Depuració

«Depuració» té aquests significats:

  • Depuració o refinació, procés pel qual es retira la part no útil d'un recurs abans d'introduir-lo a un procés de fabricació
  • Depuració de l'aigua, sèrie de processos que tenen com finalitat reduir contaminants d'una aigua
  • Depuració de programes, procés orientat a identificar i corregir errors de programació informàtica