Usuari:Paucabot/Cooperativa


Una cooperativa és una organització empresarial posseïda i dirigida per un grup d'individus per al seu benefici mutu.[1] Les Cooperatives són definides pel document Principis Cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional com a associacions autònomes de persones unides voluntàriament per trobar les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials, i culturals comunes a través d'una empresa comunament posseïda i democràticament controlada.[2] Una cooperativa també es pot definir també com un negoci propietat i sota el control de la gent que utilitza els seus serveis o de la gent que hi treballa. Les empreses cooperatives són el focus d'estudi en el camp de l'economia cooperativa.

El Cloyne Court Hotel, una cooperativa d'allotjament d'estudiants a Berkeley, Califòrnia, Estats Units.
Les botigues cooperatives de consum al Regne Unit formaren el primer moviment cooperatiu massiu del món

OrígensModifica

El cooperativisme retrocedeix fins el moment on els éssers humans s'organitzaren per al benefici mutu. Les tribus s'organitzaven com estructures cooperatives, assignant feines i recursos l'un a l'altre i només comerciant amb les comunitats externes. L'Europa preindustrial és la llar de les primeres cooperatives en un context industrial.

 
Robert Owen (1771 - 1858) fou un reformista social i un pioner del moviment cooperatiu.

El 1761, la Societat dels Teixidors de Fenwick es formava a Fenwick, East Ayrshire, Escòcia per vendre farina de civada descartada als treballadors locals.[3] Els seus serveis s'expandien per incloure assistèncua amb estalvis i préstecs, emigració i educació. El 1810 el gal·lès Robert Owen i els seus socis compraren un molí New Lanark del sogre d'Owen David Dale i procediren a introduir millors estàndards de treball que incloïen botigues al detall de productes descartats on els beneficis eren pels seus empleats. Owen deixà New Lanark per investigar altres formes d'organització cooperativa i desenvolupar idees cooperatives a través d'escrits i ponències. Noves comunitats cooperatives s'establiren a Glasgow, Indiana i Hampshire, encara que sense gaire èxit. El 1828, William King creava el diari The Cooperator (El Cooperador).

La Societat dels Pioners de Rochdale, fundada el 1844, es considera normalment la primera empresa cooperativa reeixida, utilitzada com a model per a les cooperatives modernes, seguidores dels Principis De Rochdale. Un grup de 28 teixidors i altres artesans de Rochdale, Anglaterra crearen la societat per obrir els seus propis punts de venda d'aliments que altrament no es podrien permetre. Al cap de deu anys ja hi havia aproximadament 1000 cooperatives al Regne Unit.

Altres esdeveniments com la fundació d'una societat amistosa pels Tolpuddle Martyrs el 1832 foren clau en la creació de moviments organitzats de treballadors i consumidors.

Economia socialModifica

El darrer any del segle xx, les cooperatives s'ajuntaren per establir quin nombre d'agències d'empreses socials havien adoptat el model cooperativista.[4][5] En els 15 darrers anys (1994-2009) la Unió Europea i les seves nacions membre, han revisat gradualment sistemes comptables nacionals per "fer visible" la contribució creixent de les organitzacions d'economia social.[6]

Arrels organitzatives i ideològiquesModifica

Les arrels del moviment cooperatiu tenen influències múltiples i s'estenen a escala mundial. En l'Angloesfera, formes postfeudals de cooperació entre treballadors i propietaris, que són expressats avui com a "profit-sharing" i "surplus sharing", existien des de 1795. [7] La influència ideològica clau en la branca angloesfera del moviment cooperatiu, tanmateix, fou un rebuig dels principis de caritat en què es basava la reforma del benestar del Govern britànic quan radicalment revisà les seves Lleis dels Pobres el 1834. Mentre les institucions tant estatal i església començaven rutinàriament a distingir entre qui mereixia i qui no mereixia ser pobre, el moviment de les societats amistoses augmentà per tot l'Imperi Britànic basat en el principi de mutualitat, compromès en autoajudar en el benestar de gent treballadora.


Friendly Societies established forums through which one member, one vote was practiced in organisation decision-making. The principles challenged the idea that a person should be an owner of property before being granted a political voice.[4] Throughout the second half of the nineteenth century (and then repeatedly every 20 years or so) there has been a surge in the number of cooperative organisations, both in commercial practice and civil society, operating to advance democracy and universal suffrage as a political principle.[8] Friendly Societies and consumer cooperatives became the dominant form of organization amongst working people in Anglosphere industrial societies prior to the rise of trade unions and industrial factories. Weinbren reports that by the end of the 19th century, over 80% of British working age men and 90% of Australian working age men were members of one or more Friendly Society.[9]

Amistosament Societats establien fòrums a través de quin un membre, un vot es practicava en la presa de decisió d'organització. Els principis desafiaven la idea que una persona hauria de ser una propietària de propietat abans que se li concedís una veu política. [4]. Per tota la segona meitat del dinovè segle (i llavors repetidament cada 20 anys o una cosa així) hi ha hagut una sobreintensitat en el número d'organitzacions cooperatives, els dos en pràctica comercial i societat civil, que operen per avançar sufragi de democràcia i UNIVERSAL com a principi polític. [10]. Societats Amistoses i les cooperatives de consumidors es convertien en la forma dominant d'organització entre gent treballadora en societats industrials angloesfera abans de la pujada de sindicats i fàbriques industrials. Els informes Weinbren que al final del 19è segle, més d'un 80% d'explotació britànica envelleix homes i un 90% d'explotació australiana envelleix homes eren membres d'un o més Societat Amistosa. [9].


From the mid-nineteenth century, mutual organisations embraced these ideas in economic enterprises, firstly amongst tradespeople, and later in cooperative stores, educational institutes, financial institutions and industrial enterprises. The common thread (enacted in different ways, and subject to the constraints of various systems of national law) is the principle that an enterprise or association should be owned and controlled by the people it serves, and share any surpluses on the basis of each members' cooperative contribution (as a producer, labourer or consumer) rather than their capacity to invest financial capital.[11]

Des del segle de mid-nineteenth, LES organitzacions mútues abraçaven aquestes idees en empreses econòmiques, en primer lloc entre tradespeople, i més tard en provisions cooperatives, instituts educatius, institucions financeres i empreses industrials. El fil comú (promulgat de maneres diferents, i subjecte a les coaccions de diversos sistemes de dret intern) és el principi que una empresa o associació s'hauria de tenir i ser controlat per la gent que serveix, i porció alguns superàvits sobre la base de cada un la contribució cooperativa dels membres (com un productor, obrer o consumidor) per més aviat que la seva capacitat invertir capital financera. [12].


The cooperative movement has been fueled globally by ideas of economic democracy. Economic democracy is a socioeconomic philosophy that suggests an expansion of decision-making power from a small minority of corporate shareholders to a larger majority of public stakeholders. There are many different approaches to thinking about and building economic democracy. Both Marxism and anarchism, for example, have been influenced by utopian socialism, which was based on voluntary cooperation, without recognition of class conflict. Anarchists are committed to libertarian socialism and they have focused on local organization, including locally managed cooperatives, linked through confederations of unions, cooperatives and communities. Marxists, who as socialists have likewise held and worked for the goal of democratizing productive and reproductive relationships, often placed a greater strategic emphasis on confronting the larger scales of human organization. As they viewed the capitalist class to be prohibitively politically, militarily and culturally mobilized in order to maintain an exploitable working class, they fought in the early 20th century to appropriate from the capitalist class the society's collective political capacity in the form of the state, either through democratic socialism, or through what came to be known as Leninism. Though they regard the state as an unnecessarily oppressive institution, Marxists considered appropriating national and international-scale capitalist institutions and resources (such as the state) to be an important first pillar in creating conditions favorable to solidaristic economies.[13][14] With the declining influence of the USSR after the 1960s, socialist strategies pluralized, though economic democratizers have not as yet established a fundamental challenge to the hegemony of global neoliberal capitalism.

El moviment cooperatiu ha estat provocat globalment per idees de democràcia econòmica. La democràcia econòmica és una filosofia socioeconòmica que suggereix una expansió de poder de presa de decisió d'una minoria petita d'accionariat corporatiu a una majoria més gran d'accionistes públics. Hi ha moltes aproximacions diferents a pensar aproximadament i construir democràcia econòmica. Tant el Marxism com anarquisme, per exemple, han estat influïts pel socialisme utòpic, que es basava en cooperació voluntària sense reconeixement de conflicte de classe. Els anarquistes es comprometen a socialisme llibertari i s'han centrat en organització local, incloent-hi localment cooperatives dirigides, connectades a través de confederacions d'unions, cooperatives i comunitats. Marxists, que com els socialistes s'han aguantat de la mateixa manera i han treballat per l'objectiu de democratitzar relacions productives i reproductives, sovint posava un èmfasi estratègic més gran a afrontar les escales més grans d'organització humana. Mentre veien la classe capitalista per ser de manera prohibitiva políticament, militarment i culturalment mobilitzat per mantenir una classe obrera explotable, lluitaven a primers del 20è segle per apropiar-se des de la classe capitalista la capacitat política col·lectiva de la societat en forma de l'estat, o a través de socialisme democràtic, o a través del que es venia a conèixer com Leninisme. Encara que consideren l'estat com a institució innecessàriament opressiva, Marxists considerava que les institucions capitalistes nacionals i d'escala internacional que s'apropiaven i els recursos (com l'estat) eren un primer pilar important creant condicions favorables a economies solidaristic. [15]. [16]. Amb la influència decreixent de la Urss després dels anys 1960, les estratègies socialistes pluralized, encara que els democratizers econòmics no han establert fins ara un desafiament fonamental a l'hegemonia de capitalisme neoliberal global.

SignificatModifica

Cooperatives com persones jurídiquesModifica

A cooperative is a legal entity owned and democratically controlled by its members. Members often have a close association with the enterprise as producers or consumers of its products or services, or as its employees.

Una cooperativa és una persona jurídica tinguda i democràticament controlada pels seus membres. Els membres sovint tenen una associació propera amb l'empresa com productors o consumidors dels seus productes o serveis, o com els seus empleats.


In some countries, e.g. Finland and Sweden, there are specific forms of incorporation for cooperatives. Cooperatives may take the form of companies limited by shares or by guarantee, partnerships or unincorporated associations. In the USA, cooperatives are often organized as non-capital stock corporations under state-specific cooperative laws. However, they may also be unincorporated associations or business corporations such as limited liability companies or partnerships; such forms are useful when the members want to allow:

En alguns països, p. ex. Finlàndia i Suècia, hi ha formes específiques d'incorporació per a cooperatives. Les cooperatives poden considerar que la forma de companyies és limitada per porcions o per garantia, associacions o associacions inincorporades. Als Eua, les cooperatives s'organitzen sovint com no capitals corporacions d'existències sota drets cooperatius específics d'estat. Tanmateix, també es poden inincorporar associacions o corporacions de negoci com societats de responsabilitat limitada o associacions; tals formes són útils quan els membres volen permetre:

 1. some members to have a greater share of the control, or

Membres de #some per tenir una porció més gran del control, o

 1. some investors to have a return on their capital that exceeds fixed interest,

Inversors de #some per tenir un retorn a la seva capital que excedeix arreglat interÈS neither of which may be allowed under local laws for cooperatives. Cooperatives often share their earnings with the membership as dividends, which are divided among the members according to their participation in the enterprise, such as patronage, instead of according to the value of their capital shareholdings (as is done by a joint stock company).

cap de quin no es pot permetre sota drets locals per a cooperatives. Les cooperatives sovint comparteixen els seus ingressos amb l'afiliació com dividends, que es divideixen entre els membres segons la seva participació en l'empresa, com patronatge, en comptes de segons el valor de les seves capitals participacions (com és fet per una societat anÒNIMA CONJUNTA).


Aspectes econòmicsModifica

Plantilla:Original research If cooperatives/mutuals succeed, that success may reflect not the characteristics of the cooperative/mutual form itself but the existence of a long term regulated competitive environment that created the space and margins which allowed them to adopt welfare objectives different from those of profit maximising competitors. Llewellyn and Holmes (1991) argue that, in the absence of a clear efficiency advantage, mutual building societies, for example, would need to behave in a manner substantially similar to banks and mutual life insurers similarly to Plc life insurers:

Si reïxen cooperatives/mutuals, aquell èxit pot reflectir no les característiques de la forma cooperatiu/mutu mateixa però l'existència d'un terme llarg regulava ambient competitiu que creava l'espai i marges que els permetien adoptar objectius de benestar diferents d'aquells de benefici que maximitza competidors. Llewellyn i Holmes (1991) sostenen que, a falta d'un avantatge d'eficiència clar, les societats immobiliàries mútues, per exemple, necessitarien comportar-se en una manera substancialment similar a bancs i asseguradors de vida mutus similarment a asseguradors de vida Plc: "Only if mutuals have a substantial efficiency advantage compared with their Plc competitors are they able to set objectives significantly different from their Plc competitors. In the absence of this, competitive pressures force a convergence of behaviour and remove the major behavioural distinctions between mutuality and Plc's".

"Només si mutuals fan que es compari amb el seu Plc un avantatge d'eficiència substancial els competidors són ells capaç de posar objectius significativament diferents dels seus competidors Plc. A falta d'això, les pressions competitives forcen una convergència de comportament i treuen les distincions conductuals essencials entre mutualitat i Plc".


From this point of view, competition and narrow margins are inimical to the mutual form because they erode behavioural difference.

Des d'aquest punt de vista, la competència i els marges estrets són contraris a la forma mútua perquè erosionen diferència conductual.


These issues are complicated in the case of UK building societies and mutual life insurers because they require judgement about whether they really have behaved differently in these two areas. If banks may be different from building societies, that may not be so in the case of, for example, the UK Plc 'Prudential' life insurer and its mutual competitors. But, what is clear is that building societies (like mutual life insurers) have operated in regulated areas where returns on capital are high, so that mutuals can choose different objectives. This discretion, of course, greatly complicates outcomes because mutuals can set objectives in terms of prices received or paid or in terms of market access to those who would be denied access or disadvantaged by other providers. There is also the complication that if (as in the case of building societies in the late-1980's), mutuals dominate the field, the behaviour of non-mutual competitors has to be conjectured.

Aquests assumptes es compliquen en termes de societats immobiliàries Uk i asseguradors de vida mutus perquè exigeixen judici sobre si realment s'han comportat diferentment en aquestes dues àrees. Si els bancs poden ser diferents de societats immobiliàries, allò pot no ser així en el cas de, per exemple, l'assegurador De vida 'prudencial' Uk Plc i els seus competidors mutus. Però, què és clar és que les societats immobiliàries (com asseguradors de vida mutus) han operat en àrees regulades on els rendiments del capital són alts, de manera que mutuals puguin escollir objectius diferents. Aquesta discreció, naturalment, en gran manera complica resultats perquè mutuals poden posar objectius en termes de preus rebuts o pagats o en termes d'accés de mercat a aquells qui es negaria accedeixen o posava en desavantatge a prop uns altres proveïdors. Hi ha també la complicació allò si (com en termes de societats immobiliàries en l'últim 1980's), els mutuals dominen el camp, s'ha de conjecturar sobre el comportament de competidors no mutus.


Consumer attitudes and behaviour are also relevant when competition is weak. Consumers may prefer cooperatives/mutuals like building societies if they fear that surplus distributing banks might try to 'rip them off.' The point is made in the building society mutual context by Armitage (1991) in the following terms:

Les actituds del consumidor i comportament són també pertinents quan la competència és dèbil. Els consumidors poden preferir que a cooperatives/mutuals els agraden les societats immobiliàries si temen que el superàvit que distribueix bancs podria intentar 'arrencar-los.' El punt es fa en el context mutu de societat immobiliària per Armitage (1991) en els termes següents: "In theory, in a free market with well-informed participants, competition ensures competing services are priced according to their value to the consumer; if not they do not sell. Therefore, consumers are never 'ripped off'. However to the extent that a market is less than competitive in this sense, sellers have opportunities for exploiting customers., which their duty to shareholders should oblige them to take if they are companies, and their duty to members should oblige them not to take if they are mutuals. The mortgage and deposit markets are competitive, but not perfectly so. In particular, customers have incomplete information and face search costs. So there is scope for institutional policies to make a difference to customers' welfare without always paying or gaining in terms of loss or gain of custom".

"En teoria, en un mercat lliure amb participants ben informats, la competència assegura que els serveis que competeixen valguin segons el seu valor al consumidor; si no no venen. Per això, els consumidors mai sestafen'. Tanmateix en la mesura que un mercat és menys que competitiu en aquest sentit, els venedors tenen oportunitats per a clients que exploten., que la seva obligació a accionariat hauria d'obligar ells agafar si són companyies, i la seva obligació a membres els hagués d'obligar a no agafar si són mutuals. Els mercats d'hipoteca i dipòsit són competitius, però no perfectament així. En particular, els clients tenen costos de cerca d'informació i cara incomplets. Així hi ha abast perquè les polítiques institucionals facin una diferència al benestar dels clients sense sempre pagar o guanyar en termes de pèrdua o benefici de costum".


The fact that most small depositors are ill-informed (as building society depositors certainly were) may also explain the importance of mutuals in the savings markets. The Uninformed Depositor Model of Rasmusen (1988) does appear to offer explanation for why small savers prefer mutuals. In banking markets, there is usually information asymmetry whereby managers are relatively informed as to risk, such as asset risk and maturity transformation/interest yield mismatch risk, and depositors are left relatively ignorant. In this case, the cost of virtually any monitoring by small savers is practically unsustainable. The 'free rider' effect in building societies is a manifestation of this kind of unsustainable monitoring cost where the cost of meaningful involvement in building society affairs (even attendance at the annual meeting) really quite outweighs benefits to be obtained through involvement, as Ingham and Thompson 4 point out. In earlier times, some building societies resorted to fining members for not attending annual meetings, in order to get the members to turn out. But once the roll was checked many promptly adjourned to the nearest pub ('bar'). Under these risk-monitoring circumstances, depositors will, according to Rasmusen,3 prefer a mutual where they perceive that what they understand to be moderate or no risk attaches, due to regulation, as compared to more risky less regulated banks. Also, they may understand that managers in mutuals are less motivated to take risk, as suggested by Rasmusen (1988) below and by Masulis (1987).

El fet que la majoria dels impositors petits siguin malament informava (com els impositors de societat immobiliària naturalment eren) també pot explicar la importància de mutuals en els mercats d'estalvis. El Model d'Impositor Ininformat de Rasmusen (1988) sembla oferir explicació pels estalviadors per què petits prefereixen mutuals. En mercats de banca, hi ha normalment asimetria d'informació per la qual cosa els directors estan relativament informats pel que fa a risc, com risc d'avantatge i risc malpartit de producció de transformació/interès de maduresa, i els impositors estan deixats relativament ignorants. En aquest cas, el cost de virtualment qualsevol control per estalviadors petits és pràcticament insostenible. El 'genet lliure' efecte en societats immobiliàries és una manifestació d'aquesta classe de cost de control insostenible on el cost d'implicació significativa en afers de societat immobiliària (fins i tot assistència a la reunió anual) realment força supera es beneficia per ser obtingut a través d'implicació, com Ingham i Thompson 4 assenyalen. En temps anteriors, algunes societats immobiliàries recorrien a multar membres per no assistir a reunions anuals, per aconseguir que els membres es presentin. Però una vegada que el rotlle s'aturava molts immediatament interrompien al més pròxim pub ('bar'). En aquestes circumstàncies de control de risc, impositors, segons Rasmusen,3 preferirà un mutu on veuen que el que creuen estar moderat o cap risc s'enganxa, a causa de regulació, en comparació amb més bancs menys regulats arriscats. També, poden entendre que els directors en mutuals són menys motivats per prendre risc, tan suggerits per Rasmusen (1988) sota i per Masulis (1987).


It could be claimed that part of the success of mutuals is due to simplified agency relationships resulting from the absence of external shareholders or to the ability to distribute surplus through product price (not 'Plc' dividend). These arguments are not conclusive, as the presence of external claimants may result in considerable pressure for cost economies, especially if there is a market for corporate control. It is doubtful that the operating cost leadership of UK building societies, which is so much a factor in the dominance of the mutual form in the savings banking and home mortgage financing market, has much to do with lower agency costs or efficiency. Before deregulation, the objective was not efficiency but growth through retained earnings which was in the management interest; and the finance directors attributed their funding cost advantage to the accident of mixed funding. Much of this detail may not matter to an uninformed depositor. As Rasmusen (1988) observes: "In the Uninformed Depositor Model the depositor does not have to distinguish motives: the advantage of the mutual is that the interests of depositors and managers roughly coincide, and whether managers are conservative to protect their perks or their depositors is a minor point".

Es podria reclamar que se separa de l'èxit de mutuals és a causa de relacions d'agència simplificades que resulten de l'absència d'accionariat extern o a l'habilitat per distribuir superàvit a través de preu de producte (no Dividend de 'Plc'). Aquests arguments no són decisius, com la presència de sol·licitants externs pot ocasionar pressió considerable per a economies de cost, especialment si hi ha un mercat per a control corporatiu. És dubtós que el lideratge d'operating cost de societats immobiliàries Uk, que és tant un factor en la dominació de la forma mútua a la banca d'estalvis i mercat de finançament d'hipoteca de casa, ha de fer molt amb costos d'agència més baixos o eficiència. Abans de deregulation, l'objectiu no era eficiència sinó creixement durant beneficis retinguts que era en l'interès de direcció; i els directors de finances atribuïen el seu avantatge de cost de finançament a l'accident de finançament mixt. Molt d'aquest detall pot no importar a un impositor ininformat. Com Rasmusen (1988) observa: "En el Model d'Impositor Ininformat l'impositor no ha de distingir motius: l'avantatge del mutu és que els interessos d'impositors i directors aproximadament coincideixen, i si els directors són conservadors per protegir els seus extres o els seus impositors és un punt menor".


Masulis (1987) also refers to the motivations of managers in relation to risk in the following terms with reference to American style mutual savings and loan banks where his references to 'owners' and boards of directors, in the MS&L [mutual savings and loan] context, are references to management: "Since MS&L owners (boards of directors) are only able to extract a portion of a S&L's current and accumulated earnings [through salary and perks], they have less incentive to take risks than the owners of stock companies [e.g. Plc banks] who can capture the entire stream of accumulated and expected future profits by selling their stock.

Masulis (1987) també es refereix a les motivacions de directors en relació amb risc en els termes següents en referència a estil americà estalvis mutus i bancs de préstecs on les seves referències a 'propietaris' i juntes directives, en el Ms&L [estalvis mutus i préstec] context, són les referències a direcció: "Ja que els propietaris de Ms&L (juntes directives) són només capaços d'extreure una porció d'un corrent de S&L's i acumulat ingressos [a través de salari i extres], tenen menys incentiu d'agafar arrisca que els propietaris de societats anònimes [p. ex. Plc diposita] que poden captar el corrent sencer d'acumulats i esperats futur beneficia venent les seves existències.


IdentitatModifica

Cooperatives are based on the cooperative values of "self-help, self-responsibility, democracy and equality, equity and solidarity" and the seven cooperative principles.

Les cooperatives es basen sobre els valors cooperatius de " autoajuda, autoresponsabilitat, democràcia i igualtat, equitat i solidaritat" i els set principis cooperatius.

 1. Voluntary and Open Membership
 1. Voluntary i Afiliació Oberta
 2. Democratic Member Control

Control de Membre de #Democratic

 1. Member Economic Participation

Participació Econòmica de #Member

 1. Autonomy and Independence
 1. Autonomy i Independència
 2. Education, Training and Information
 1. Education, Formació i Informació
 2. Cooperation among Cooperatives
 1. Cooperation entre Cooperatives
 2. Concern for Community[17]
 1. Concern per a la Comunitat [18].


In the tradition of their founders, cooperative members believe in the ethical values of honesty, openness, social responsibility and caring for others. Such legal entities have a range of unique social characteristics. Membership is open, meaning that anyone who satisfies certain non-discriminatory conditions may join. Economic benefits are distributed proportionally according to each member's level of participation in the cooperative, for instance by a dividend on sales or purchases, rather than divided according to capital invested. Cooperatives may be generally classified as either consumer cooperatives or producer cooperatives. Cooperatives are closely related to collectives, which differ only in that profit-making or economic stability is placed secondary to adherence to social-justice principles.[cal citació] Co-ops can sometimes be identified on the Internet through the use of the .coop gTLD. Organizations using .coop domain names must adhere to the basic co-op values.

En la tradició dels seus fundadors, els membres cooperatius creuen en els valors ètics d'honradesa, obertura, responsabilitat social i preocupant-se per a altres. Tals persones jurídiques tenen una gamma de característiques socials úniques. L'afiliació és oberta, significant que qualsevol que satisfà certes condicions no discriminatòries pugui unir. Els beneficis econòmics es distribueixen proporcionalment segons el nivell de cada membre de participació en la cooperativa, per exemple per un dividend en vendes o compres, bastant que dividit segons capital invertides. Les cooperatives es poden generalment classificar com qualsevol cooperatives de consumidors o cooperatives de productor. Les cooperatives són de prop referit a col·lectivitats, que difereixen només ja que la fabricació de benefici o estabilitat econòmica es posa secundari a adherència a principis de justícia social.[cal citació] els Co-ops poden a vegades ser identificats en la Internet durant l'ús del . co op gtld. Utilitzant les organitzacions . co op els noms de camp s'han d'adherir als valors de co-op bàsics.


Tipus de govern cooperatiuModifica

Cooperativa de detallistesModifica

A retailers' cooperative (known as a secondary or marketing cooperative in some countries) is an organization which employs economies of scale on behalf of its members to get discounts from manufacturers and to pool marketing. It is common for locally owned grocery stores, hardware stores and pharmacies. In this case the members of the cooperative are businesses rather than individuals.

UN detallistes ' cooperativa (sabut com un secundari o cooperativa de màrqueting en alguns països) és una organització que empra economies d'escala en benefici dels seus membres per aconseguir descarta de fabricants i per reunir màrqueting. És comú per localment ultramarins tinguts, PROVISIONS DE MAQUINARI i farmàcies. En aquest cas els membres de la cooperativa són negocis més que els individus.


The Best Western international hotel chain is actually a retailers' cooperative, whose members are hotel operators, although it now prefers to call itself a "nonprofit membership association." It gave up on the "cooperative" label after some courts insisted on enforcing regulatory requirements for franchisors despite its member-controlled status.

La Millor cadena hotelera internacional OCCIDENTAL és de fet un detallistes ' cooperativa, els membres del qual són operadors d'hotel, encara que ara prefereix anomenar-se una "associació d'afiliació no-benefici." Abandonava l'etiqueta "cooperativa" després que alguns jutjats insistissin a reforçar requisits reguladors de franquiciadors malgrat el seu estatus controlat de membre.


Cooperativa de treball associatModifica

Article principal: Cooperativa de producció

A worker cooperative or producer cooperative is a cooperative, that is owned and democratically controlled by its "worker-owners". There are no outside owners in a "pure" workers' cooperative, only the workers own shares of the business, though hybrid forms in which consumers, community members or capitalist investors also own some shares are not uncommon. In practice, control by worker-owners may be exercised through individual, collective or majority ownership by the workforce, or the retention of individual, collective or majority voting rights (exercised on a one-member one-vote basis).[19] A worker cooperative, therefore, has the characteristic that the majority of its workforce owns shares, and the majority of shares are owned by the workforce.[20] Membership is not always compulsory for employees, but generally only employees can become members either directly (as shareholders) or indirectly through membership of a trust that owns the company.

UNA cooperativa de treballador o cooperativa de productor és una cooperativa, allò es té i democràticament és controlat pels seus "propietaris de treballadors". No hi ha cap propietari exterior dins un "pur" la cooperativa dels treballadors, només els treballadors tenen porcions del negoci, encara que les formes híbrides en les quals els consumidors, els membres de comunitat o els inversors capitalistes també tenen algunes porcions no són inusuals. En la pràctica, el control per propietaris de treballadors es pot exercir a través d'individu, col·lectivitat o propietat majoritària prop de la població activa, o la retenció d'individu, col·lectivitat o drets de votació majoritària (exercits en una base d'un vot d'un membre). [21]. Una cooperativa de treballadors, per això, té la característica que la majoria de la seva població activa reconeix que les porcions, i la majoria d'accions són tingudes per la població activa. [22]. Afiliació no és sempre obligatori per a empleats, però generalment només els empleats es poden convertir en membres tampoc directament (com accionariat) o indirectament a través d'afiliació d'una confiança que té la companyia.


The impact of political ideology on practice constrains the development of cooperatives in different countries. In India, there is a form of workers' cooperative which insists on compulsory membership for all employees and compulsory employment for all members. That is the form of the Indian Coffee Houses. This system was advocated by the Indian communist leader A. K. Gopalan. In places like the UK, common ownership (indivisible collective ownership) was popular in the 1970s. Cooperative Societies only became legal in Britain after the passing of Slaney's Act in 1852. In 1865 there were 651 registered societies with a total membership of well over 200,000.[23] There are now more than 400 worker cooperatives in the UK,[24] Suma Wholefoods being the largest example with a turnover of £24 million.

L'impacte d'ideologia política sobre pràctica constreny el desenvolupament de cooperatives en països diferents. A l'Índia, hi ha una forma de la cooperativa dels treballadors que insisteix en afiliació obligatòria per a tots els empleats i feina obligatòria per a tots els membres. Allò és la forma de les Cases De Cafè índies. Aquest sistema era defensat pel líder comunista indi A. K. Gopalan. En llocs com l'Uk, la propietat comuna (propietat col·lectiva indivisible) era popular durant els anys 1970. Les cooperatives només es tornaven legals a Gran Bretanya després del pas de l'Acte de Slaney el 1852. El 1865 hi havia 651 societats percebudes amb una afiliació total de bé sobre 200,000. [25]. Hi ha ara més de 400 cooperatives de treballadors a l'Uk,.[26] sent Suma Wholefoods l'exemple més gran amb una facturació de £24 un milió.


Spanish law permits owner-members to register as self-employed enabling worker-owners to establish regulatory regimes that support cooperative working, but which differs considerably from cooperatives that are subject to Anglo-American systems of law that require the cooperative (employer) to view (and treat) its worker-members as salaried workers (employees).[27] The implications of this are far-reaching, as this requires cooperatives to establish authority driven statutory disciplinary and grievance procedures (rather than democratic mediation schemes), impacting on the ability of leaders to enact democratic forms of management and counter the authority structures embedded in the dominant system of private enterprise centred around the entrepreneur.[28]

Membres de propietaris de permisos de llei espanyols per registrar com propietaris de treballadors que permeten autònoms per establir règims reguladors treballant aquella cooperativa de suport, però que difereix considerablement des de cooperatives que són subjecte a sistemes angloamericans de llei que exigeixen la cooperativa (empresari) que vegi (i regal) els seus membres de treballadors com treballadors assalariats (empleats). [29]. Les implicacions d'això són de gran abast, com això exigeix cooperatives que estableixi autoritat feta tornar reglamentari disciplinari i procediments de queixa (més que els esquemes de mediació democràtics), xocant amb l'habilitat de líders per promulgar formes democràtiques de direcció i contraatacar les estructures d'autoritat arrelades en el sistema dominant d'empresa privada se centraven en l'empresari. [30].


Cooperativa de voluntarisModifica

A volunteer cooperative is a cooperative that is run by and for a network of volunteers, for the benefit of a defined membership or the general public, to achieve some goal. Depending on the structure, it may be a collective or mutual organization, which is operated according to the principles of cooperative governance. The most basic form of volunteer-run cooperative is a voluntary association. A lodge or social club may be organized on this basis. A volunteer-run co-op is distinguished from a worker cooperative in that the latter is by definition employee-owned, whereas the volunteer cooperative is typically a non-stock corporation, volunteer-run consumer co-op or service organization, in which workers and beneficiaries jointly participate in management decisions and receive discounts on the basis of sweat equity.

Una cooperativa de voluntaris és una cooperativa que es funciona a prop i per a una xarxa de voluntaris, en benefici d'una afiliació definida o el públic general, d'aconseguir algun objectiu. Depenent de l'estructura, pot ser una organitzaciÓ col·lectiva o MÚtua, que es dirigeix segons els principis de govern cooperatiu. La forma més bàsica de cooperativa funcionada de voluntaris és una associació voluntària. un club de pavelló o SOCIAL es pot organitzar en aquesta base. Un co-op de cursa de voluntaris es distingeix d'una cooperativa de treballador ja que l'últim és per definició TINGUDA d'EMPLEAT, mentre que la cooperativa de voluntaris és típicament una corporació no-existències, CONSUMER CO-OP portat de voluntaris o organització de servei, en quins treballadors i beneficiaris conjuntament participar en decisions de direcció i rebre descomptes sobre la base d'equitat de suor.


Cooperativa socialModifica

Article principal: Cooperativa social

A particularly successful form of multi-stakeholder cooperative is the Italian "social cooperative", of which some 7,000 exist. "Type A" social cooperatives bring together providers and beneficiaries of a social service as members. "Type B" social cooperatives bring together permanent workers and previously unemployed people who wish to integrate into the labour market.

Una forma especialment reeixida de cooperativa multiaccionista és l'italià "cooperativa social", de quin,000 d'aproximadament 7 existeix. "Tipus Un" social cooperatives reuneixen proveïdors i beneficiaris d'un servei social com membres. Les Cooperatives socials "de B de tipus" reuneixen treballadors permanents i prèviament gent desocupada que desitja integrar-se al mercat de treball.


Social cooperatives are legally defined as follows:

Les cooperatives socials es defineixen legalment de la manera següent:

 • no more than 80% of profits may be distributed, interest is limited to the bond rate and dissolution is altruistic (assets may not be distributed)
 • cap més de 80% de beneficis no es poden distribuir, l'interès es limita a l'índex de lligam i la dissolució és altruista (pot no distribuir-se actiu)
 • the cooperative has legal personality and limited liability
 • la cooperativa té personalitat legal i limitava responsabilitat
 • the objective is the general benefit of the community and the social integration of citizens
 • l'objectiu és el benefici general de la comunitat i la integració social de ciutadans
 • those of type B integrate disadvantaged people into the labour market. The categories of disadvantage they target may include physical and mental disability, drug and alcohol addiction, developmental disorders and problems with the law. They do not include other factors of disadvantage such as race, sexual orientation or abuse.
 • els del tipus B integren gent desavantatjada al mercat de treball. Les categories de desavantatge que apunten poden incloure addicció d'impediment, droga i alcohol física i mental, desordres de desenvolupament i problemes amb la llei. No inclouen uns altres factors de desavantatge com raça, orientació sexual o insult.
 • type A cooperatives provide health, social or educational services
 • les cooperatives A de tipus proporcionen salut, serveis socials o educatius
 • various categories of stakeholder may become members, including paid employees, beneficiaries, volunteers (up to 50% of members), financial investors and public institutions. In type B cooperatives at least 30% of the members must be from the disadvantaged target groups
 • les diverses categories d'accionista poden convenir als membres, incloent-hi empleats pagats, beneficiaris, voluntaris (fins a un 50% de membres), inversors financers i institucions públiques. En cooperatives B de tipus com a mínim un 30% dels membres han de ser des dels grups d'objectiu desavantatjats
 • voting is one person one vote
 • la votació és una persona un vot


A good estimate of the current size of the social cooperative sector in Italy is given by updating the official Istituto Nazionale di Statistica (Istat) figures from the end of 2001 by an annual growth rate of 10% (assumed by the Direzione Generale per gli Ente Cooperativi). This gives totals of 7,100 social cooperatives, with 267,000 members, 223,000 paid employees, 31,000 volunteers and 24,000 disadvantaged people undergoing integration. Combined turnover is around 5 billion euro. The cooperatives break into three types: 59% type A (social and health services), 33% type B (work integration) and 8% mixed. The average size is 30 workers.

Un bon pressupost de la mida actual del sector cooperatiu social a Itàlia es dóna actualitzant el dIstatistica D'istituto Nazionale oficial (Istat) xifres des del final de 2001 per una taxa de creixement anual d'un 10% (assumit pel Direzione Generale per gli Ente Cooperativi ). Això dóna totals de 7 cooperatives socials de,100, amb 267 membres de,000, 223,000 al qual es paguen empleats, 31 voluntaris de,000 i 24 persones desavantatjades de,000 que sofreixen integració. La facturació combinada és al voltant de 5 milions euro. Les cooperatives es divideixen en tres tipus: Un 59% escriuen A (serveis socials i de salut), un 33% escriuen B (integració de treball) i es barrejaven un 8%. La mida mitjana són 30 treballadors.

 
The volunteer board of a retail consumers' cooperative, such as the former Oxford, Swindon & Gloucester Co-op, is held to account at an Annual General Meeting of members

[[OpAgm20050423 CopyrightKaihsuTai.jpg|de Image:Osgco polze|La junta de voluntaris d'un al detall la cooperativa dels consumidors, com l'anterior Oxford, Swindon & GLOUCESTER CO-OP, és considerat que explica a una Junta General Anual de membres]]Cooperativa de consumModifica

Article principal: Cooperativa de consum

A consumers' cooperative is a business owned by its customers. Employees can also generally become members. Members vote on major decisions, and elect the board of directors from amongst their own number.

Un consumidors ' la cooperativa és un negoci tingut pels seus clients. Els empleats també generalment es poden convertir en membres. Els membres voten sobre decisions essencials, i elegeixen la junta directiva d'entre el seu propi número. A well known example in the United States is the REI (Recreational Equipment Incorporated) co-op, and in Canada: Mountain Equipment Co-op.

Un exemple conegut de pous als Estats Units és el Rei (Incorporava Equip Recreatiu) co-op, i al Canadà: Coop D'equip De Muntanya.


With its 414,383 employees, 7,736,210 members and a turnover of €50Bn per year growing at a steady rate of 4.41%.,[31] Legacoop[32] of Italy is arguably the world's biggest cooperative.

Amb els seus 414 empleats de,383, 7 membres de,210 de,736 i una facturació de ? 50Bn per creixement d'any a un índex ferm d'un 4.41% . [33]., Legacoop.[34] d'Itàlia és discutiblement la cooperativa més gran del món.


The world's largest consumers' cooperative is the Co-operative Group in the United Kingdom, which offers a variety of retail and financial services. The UK also has a number of autonomous consumers' cooperative societies, such as the East of England Co-operative Society and Midcounties Co-operative. In fact the Co-operative Group is something of a hybrid, having both corporate members (mostly other consumers' cooperatives, as a result of its origins as a wholesale society), and individual retail consumer members.

La cooperativa dels consumidors més grans del món és El Grup Cooperatiu al Regne Unit, que ofereix una varietat de venda al detall i serveis financers. L'Uk també té un cert nombre de les cooperatives dels consumidors autònoms, com l'Est De la societat cooperativa D'ANGLATERRA i Cooperativa Mig Comtats. De fet el Grup Cooperatiu és alguna cosa d'un híbrid, tenint tant membres corporatius (les cooperatives d'uns principalment altres consumidors, com a resultat dels seus orígens com a SOCIETAT DE VENDA A L'ENGRÒS), com membres de consumidors al detall individuals.


Japan has a very large and well developed consumer cooperative movement with over 14 million members; retail co-ops alone had a combined turnover of 2.519 trillion Yen (21.184 billion US dollars [market exchange rates as of 15 November 2005]) in 2003/4. (Japanese Consumers' Co-operative Union., 2003).

El Japó té un moviment cooperatiu de consumidors molt gran i ben desenvolupat amb més de 14 milions de membres; vengui co-ops de manera sola tenia una facturació combinada de 2.519 trillion Yen (21.184 billion Us dollars [l'intercanvi de mercat considera a partir de 15 de novembre de 2005]) en 2003/4. (La Unió Cooperativa dels Consumidors Japonesos., 2003).


Migros is the largest supermarket chain in Switzerland and keeps the cooperative society as its form of organization. Nowadays, a large part of the Swiss population are members of the Migros cooperative – around 2 million of Switzerland's total population of 7,2 million[1] [2], thus making Migros a supermarket chain that is owned by its customers.

Migros és la cadena de supermercats més gran a Suïssa i manté la cooperativa com la seva forma d'organització. Avui dia, una part gran de la població suïssa són membres de la cooperativa Migros - al voltant de 2 milions de Suïssa sumen població de 7,2 million[1] [2], així fent una cadena de supermercats que és tinguda pels seus clients a Migros.


Coop is another Swiss cooperative which operates the second largest supermarket chain in Switzerland after Migros. In 2001, Coop merged with 11 cooperative federations which had been its main suppliers for over 100 years.

Coop IN és una altra cooperativa suïssa que fa servir la segona cadena de supermercats més gran a Suïssa després de Migros. El 2001, Coop es fusionava amb 11 federacions cooperatives que havien estat els seus proveïdors principals durant més de 100 anys. As of 2005, Coop operates 1437 shops and employs almost 45,000 people. According to Bio Suisse, the Swiss organic producers' association, Coop accounts for half of all the organic food sold in Switzerland.

A partir de 2005, Coop opera 1437 botigues i contracta gairebé 45 persones de,000. Segons Bio Suisse, l'associació dels productors orgànics suïssos, Coop explica la meitat de tot el menjar orgànic venut a Suïssa.


EURO COOP is the European Community of Consumer Cooperatives.[35]

L'Euro Coop és l'European Community de Cooperatives de Consumidor. [36].


Cooperatives de negoci i ocupacióModifica

Business and employment cooperatives (BECs) are a subset of worker cooperatives that represent a new approach to providing support to the creation of new businesses.

Negoci i cooperatives de feina (Becs) són un subconjunt de cooperatives de treballadors que transmeten una aproximació nova al suport que proporciona a la creació de negocis nous.


Like other business creation support schemes, BECs enable budding entrepreneurs to experiment with their business idea while benefiting from a secure income. The innovation BECs introduce is that once the business is established the entrepreneur is not forced to leave and set up independently, but can stay and become a full member of the cooperative. The micro-enterprises then combine to form one multi-activity enterprise whose members provide a mutually supportive environment for each other.

Com uns altres esquemes de suport de creació de negoci, Becs permeten els empresaris de gemmació experimentar amb la seva idea de negoci mentre es beneficien d'uns ingressos segurs. La innovació que Becs introdueixen és que una vegada que el negoci s'estableix l'empresari no es força, sinó es pot quedar a marxar i establir independentment i convé a un membre de ple dret de la cooperativa. Les microempreses llavors es combinen per formar una empresa multiactivitat els membres del qual proporcionen un ambient mútuament d'ajuda l'un per l'altre.


BECs thus provide budding business people with an easy transition from inactivity to self-employment, but in a collective framework. They open up new horizons for people who have ambition but who lack the skills or confidence needed to set off entirely on their own – or who simply want to carry on an independent economic activity but within a supportive group context.

Els Becs així donen una transició fàcil d'inactivitat a la gent de negoci de gemmació a treball independent, però en un marc col·lectiu. S'obren cap amunt d'horitzons nous per a gent que té ambició però que falten les habilitats o confiança necessitada per marxar totalment del seu propi - o que simplement volen transmetre's sobre una activitat econòmica independent però dins d'un context de grup d'ajuda.

Cooperativa de nova generacióModifica

New generation cooperatives (NGCs) are an adaptation of traditional cooperative structures to modern, capital intensive industries. They are sometimes described as a hybrid between traditional co-ops and limited liability companies. They were first developed in California and spread and flourished in the US Mid-West in the 1990s.[37] They are now common in Canada where they operate primarily in agriculture and food services, where their primary purpose is to add value to primary products. For example producing ethanol from corn, pasta from durum wheat, or gourmet cheese from goat’s milk.[38]

cooperatives de generació Noves (Ngcs) són una adaptació de cooperativa tradicional estructura a modernes, capitals indústries intensives. Es descriuen a vegades com a híbrid entre co-ops tradicionals i societats de responsabilitat limitada. Es desenvolupaven primer a Califòrnia i s'estenien i s'agitaven en el Nosaltres Mig occidental els anys 1990. [39]. Són ara comuns al Canadà on operen principalment en serveis d'agricultura i alimentari, on el seu propòsit primari ha d'afegir valor a productes primaris. Per exemple produint etanol de blat de moro, pasta des de durum wheat, o formatge de gourmet des de la llet de cabra. [40].

Tipus de cooperativesModifica

Cooperativa d'allotjamentModifica

 
Co-op City in New York is the largest cooperative housing development in the world with 55,000 people.[41]
 
La Ciutat Coop a Nova York és la urbanització cooperativa més gran al món amb 55 persones de,000. [42].
Article principal: Cooperativa d'allotjament

A housing cooperative is a legal mechanism for ownership of housing where residents either own shares (share capital co-op) reflecting their equity in the cooperative's real estate, or have membership and occupancy rights in a not-for-profit cooperative (non-share capital co-op), and they underwrite their housing through paying subscriptions or rent.

Una cooperativa d'allotjament és un mecanisme legal per propietat d'allotjament on residents reflectint qualssevol pròpies porcions (co-op de capital social) la seva equitat en el bé immoble de la cooperativa, o té afiliació i l'ocupació redreça en una cooperativa de not-for-profit (co-op de capital no-porció), i avalen el seu allotjament durant subscripcions que paguen o es lloguen.


Housing cooperatives come in three basic equity structures:

Les cooperatives d'allotjament vénen en tres estructures d'equitat bàsiques:

 • In Market-rate housing cooperatives, members may sell their shares in the cooperative whenever they like for whatever price the market will bear, much like any other residential property. Market-rate co-ops are very common in New York City.
 • En cooperatives d'allotjament d'índex de Mercat, els membres poden vendre les seves porcions a la cooperativa quan sigui que els agraden per a qualsevol preu que el mercat aguanti, molt com qualsevol altra propietat residencial. Els co-ops d'índex de mercat són molt comuns en Ciutat De Nova York.
 • Limited equity housing cooperatives, which are often used by affordable housing developers, allow members to own some equity in their home, but limit the sale price of their membership share to that which they paid.
 • cooperatives d'allotjament d'equitat Limitades, quin és sovint utilitzat per desenvolupadors d'allotjament assequibles, permet que els membres per tenir una mica d'equitat a casa seva, però per limitar el preu de venda de la seva afiliació comparteixen a allò que pagaven.
 • Group equity or Zero equity housing cooperatives do not allow members to own equity in their residences and often have rental agreements well below market rates.
 • equitat de Grup o Zero cooperatives d'allotjament d'equitat fa no permetre als membres tenir equitat en les seves residències i sovint tenir acords de lloguer bé per sota índexs de mercat.

Cooperativa de construccióModifica

Article principal: Cooperativa de construcció

Members of a building cooperative (in Britain known as a self-build housing cooperative) pool resources to build housing, normally using a high proportion of their own labour. When the building is finished, each member is the sole owner of a homestead, and the cooperative may be dissolved.

Membres d'una cooperativa d'edifici (a la Gran Bretanya conegut com a cooperativa d'allotjament autocomplexió) recursos de piscina per construir allotjament, normalment utilitzant una proporció alta del seu propi treball. Quan l'edifici s'acaba, cada membre és l'únic propietari d'un mas, i la cooperativa es pot dissoldre.


This collective effort was at the origin of many of Britain's building societies, which however developed into "permanent" mutual savings and loan organisations, a term which persisted in some of their names (such as the former Leeds Permanent). Nowadays such self-building may be financed using a step-by-step mortgage which is released in stages as the building is completed.

Aquest esforç col·lectiu era a l'origen de moltes de les societats immobiliàries de la Gran Bretanya, que tanmateix es convertien en estalvis mutus "permanents" I organitzacions de PRÉSTEC, un terme que persistia en alguns dels seus noms (com l'anterior Leeds Permanent ). Avui dia tal autoedifici es pot finançar utilitzant una hipoteca pas a pas que s'allibera en etapes com l'edifici es completa.


The term may also refer to worker cooperatives in the building trade.

El terme també es pot referir a cooperatives de treballadors en el comerç d'edifici.


Cooperativa d'utilitatModifica

Article principal: Cooperativa d'utilitat

A utility cooperative is a type of consumers' cooperative that is tasked with the delivery of a public utility such as electricity, water or telecommunications services to its members. Profits are either reinvested into infrastructure or distributed to members in the form of "patronage" or "capital credits", which are essentially dividends paid on a member's investment into the cooperative. In the United States, many cooperatives were formed to provide rural electrical and telephone service as part of the New Deal. See Rural Utilities Service.

Una cooperativa d'utilitat és un tipus de la cooperativa dels CONSUMIDORS que és tasked amb el lliurament d'una utilitat pública com electricitat, aigua o serveis de telecomunicacions als seus membres. O ELS Beneficis es reinverteixen a infraestructura o es distribueixen a membres en forma de crèdits" de "patronatge" o "capital, que són essencialment dividends pagats en la inversió d'un membre a la cooperativa. Als Estats Units, moltes cooperatives es formaven per proporcionar servei elèctric i telefònic rural com part del Tracte Nou. Vegi Servei D'utilitats Rural .


In the case of electricity, cooperatives are generally either generation and transmission (G&T) co-ops that create and send power via the transmission grid or local distribution co-ops that gather electricity from a variety of sources and send it along to homes and businesses.[43]

En termes d'electricitat, les cooperatives són generalment qualsevol generació i transmissió (G&T) co-ops que creen i envien poder via el reixat de transmissió o co-ops de distribució locals que recullen electricitat d'una varietat de fonts i l'envien endavant a les cases i als negocis. [44].


Cooperativa agrícolaModifica

Els elevadors de gra són utilitzats per cooperatives agrícoles en l'emmagatzematge i l'enviament del gra.

Article principal: Cooperativa agrícola

Agricultural cooperatives or farmers' cooperatives are cooperatives where farmers pool their resources for mutual economic benefit. Agricultural cooperatives are broadly divided into agricultural service cooperatives, which provide various services to their individual farming members, and agricultural production cooperatives, where production resources such as land or machinery are pooled and members farm jointly.[45] Agricultural production cooperatives are relatively rare in the world, and known examples are limited to collective farms in former socialist countries and the kibbutzim in Israel.

Les cooperatives agrícoles o les cooperatives dels pagesos són cooperatives on els pagesos reuneixen els seus recursos per al benefici econòmic mutu. Les cooperatives agrícoles es divideixen amplament a cooperatives de servei agrícoles, quin proporciona diversos serveis als seus membres de conreu individuals, i cooperatives de producció agrícoles, on es reuneixen recursos de producció com terra o maquinària i cultiven els membres la terra conjuntament. [45]. les cooperatives de producció Agrícoles són relativament rar al món, i els exemples coneguts es limiten a GRANGES COL·LECTIVES en anteriors països socialistes i els kibbuts a Israel.


Agricultural supply cooperatives aggregate purchases, storage, and distribution of farm inputs for their members. By taking advantage of volume discounts and utilizing other economies of scale, supply cooperatives bring down members' costs. Supply cooperatives may provide seeds, fertilizers, chemicals, fuel, and farm machinery. Some supply cooperatives also operate machinery pools that provide mechanical field services (e.g., plowing, harvesting) to their members.

Les cooperatives de subministrament agrícoles agreguen compres, emmagatzematge, i distribució d'entrades de granja per als seus membres. Aprofitant descomptes de volum i utilitzant unes altres economies de scale, les cooperatives de subministrament baixen els costos dels membres. Les cooperatives de subministrament poden proporcionar llavors, fertilitzants, productes químics, combustible, i maquinària de granja. Algunes cooperatives de subministrament també fan servir piscines de maquinàries que proporcionen serveis de camp mecànics (p. ex., llaurant, collita) als seus membres.


Agricultural marketing cooperatives provide the services involved in moving a product from the point of production to the point of consumption. Agricultural marketing includes a series of inter-connected activities involving planning production, growing and harvesting, grading, packing, transport, storage, food processing, distribution and sale. Agricultural marketing cooperatives are often formed to promote specific commodities.

Les cooperatives de màrqueting agrícoles proporcionen els serveis implicats movent un producte del punt de producció al punt de consum. AgrÍcola el MÀRQUETING inclou una sèrie de producció de planificació implicant d'activitats interconnexa, creixent i QUE CULL, que classifica, empaquetant, transport, emmagatzematge, processament alimentari, distribució i venda. Les cooperatives de màrqueting agrícoles es formen sovint per promoure mercaderies específiques.


Cooperatives de crèditModifica

Article principal: Cooperativa de crèdit
 
The Co-operative Bank's head office in Manchester. The statue in front is of Robert Owen, a pioneer in the cooperative movement.

[[OperativeBankHeadOffice20051019 CopyrightKaihsuTai.jpg|de Image:Co polze|bé|L'oficina central del Banc Cooperatiu a Manchester. L'estàtua davant és de Robert Owen, un pioner en el moviment cooperatiu.]] Credit unions are cooperative financial institutions that are owned and controlled by their members. Credit unions provide the same financial services as banks but are considered not-for-profit organizations and adhere to cooperative principles.

les Cooperatives de crèdit són FINANCIAL INSTITUTIONS cooperatiu que es té i controlat pels seus membres. Les cooperatives de crèdit proporcionen els mateixos serveis financers com bancs però es consideren organitzacions de not-for-profit i s'adhereixen a principis cooperatius.


Credit unions originated in mid-19th century Germany through the efforts of pioneers Franz Hermann Schulze-Delitzsch and Friedrich Wilhelm Raiffeisen. The concept of financial cooperatives crossed the Atlantic at the turn of the 20th century, when the caisse populaire movement was started by Alphonse Desjardins in Quebec, Canada. In 1900, from his home in Lévis, he opened North America's first credit union, marking the beginning of the Mouvement Desjardins.[46] Eight years later, Desjardins provided guidance for the first credit union in the United States,[47] where there are now about 7,950 active status federally insured credit unions, with almost 90 million members and more that $679 billion on deposit.[48]

Les cooperatives de crèdit s'originaven dins mig-19è segle Alemanya a través dels esforços de pioners Franz Hermann Schulze-delitzsch i Friedrich Wilhelm Raiffeisen. El concepte de cooperatives financeres es creuava l'atlàntic en la volta del 20è segle, quan el caisse populaire el moviment era començat per Alphonse Desjardins a Quebec, EL Canadà. El 1900, des de la seva casa en Lévis, obria la primera cooperativa de crèdit d'Amèrica del Nord, marcant el començament del Mouvement Desjardins. [49]. Vuit anys més tard, Desjardins proporcionava consell per la primera cooperativa de crèdit als Estats Units,.[50] on hi ha ara sobre 7 estatus actiu de,950 assegurat de manera federal cooperatives de crèdit, amb gairebé 90 milions de membres i més aquell $679 mil milions en dipòsit. [51].


While they have not taken root so deeply as in Ireland, credit unions are also established in the UK. The largest are work-based, but many are now offering services in the wider community. The Association of British Credit Unions Ltd (ABCUL) represents the majority of British Credit Unions. British Building Societies developed into general-purpose savings & banking institutions with "one member, one vote" ownership and can be seen as a form of financial cooperative (although nine 'de-mutualised' into conventionally owned banks in the 1980s & 1990s). The UK Co-operative Group includes both an insurance provider CIS and the Co-operative Bank, both noted for promoting ethical investment.

Mentre no han pres arrel tan profundament com a Irlanda, les cooperatives de crèdit també s'estableixen a l'Uk. Els més grans són basava en el treball, però molts estan oferint ara serveis en la comunitat més àmplia. L'Associació de Societat Limitada de Cooperatives de Crèdit britànic (abcul) representa la majoria de Cooperatives de Crèdit Britàniques. Les Societats Immobiliàries britàniques es convertien en estalvis d'ús general & institucions de banca amb "un membre, un vot" propietat i pot ser vist com a forma de cooperativa financera (encara que nou 'de-mutualised' a bancs convencionalment tinguts els anys 1980 & el 1990). El Grup Cooperatiu d'Uk inclou els dos un proveïdor d'assegurança Cis i el Banc Cooperatiu, els dos es fixaven per promoure inversió ètica.


Other important European banking cooperatives include the Crédit Agricole in France, Migros and Coop Bank in Switzerland and the Raiffeisen system in many Central and Eastern European countries. The Netherlands, Spain, Italy and various European countries also have strong cooperative banks. They play an important part in mortgage credit and professional (i.e. farming) credit.

Unes altres cooperatives de banca europees importants inclouen el Crédit Agricole en França, Migros i Coop Bank a Suïssa i el sistema de Raiffeisen a molts països europeus Centrals i Orientals. Els Països Baixos, Espanya, Itàlia i diversos països europeus també tenen bancs cooperatius forts. Juguen una part important en el crèdit hipotecari i el crèdit professional (i.e. conreu).


Cooperative banking networks, which were nationalized in Eastern Europe, work now as real cooperative institutions. A remarkable development has taken place in Poland, where the SKOK (Spóldzielcze Kasy Oszczednosciowo-Kredytowe) network has grown to serve over 1 million members via 13,000 branches, and is larger than the country’s largest conventional bank.

Les xarxes de banca cooperatives, que es nacionalitzaven en Europa de l'Est, treballen ara d'institucions cooperatives reals. Un desenvolupament notable ha tingut lloc a Polònia, on el Skok (Spóldzielcze Kasy Oszczednosciowo-Kredytowe) xarxa ha acabat per servir per sobre d'1 milió de membres via 13 branques de,000, i és més gran que el banc convencional més gran del país.


In Scandinavia, there is a clear distinction between mutual savings banks (Sparbank) and true credit unions (Andelsbank).

A Scandinavia, hi ha una distinció clara entre caixes d'estalvis mútues (Sparbank) i cooperatives de crèdit veritables (Andelsbank).


Federació de cooperativesModifica

Article principal: Federació Cooperativa

In some cases, cooperative societies find it advantageous to form cooperative federations in which all of the members are themselves cooperatives. Historically, these have predominantly come in the form of cooperative wholesale societies, and cooperative unions.[52] Cooperative federations are a means through which cooperative societies can fulfill the sixth Rochdale Principle, cooperation among cooperatives, with the ICA noting that "Cooperatives serve their members most effectively and strengthen the cooperative movement by working together through local, national, regional and international structures."[53]

En alguns casos, les cooperatives troben avantatjós formar federacions cooperatives en les quals tots els membres se són cooperatives. Històricament, aquests han vingut predominantment en forma de societats de venda a l'engròs cooperatives, i unions cooperatives. [52]. Cooperatiu les federacions són un mitjà a través del qual les cooperatives poden realitzar el sisè Rochdale Principle, cooperació entre cooperatives, amb l'Ica que es fixa que "Les cooperatives serveixen els seus membres més eficaçment i reforça el moviment cooperatiu treballant junt a través d'estructures locals, nacionals, regionals i internacionals." [53].

Vegeu també: List of Co-operative Federations
Vegeu també: Llista de Federacions Cooperatives


Cooperativa de venda a l'engròsModifica

According to cooperative economist Charles Gide, the aim of a cooperative wholesale society is to arrange “bulk purchases, and, if possible, organise production.”[52] The best historical example of this were the English CWS and the Scottish CWS, which were the forerunners to the modern Co-operative Group.

Segons l'economista cooperatiu Charles Gide, el propòsit d'una societat de venda a l'engròs cooperativa és arranjar "compres de volum, i, si és possible, organitza producció." [52]. El millor exemple històric d'això era el Cws anglès i el Cws escocès, que eren els precursors al Grup Cooperatiu modern.


Unió CooperativaModifica

Article principal: Unió cooperativa

A second common form of cooperative federation is a cooperative union, whose objective (according to Gide) is “to develop the spirit of solidarity among societies and... in a word, to exercise the functions of a government whose authority, it is needless to say, is purely moral.”[52] Co-operatives UK and the International Cooperative Alliance are examples of such arrangements.

Al segon la forma comuna de federació cooperativa és una unió cooperativa, l'objectiu (segons Gide) de qui ha "de desenvolupar l'esperit de solidaritat entre societats i... en una paraula, exercir les funcions d'un govern l'autoritat de qui, és no cal dir-ho, és purament moral." [52]. Cooperatives Uk i l'Aliança Cooperativa Internacional són exemples de tals arranjaments.


Partit CooperatiuModifica

In some countries with a strong cooperative sector, such as the UK, cooperatives may find it advantageous to form a parliamentary political party to represent their interests. The British Cooperative Party and the Canadian Cooperative Commonwealth Federation are prime examples of such arrangements.

En alguns països amb un sector cooperatiu fort, com l'Uk, les cooperatives poden trobar avantatjós formar un partit polític parlamentari per representar els seus interessos. El Partit Cooperatiu britànic i la Federació De Commonwealth Cooperativa canadenca són principals exemples de tals arranjaments.


The British cooperative movement formed the Cooperative Party in the early 20th century to represent members of consumers' cooperatives in Parliament. The Cooperative Party now has a permanent electoral pact with the Labour Party, and has 29 members of parliament who were elected at the 2005 general election as Labour Cooperative MPs. UK cooperatives retain a significant market share in food retail, insurance, banking, funeral services, and the travel industry in many parts of the country.

El Moviment cooperatiu britànic formava el Partit Cooperatiu a primers del 20è segle per representar membres de les cooperatives dels consumidors en Parlament. El Partit Cooperatiu ara té un pacte electoral permanent amb el Laborisme, i té 29 diputats que s'elegien a l'ElecciÓ GENERAL de 2005 com LABOUR COOPERATIVE Mps. Les cooperatives Uk retenen una quota de mercat significativa en venda al detall alimentària, assegurança, banca, serveis funeraris, i la indústria de viatge en moltes parts del país.

Vegeu tambéModifica

NotesModifica

 1. O'Sullivan, Arthur. Economics: Principles in action. de localitzacions, Nova Jersey 07458: Pearson Prentice Hall, 2003. ISBN 0-13-063085-3. 
 2. [Declaració de http://www.ica.coop/coop/principles.html sobre la Identitat Cooperativa.] Aliança Cooperativa Internacional.
 3. Carrell, Severin. Strike Rochdale from the record books. The Co-op began in Scotland., The Guardian, 7 August 2007.
 4. 4,0 4,1 4,2 Ridley-Duff, R. J. (2007) “Communitarian Perspectives on Social Enterprise”, Corporate Governance: An International Review, 15(2):382-392. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «RidleyDuff» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 5. Brown, J. (2006), “Designing Equity Finance for Social Enterprises”, Social Enterprise Journal, 2(1): 73 81.
 6. Monzon, J. L. & Chaves, R. (2008) “The European Social Economy: Concept and Dimensions of the Third Sector”, Annals of Public and Cooperative Economics, 79(3/4): 549-577.
 7. Gates, J. (1998) The Ownership Solution, London: Penguin.
 8. Rothschild, J., Allen-Whitt, J. (1986) The Cooperative Workplace, Cambridge University Press
 9. 9,0 9,1 Weinbren, D. & James, B. (2005) “Getting a Grip: the Roles of Friendly Societies in Australia and Britain Reappraised”, Labour History, Vol. 88. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Weinbren» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 10. . Rothschild, J, Allen-Whitt, J. (1986) El Lloc de Treball Cooperatiu, Premsa Cambridge University
 11. Ridley-Duff, R. J. (2008) “Social Enterprise as a Socially Rational Business” , International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 14(5): 291-312.
 12. . Ridley-Duff, R. J (2008) "Empresa Social com a Negoci Socialment Racional", Diari Internacional de Comportament Empresarial i Recerca, 14 (5): 291-312.
 13. Rothschild, J., Allen-Whitt, J. (1986) The cooperative workplace, Cambridge University Press, Chapter 1.
 14. Cliff, T., Cluckstein, D. (1988) The Labour Party: A Marxist History, London: Bookmarks.
 15. . Rothschild, J, Allen-Whitt, J (1986) El lloc de treball cooperatiu, Premsa Cambridge University, Capítol 1.
 16. . Penya-Segat, T., Cluckstein, Dia (1988) El Laborisme: Una Història Marxist, Londres: Punts.
 17. Statement on the Cooperative Identity
 18. . [Declaració de http://www.ica.coop/coop/principles.html a la Cooperativa Identity]
 19. Ridley-Duff, R. J. (2009) "Cooperative Social Enterprises: Company Rules, Access to Finance and Management Practice”, Social Enterprise Journal, 5(1): 50-68
 20. ICA (2005) World Declaration on Worker Cooperatives, Approved by the ICA General Assembly in Cartagena, Columbia, 23rd September 2005.
 21. . Ridley-Duff, R. J (2009) "Cooperativa Social Enterprises: Regles de Companyia, Accés a Pràctica de Finances i Direcció", Diari d'Empresa Social, 5(1): 50-68
 22. . 20co-op%20governance/Ica.pdf Ica (2005) Declaració Mundial en Cooperatives de Treballador, Aprovat per l'Assemblea General Ica a Cartagena, Columbia, 23 de setembre de 2005.
 23. Slaney's Act and the Christian Sociliasts: A Study of How the Industrial and Provident societies' Act 1852 was passed.
 24. The Cooperative Review.[Enllaç no actiu] Co-operatives UK.
 25. . l'Acte de Slaney i el cristià Sociliasts: Un Estudi de Com s'aprovava l'Acte de les societats Industrials i Provident 1852.
 26. . La Cooperativa Review.[Enllaç no actiu] cooperatives]] UK.
 27. Oakeshott, R. (1990) The Case for Worker Co-ops (2nd Edition), Basingstoke: Macmillan.
 28. Ridley-Duff, R. J. (2008) Mediation: Developing a Theoretical Framework for Understanding Alternative Dispute Resolution, Centre for Individual and Organisational Development, Sheffield Hallam University, published at www.roryridleyduff.com/writingacademic.htm.
 29. . Oakeshott, R. (1990) El Cas per Treballador Co-ops (2a Edició), Basingstoke: Macmillan.
 30. . [% de http://www.roryridleyduff.com/18 20-% de%20Mediation 20-% 20An% 20Introduction.pdf Ridley-Duff, R. J (2008) Mediació: Desenvolupant un Marc Teòric per a la Resolució de Disputa Alternativa Comprensiva, Centre per al Desenvolupament Individual i Organitzatiu, Sheffield Hallam University], publicat a www.roryridleyduff.com/writingacademic.htm.
 31. Dti Reference
 32. Legacoop
 33. . [Referència de operative/presentations/4july/Legacoop.pdf Dti de http://www.thedti.gov.za/co]
 34. . Legacoop
 35. EURO COOP
 36. . [Euro de http://www.eurocoop.coop/ Coop]
 37. http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/bmi6646
 38. http://www.acca.coop/6FAQs.pdf
 39. . http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/bmi6646
 40. . http://www.acca.coop/6Faqs.pdf
 41. Whitsett, Ross. Urban Mass: A Look at Co-op City. The Cooperator. December 2006.
 42. . Whitsett, Ross. Urbà Massa: Un Aspecte en Ciutat de Co-op. El Cooperador . Desembre de 2006.
 43. About Cooperatives: Utility Cooperatives.[Enllaç no actiu] National Cooperative Business Association.
 44. . Sobre Cooperatives: Enllaç Mort de Cooperatives.[Enllaç no actiu] Associació De Negoci Cooperativa Nacional.
 45. 45,0 45,1 Cobia, David, editor, Cooperatives in Agriculture, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ (1989), p. 50. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Cobia» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 46. Desjardins: a model for the rest of Canada?(Quebec's Desjardins caisses populaires). Canadian Banker. 1 January 1999.
 47. Birthplace of America's Credit Union Movement. America's Credit Union Museum.
 48. «History of Credit Unions». National Credit Union Administration. [Consulta: December 27, 2010].
 49. . Desjardins: un model pel que fa a la resta de Canada?(Quebec's populaires de caisses de Desjardins). Banquer Canadenc. 1 de gener de 1999.
 50. . [Lloc de Naixement de http://www.acumuseum.org/history.html del Moviment de Cooperativa de Crèdit d'Amèrica.] El Museu De Cooperativa De Crèdit D'amèrica.
 51. . «History of Credit Unions». National Credit Union Administration. [Consulta: December 27, 2010].
 52. 52,0 52,1 52,2 52,3 52,4 52,5 Gide, Charles; as translated from French by the Cooperative Reference Library, Dublin, "Consumers' Co-Operative Societies", Manchester: The Co-Operative Union Limited, 1921, p. 122 Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «gide» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 53. 53,0 53,1 Statistical information on the Cooperative Movement Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «ica-statistics» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 • 30. Llewellyn, D. and Holmes, M. (1991) 'In Defence of Mutuality: A Redress to an Emerging Conventional Wisdom', Annals of Public and Co-operative Economics, Vol.62(3): pp. 319–354 (p. 327).
 • 31. Armitage, S. (1991) 'Consequences of Mutual Ownership for Building Societies', The Service Industries Journal, October, Vol.11(4): pp. 458–480 (p. 471).
 • 32. Rasmusen, E. (1988) 'Mutual banks and stock banks',Journal of Law and Economics, October, Vol.31: pp. 395–421 (p. 412).
 • 33. Masulis, R. (1987) 'Changes in Ownership Structure: Conversions of Mutual Savings and Loans to Stock Charter', Journal of Financial economics, Vol.18: pp. 29–59 (p. 32).

ReferènciesModifica


BibliografiaModifica

Enllaços externsModifica

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Paucabot/Cooperativa

Plantilla:Cooperativisme