S'anomenen registres vocals cada una de les categories de veus humanes en funció de les tessitures més agudes o més greus que poden cantar. Cada registre, a més, té connotacions expressives, vinculades a la tessitura però també a altres elements.

És un tipus de classificació que afecta quasi exclusivament a la música clàssica i a alguns gèneres de la música escènica no estrictament dins de la tradició clàssica.

Els registres vocals són, d'agut a greu:

Veus femenines:

Veus masculines:

La major part d'aquests registres tenen subdivisions.

Tessitures més habituals dels diferents registres vocals.