En àlgebra, un polinomi mònic és un polinomi de variable única en què el coeficient principal és igual a 1. Per tant, un polinomi mònic en la indeterminada té la forma:

Per exemple, el polinomi és mònic perquè el coeficient del terme x3 és 1, però d'altres com o bé no ho són.