Una proteasa o proteïnasa és un enzim que talla les seqüències polipeptídiques mitjançant la hidròlisi dels enllaços peptídics. Les proteases són presents en tots els organismes i participen en una gran varietat de processos fisiològics molt diversos com la digestió d'aliments, la coagulació sanguínea i la maduració dels neuropèptids. Sovint quan la cadena polipeptídica que hidrolitzen és curta, les proteases reben el nom de peptidases.

Infotaula d'enzimProteasa

Classificació de les proteases i les peptidasesModifica

Existeixen diversos tipus de classificacions de les proteases i les peptidases que tenen en compte el lloc d'hidrolització, el tipus d'aminoàcid present al centre actiu o el valor de pH òptim per a l'activitat de l'enzim.

Segons el lloc d'actuacióModifica

Segons el lloc d'actuació, les proteases i peptidases es classifiquen en:

  • Exopeptidases. Trenquen els enllaços peptídics dels extrems de la cadena polipeptídica alliberant d'aquesta manera els aminoàcids terminals. Les exopeptidases alhora es classifiquen en dipeptidases (només hidrolitzen dímers d'aminoàcids) i carboxipeptidases (hidrolitzen l'extrem carboxil lliure).
  • Endopeptidases. Hidrolitzen enllaços peptídics situats a l'interior de la cadena polipeptídica.

Segons l'aminoàcid present al centre actiuModifica

Les proteases es classifiquen tradicionalment en sis grups depenent de la naturalesa de l'aminoàcid present al centre actiu, encarregat de catalitzar la reacció. D'aquesta manera, distingim:

Cal destacar que les treonina proteases i les glutamat proteases no van ser descrites fins a l'any 1995 i 2004, respectivament.

Segons el pH òptim d'actuacióModifica

Alternativament, les proteses també es poden classificar segons el pH òptim d'actuació en:

  • Proteases de pH àcid o proteases àcides
  • Proteases de pH neutre
  • Proteases de pH bàsic o proteases alcalines

A part d'aquestes classificacions, també existeixen classificacions més complexes com la classificació que recull la base de dades MEROPS - the Peptidase Database, que té en compte les similituds en l'estructura tridimensional, l'origen evolutiu, etc.