Volum molar normal

El volum molar (Vm) d'un gas és l'ocupat per un mol d'aquest gas, Vm = V / n. Les condicions normals (CN) en gasos són 273,15 K (0 °C) de temperatura i 1 atm de pressió. En aquestes condicions, el volum molar es diu volum molar normal i, per a qualsevol gas ideal, és de 22,414 L

Densitats i volums molars d'alguns gasos:

Gas H2 He Ne N2 O2 Ar CO2 NH3
Densitat (g/L) 0,090 0,178 0,900 1,250 1,429 1,784 1,977 0,771
Massa molar (g/mol) 2,02 4,003 20,18 28,01 32,00 39,95 44,01 17,03
Volum molar normal (l/mol) 22,428 22,426 22,425 22,404 22,394 22,393 22,256 22,094