Un pirogen és qualsevol agent que actuant sobre els centres termoreguladors de l'hipotàlem produeix un augment de la temperatura corporal (febre).

La interleucina-1 és el principal pirogen endogen. També és un important pirogen el liposacàrid component de la paret bacteriana dels bacteris gramnegatius.