Equació de Clausius-Mossoti

En física, l'equació de Clausius-Mossoti relaciona la permitivitat del medi en termes de les propietats moleculars, per tant, assumint l'expressió aproximada per al camp total en un medi dielèctric amb simetria cúbica:


,

on és el vector polarització elèctrica com es coneix normalment.

El factor que acompanya pot ser diferent de tot i que s'ha assumit que és l'ordre correcte de magnitud. Per dielèctrics lineals,,

on N és el nombre de molècules per unitat de volum i és la polarizabilitat molecular.

Donat que , substituint en l'equació anterior:

Com que aquesta expressió va ser derivada originalment per a valors amb baixos valors de N, es compleix per a materials no polars més densos.