Escala de mà

Una escala de mà o escala llevadissa és una eina metàl·lica, de fusta, o d'ambdós materials, de tipus portàtil, que serveix per a pujar (o muntar) o baixar (o davallar) a llocs poc accessibles o que es troben a diferents nivells o altures.

Escala de mà

Normes bàsiques d'úsModifica

 • Les escales manuals són d'ús generalitzat en gran part de treballs. Hi ha diverses menes d'escales de mà.
 • L'escala ha de ser prou llarga per a oferir, en totes les posicions en les quals s'utilitzi, un suport a les mans i un als peus.
 • Abans de cada utilització s'ha de comprovar el bon estat de l'escala.

Tipus i normativaModifica

Genèricament, les escales de mà es poden dividir en dos grups:

 • Recolzables. No tenen estabilitat per si mateixes i s'han de recolzar en l'element a ascendir: paret, façana, etc.
 • Autoestables o de tisora. Se sustenten soles.

També existeixen les següents:

 • Corredores
 • Telescòpiques
 • Amb plataforma

Hi ha un gran nombre de models d'escales de mà o portàtils en funció de l'altura, el nombre de trams, articulacions, etc. Alguns disposen de plataformes de treball, baranes i elements d'ancoratge per a realitzar tasques a una certa altura amb total seguretat.

La normativa DIN EN 131 regula, a escala europea la fabricació i característiques de les escales.

PartsModifica

Està formada per dos travessers de longitud variable units transversalment mitjançant travessers col·locats de forma equidistant anomenats graons que permeten l'ascens progressiu fins a la zona desitjada. Són elements fàcilment transportables per la seva lleugeresa. Originalment es fabricaven de fusta, però actualment el material més emprat és l'alumini per la seva lleugeresa i perquè permet unions entre graons i travessers de major consistència, que perllonguen la vida útil de l'escala.

RiscsModifica

 • Caiguda d'altura
 • Atrapaments
 • Caiguda d'objectes sobre altres persones
 • Contactes elèctrics directes o indirectes

Mesures preventivesModifica

 • Recolzar l'escala sempre sobre una superfície estable, lliure d'obstacles i de qualsevol substància vessada. L'escala haurà de tenir en tot moment en perfecte estat les sabates antilliscants que ha de tenir.
 • Els graons hauran d'estar nets. Per pujar a una escala cal dur un calçat que subjecti bé els peus. Les soles han d'estar netes de greix, oli o altres materials lliscants, ja que embruten els graons de la mateixa escala.
 • Prendre les precaucions adequades perquè en cap moment hi hagi cap persona sota o vora l'escala per evitar la caiguda d'objectes sobre elles.
 • No hauran de ser utilitzades per treballadors que tinguin vertigen o similars.
 • No s'han de transportar horitzontalment, cal fer-ho amb la part davantera cap avall.
 • No situar l'escala darrere d'una porta si no s'han pres les precaucions pertinents per evitar que una altra persona pugui obrir-la.
 • No situar-la en un lloc de pas per evitar tot risc de col·lisió amb vianants o vehicles i en qualsevol cas que avisi de la circumstància.
 • Les escales de mà tindran la resistència i els elements de suport i subjecció necessaris perquè la seva utilització en les condicions requerides no suposi un risc de caiguda per trencament o desplaçament d'aquestes. En particular, les escales de tisora disposaran d'elements de seguretat que impedeixin la seva obertura en ser utilitzades.
 • Les escales de mà s'utilitzaran de la forma i amb les limitacions establertes pels fabricant. No s'utilitzaran escales de mà i, en particular, escales de més de 5 metres de longitud si la seva resistència no està garantida. Queda prohibit l'ús d'escales de mà de construcció improvisada.
 • Abans d'utilitzar una escala de mà caldrà assegurar la seva estabilitat. La base de l'escala haurà de quedar sòlidament assentada. En el cas d'escales simples la part superior se subjectarà, si és necessari, al parament sobre el que es recolza i quan aquest no permeti un suport estable se subjectarà al mateix temps mitjançant una abraçadora o altres dispositius equivalents.
 • Les escales de mà simples es col·locaran, en la mesura del possible, formant un angle aproximat de 75º amb l'horitzontal. Quan s'utilitzin per accedir a llocs elevats els seus travessers hauran de sobresortir com a mínim 1 metre per sobre.
 • L'ascens, descens i els treballs des d'escales s'efectuaran de front a aquestes. Els treballs a més de 3,5 metres d'alçada, des del punt d'operació a terra, que requereixin moviments o esforços perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza cinturó de seguretat o s'adopten altres mesures de protecció alternativa. Es prohibeix el transport i manipulació de càrregues per o des d'escales de mà quan el seu pes o dimensions pugui comprometre la seguretat del treballador. Les escales de mà no s'utilitzaran per a dues o més persones simultàniament.
 • Les escales de mà es revisaran periòdicament. Es prohibeix la utilització d'escales de fusta pintades, per la dificultat que això suposa per la detecció dels seus possibles defectes.

Vegeu tambéModifica

FontModifica

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Escala de mà