Eficiència tèrmica

(S'ha redirigit des de: Rendiment tèrmic)

L'eficiència d'una màquina tèrmica és una magnitud de procés i adimensional, definida com el quocient de l'energia que desitgem obtenir d'aquesta màquina i l'energia que s'ha de transferir pel seu funcionament. Es designa amb la lletra grega η:

Depenent del tipus de màquina tèrmica considerada, la transferència d'aquestes energies es realitzarà en forma de calor, Q, o de treball, W.

Història modifica

El 1824, el físic francès Sadi Carnot va derivar l'eficiència tèrmica per a una màquina tèrmica ideal com una funció de la temperatura dels seus reservoris freds i calents:

 

on:

  és la temperatura del reservori calenta;
  és la temperatura del reservori fred.

L'equació planteja que s'obtenen majors nivells d'eficiència amb un major gradient de temperatura entre els fluids calents i freds. A la pràctica, com més calent sigui el fluid, més gran serà l'eficiència del motor.

Càlcul per a les diferents màquines tèrmiques modifica

  • El motor tèrmic rep una calor,  , d'un focus o font calenta, efectua un treball, W, i ha de cedir calor,  , a un focus fred. Perquè l'energia es conservi s'ha de complir que  . L'eficiència és per tant:

 

On es compleix que -0 <η <1.
  • La bomba tèrmica o de calor és capaç de transferir una energia calorífica,  , a un focus calent des d'una font freda de la qual absorbeix una calor,  , si es realitza un determinat treball, W, sobre la màquina. Aquest procés és just l'oposat al realitzat pel motor tèrmic, és per això que també s'ha de complir la relació  . L'eficiència és:

 

I tenim que η> 1.
  • El frigorífic funciona exactament igual que la bomba tèrmica però com l'interès d'aquesta màquina és refredar, la transferència d'energia desitjada és   i l'eficiència queda com:

 

On ara η> -0.

Vegeu també modifica