Índex de referència de préstecs hipotecaris

L'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH) és la mitjana aritmètica simple dels tipus d'interès mitjos ponderats pel capital dels préstecs hipotecaris a més de tres anys que han concedit les entitats financeres regulades pel Banc d'Espanya durant el més natural al que es refereixin. L'IRPH es calcula separadament per als Bancs i les Caixes d'Estalvis, i se n'extreu la mitjana aritmètica.

Cal assenyalar que, d'ençà de la introducció de l'euro, l'IRPH manté una estreta relació amb l'Euribor, ja que en definitiva, ve a ser un càlcul del valor de l'Euribor Hipotecari més la mitjana dels diferencials aplicats. Per això, l'evolució d'ambdós indicadors és necessàriament similar, i només poden divergir en la velocitat a la que s'acomoden al tipus d'interès de referència del Banc Central Europeu.

El juliol 2013 el govern central va decidir suprimir l'IRPH.[1] Els consumidors reprotxen al nou índex que no resol el problema de la discrepància massa gran entre l'índex i l'Euribor i la manca de transparència en el seu càlcul.[2] El govern, sobretot, hauria protegit els interessos dels bancs.[1]

Referències modifica