Subsecretaria d'Educació i Formació Professional

La Subsecretaria d'Educació i Formació Professional (de 2011 a 2018 Subsecretaria d'Educació, Cultura i Esport) és una Subsecretaria del Ministeri d'Educació i Formació Professional.[1]

Infotaula d'organitzacióSubsecretaria d'Educació i Formació Professional
Logotipo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.svg
Història
Creació2018
Governança corporativa
Seu
Depèn deMinisteri d'Educació i Formació Professional

FuncionsModifica

Correspon a la Subsecretaria d'Educació, Cultura i Esport l'acompliment de les següents funcions:[2]

 • El suport i assessorament tècnic al Ministre en l'elaboració i aprovació dels plans d'actuació del Departament.
 • L'elaboració i coordinació dels plans generals del Departament en matèria normativa, de política pressupostària, de personal i retributiva, de patrimoni, immobles i infraestructures, de Tecnologies de la informació i la comunicació, de programació econòmica i de control pressupostari.
 • L'impuls, coordinació, suport i supervisió de les activitats d'elaboració de disposicions generals del Departament, així com les gestions relacionades amb la seva publicació.
 • L'adreça, impuls i gestió de les funcions relatives a la tramitació dels assumptes del Consell de Ministres, Comissions Delegades del Govern i Comissió General de Secretaris d'Estat i Subsecretaris.
 • L'impuls i coordinació de les relacions del Ministeri d'Educació i Formació Professional amb els òrgans jurisdiccionals, amb els altres Departaments de la Administració General de l'Estat, amb els Delegats i Subdelegats del Govern i amb els restants òrgans perifèrics.
 • La direcció de la funció inspectora sobre els serveis, organismes i centres dependents del Departament, especialment pel que fa al personal, procediment, règim econòmic, instal·lacions i dotacions d'aquests, sense perjudici de les funcions que corresponen a la Inspecció educativa.
 • La gestió dels serveis administratius, la seva racionalització i informatització, l'estadística, la informació i documentació administrativa i el despatx dels assumptes no atribuïts a la competència d'altres òrgans superiors del Departament.
 • La coordinació de les actuacions del Departament en matèria d'igualtat de gènere.
 • L'articulació de les relacions administratives del Departament amb l'Instituto de España i les Reials Acadèmies i Acadèmies d'àmbit nacional.
 • L'estudi i informe econòmic dels actes i disposicions amb repercussió econòmicofinancera als pressupostos de despeses i ingressos.
 • La determinació de l'estructura dels programes i subprogrames en què es concreta l'activitat del Departament, l'elaboració i tramitació de l'avantprojecte anual de pressupost, el seguiment de l'execució dels crèdits pressupostaris i la tramitació de les seves modificacions.
 • El seguiment del grau de realització d'objectius respecte als programes i actuacions que es determinin en la Llei anual de Pressupostos Generals de l'Estat.
 • L'anàlisi i coordinació de quants recursos financers té assignats el Departament, així com la coordinació i seguiment de l'aplicació dels fons europeus o de caràcter internacional destinats a programes o projectes del Departament i dels seus organismes, sense perjudici de les funcions atribuïdes a altres Unitats i organismes del Departament.
 • Les funcions d'assistència als òrgans directius en la preparació dels expedients de contractació i en la tramitació dels procediments d'adjudicació de contractes i l'assistència i suport a la taula i junta de contractació del Departament, així com la tramitació economicofinancera d'aquests expedients quan no estigui atribuïda a altres Unitats i organismes.
 • La tramitació economicofinancera dels expedients de concessió de subvencions i dels convenis, encomanes de gestió i altres actes i negocis jurídics quan suposin l'adquisició de compromisos financers pel Departament i no estiguin atribuïts a altres Unitats i organismes.
 • Les funcions d'habilitació i pagament del Ministeri, excepte en els casos en què les actuacions d'una determinada unitat del Ministeri requereixin situar en elles una caixa pagadora pròpia, així com les relatives a la Unitat Central de Caixa.
 • El règim interior dels serveis centrals del Departament i la conservació, reparació i reforma, intendència, funcionament i seguretat dels edificis en els quals aquests serveis tinguin la seva seu; la formació i l'actualització de l'inventari dels béns mobles d'aquells, així com l'equipament de les Unitats administratives del Departament.
 • L'elaboració de la política de personal adscrit al Departament i, especialment, la seva planificació i gestió, mitjançant la previsió de necessitats; la proposta d'oferta de ocupació pública, selecció i provisió; la proposta de modificació de les relacions de llocs de treball; la previsió i seguiment de la despesa de personal, així com tots aquells aspectes derivats de l'aplicació de la normativa sobre aquest tema, l'habilitació de personal i les retribucions i nòmines.
 • La gestió del personal docent del Departament i dels procediments de mobilitat del personal docent en l'àmbit nacional, de forma coordinada amb les restants Administracions educatives, sense perjudici de les funcions de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats.
 • La formació del personal, a excepció del docent, la gestió de l'acció social i la prevenció de riscos laborals.
 • La relació amb les organitzacions sindicals i altres associacions professionals representatives.
 • L'impuls, coordinació i racionalització de la política en matèria de Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) del Ministeri i dels seus diferents organismes, així com la coordinació i cooperació amb altres administracions i òrgans de l'Estat en aquestes matèries.
 • L'impuls de l'administració digital del Ministeri i els seus organismes d'acord amb el pla d'acció departamental per a la transformació digital i l'Estratègia TIC de la Administració General de l'Estat i els seus organismes públics, i la provisió de serveis en matèria de tecnologies de la informació i comunicacions que li correspon prestar com a unitat TIC del Ministeri d'Educació i Formació Professional, en particular la implantació dels serveis declarats com compartits.
 • L'impuls i coordinació en l'àmbit del Ministeri i els seus organismes dels Esquemes Nacionals d'Interoperabilitat i Seguretat i de les mesures per garantir l'accessibilitat dels serveis electrònics i el compliment de les obligacions departamentals en matèria de reutilització de la informació del sector públic.
 • El desenvolupament dels sistemes d'informació necessaris per al funcionament dels serveis, el portal web, la seu electrònica, intranet, les eines col·laboratives i els dominis d'internet del Departament, així com el suport tècnic a les xarxes socials.
 • La gestió de les xarxes de comunicacions en el Departament.
 • La gestió de l'atenció al ciutadà prestada a través del Centre d'Informació al Ciutadà i dels serveis telemàtics desenvolupats a tal fi.
 • La coordinació i la publicació dels continguts digitals al portal web.
 • L'organització i gestió de les oficines del registre del Departament.
 • L'exercici de la funció d'Unitat d'Informació de Transparència del Ministeri d'Educació i Formació Professional.
 • La gestió de les queixes i suggeriments pels serveis prestats pel Departament, a través de la Unitat de Queixes i Suggeriments.

EstructuraModifica

Depenia de la Sotssecretaria:

Llista de SubsecretarisModifica

Nom Cos de funcionaris Any de naixement Data de nomenament
Sebastián Martín-Retortillo Baquer Professor Universitari 1931 23 de juliol de 1976
Antonio Fernández Galiano Fernández Professor Universitari 1926 23 de juliol de 1977
Miguel Ángel Sánchez-Terán Hernández Cos d'Advocats de l'Estat 1942 15 de desembre de 1978
Juan Manuel Ruigómez e Iza Cos d'Advocats de l'Estat 1924 27 d'abril de 1979
Antonio Lago Carballo Professor Universitari 1923 10 d'octubre de 1980
Antonio de Juan Abad Lletrat del Tribunal de Comptes 1934 18 de desembre de 1981
José Torreblanca Prieto Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat 1938 7 de desembre de 1982
Joaquín Arango Vila-Belda Professor Universitari 1947 25 de setembre de 1986
Javier Matía Prim Professor Universitari 1947 2 de setembre de 1988
Enrique Guerrero Salom Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat 1948 12 d'abril de 1991
Juan Ramón García Secades Enginyers de Mines 1948 3 de setembre de 1993
Ignacio González González Cos Tècnic de l'Ajuntament de Madrid 1960 10 de maig de 1996
Ana María Pastor Julián Cos Superior de Salud Pública i Administració Sanitària 1957 22 de gener de 1999
Mariano Zabía Lasala Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat 1949 5 de maig de 2000
José Luis Cádiz Deleito Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat 1945 28 de novembre de 2003
Fernando Gurrea Casamayor Professor Universitari 1961 19 d'abril de 2004
Mercedes López Revilla Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat 1950 14 d'abril de 2008
Fernando Benzo Sáinz Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat 1965 30 de desembre de 2011
José Canal Muñoz Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat 1969 18 de novembre de 2016
Fernando Gurrea Casamayor[3] Professor Universitari 1961 15 de juny de 2018

ReferènciesModifica