Sistema especial de la Seguretat Social

La Llei General de Seguretat Social preveia la creació dels Sistemes Especials únicament als efectes d'enquadrament, afiliació, forma de cotització o recaptació.


Estan inclosos en aquest sistema especial les empreses d'estudis de mercat i opinió publica, respecte dels seus treballadors fixes discontinus que facin tasques d'enquestació.

  • Treballadors fixos discontinus de cines, sales de ball i de festa i discoteques[1]

És el sistema aplicable a les empreses d'exhibició cinematogràfica, sales de ball, discoteques, sales de festa i altres locals d'espectacles anàlegs, respecte al personal de la seva plantilla que no treballi tots els dies de la setmana.

És el sistema aplicable als empresaris colliters exportadors de tomàquet fresc, i als seus treballadors eventual o de temporada que es dediquen exclusivament a la manipulació i empaquetatge de tomàquet fresc amb l'exportació com a destinació, i dins la campanya oficial.

Aquest sistema es va crear per un Ordre de 10 de setembre de 1973 exclusivament a les províncies de Madrid i Barcelona. Per poder ser efectiu aquest sistema s'havia d'arribar a un conveni de col·laboració entre l'antic Institut Nacional de Previsió (extingit) i el Sindicat Provincial d'Hoteleria (també extingit) Les competències que van ser assumides per l'Instituto de Empleo, Servicio Público de Empleo Estatal a Madrid s'han transferit als serveis corresponents de la Comunitat Autònoma.


És d'aplicació a la totalitat de les empreses dedicades a l'explotació de pinars per a l'obtenció de galipots i als treballadors de muntanya, resiners i remasadors al servei d'aquestes.

Les campanyes d'aquest sistema duren: pels resiners, de l'u de març al quinze de novembre; pels remasadors: de l'u de juny al trenta-un d'octubre.

És d'aplicació a la totalitat de les empreses dedicades a l'explotació de pinars per a l'obtenció de galipots i als treballadors de muntanya, resiners i remasadors al servei d'aquestes.

Estan inclosos en aquest sistema especial les empreses dedicades a les activitats de manipulació, envasament i comercialització de fruites i hortalisses i de fabricació de conserves vegetals, i las treballadors al servei d'aquestes, sigui quina sigui la duració dels seus contractes laborals i si les seves activitats es realitzen de manera intermitent o cíclica. En aquest sistema especial es configuren en campanyes que s'inicien el primer de gener, i acaben el trenta-un de desembre de cada any. No obstant això, les empreses afectades poden fer una sol·licitud raonada de les dades de consideració d'inici i fi de campanya.

Notes i referènciesModifica