats es formulen utilitzant owl:ObjectProperty

OperadorsModifica

Les llengües a la família de OWL donen suport a operacions de diverses classes, com ara unió, intersecció i complement. També permeten l'enumeració de classes, cardinalitat i disjuncions.

Ontologies PúbliquesModifica

BiomèdiquesModifica

GenèriquesModifica

NavegadorsModifica

CercaModifica

ReferènciesModifica

 1. 1,0 1,1 Lacy, Lee W. «Chapter 10». A: OWL: Representing Information Using the Web Ontology Language. Victoria, BC: Trafford Publishing, 2005. ISBN 1-4120-3448-5. 
 2. World Wide Web Consortium. «RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema». RDF Vocabulary Description Language 1.0. World Wide Web Consortium, 23-08-2002. [Consulta: 20 abril 2010].
 3. Lacy, Lee W. «Chapter 9 - RDFS». A: OWL: Representing Information Using the Web Ontology Language. Victoria, BC: Trafford Publishing, 2005. ISBN 1-4120-3448-5. 
 4. 4,0 4,1 «Web-Ontology (WebOnt) Working Group (Closed)». W3C.
 5. Pellet
 6. 6,0 6,1 RacerPro
 7. 7,0 7,1 FaCT++
 8. HermiT
 9. «W3C Standard Facilitates Data Management and Integration».
 10. Tom Gruber (1993). "A Translation Approach to Portable Ontology Specifications". In: Knowledge Acquisition. 5: 199-199.
 11. http://www.w3.org/TR/2009/REC-owl2-xml-serialization-20091027/ ; Parsia, Bijan; Patel-Schneider, Peter F.«OWL 2 Web Ontology Language XML Serialization». OWL 2 Web Ontology Language. World Wide Web Consortium, 27-10-2009. [Consulta: 18 abril 2010].
 12. ; Horrocks, Ian; Patrick, Hayes«OWL Web Ontology Language Semantics and Abstract Syntax». World Wide Web Consortium, 10-02-2004. [Consulta: 18 abril 2010].
 13. Baader, Franz; Horrocks, Ian; Sattler, Ulrike. «Description Logics as Ontology Languages for the Semantic Web». A: Hutter, Dieter. Mechanizing Mathematical Reasoning: Essays in Honor of Jörg H. Siekmann on the Occasion of His 60th Birthday. Heidelberg: Springer Berlin, 2005. ISBN 978-3-540-25051-7. 
 14. Ian Horrocks & Peter F. Patel-Schneider. «Reducing OWL Entailment to Description Logic Satisfiability» (PDF).
 15. Deborah McGuinness and Frank van Harmelen. «OWL Web Ontology Language Overview». W3C Recommendation for OWL, the Web Ontology Language. World Wide Web Consortium, 10-02-2004. [Consulta: 18 abril 2010].
 16. Patrick Hayes. «RDF Semantics». Resource Description Framework. World Wide Web Consortium, 10-02-2004. [Consulta: 18 abril 2010].
 17. Peter F. Patel-Schneider, Patrick Hayes and Ian Horrocks. «OWL Web Ontology Language Semantics and Abstract Syntax Section 5. RDF-Compatible Model-Theoretic Semantics». W3C Recommendation for OWL, the Web Ontology Language. World Wide Web Consortium, 10-02-2004. [Consulta: 18 abril 2010].
 18. Stefano Mazzocchi. «Closed World vs. Open World: the First Semantic Web Battle». Stefano Mazzocchi, 16-06-2005. [Consulta: 27 abril 2010].
 19. Roberto Romero Llop. «Especificación OWL de una ontología para teleeducación en la web semántica» (PDF).
 20. OBO Foundry
 21. OBO Download Matrix
 22. NCBO BioPortal
 23. SUMO download
 24. TDWG LSID Vocabularies
 25. Protégé web site

Enllaços externsModifica