CGT Catalunya
Usuari
Aquest viquipedista edita en nom de .
L'usuari afirma conèixer les normes relatives al Conflicte d'interessos i es compromet a editar seguint el principi de neutralitat.
Ubuntu Aquest viquipedista utilitza el sistema operatiu Ubuntu.