Una escola d'adults és una escola que a Catalunya depèn del Departament d'Educació de la Generalitat i que ofereix gratuïtament a ciutadans adults des de cursos d'alfabetització o d'aprenentatge de la llengua fins a estudis d'accés a la universitat per a majors de vint-i-cinc anys.[1] Es solen anomenar amb les sigles CFA (centre de formació d'adults), de vegades també CFPA (centre de formació de persones adultes). Hi ha 157 escoles d'adults a Catalunya.[2]


Esquema dels ensenyaments

Oferta educativa

L'oferta educativa de formació a adults en les escoles d'adults inclou:[3]

 • Cursos d'alfabetització
 • Ensenyaments de llengües
 • Informàtica (COMPETIC)
 • Formació bàsica
 • Educació secundària per a les persones adultes
 • Curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà
 • Preparació per a les proves d'accés a la universitat
 • Activitats culturals

Proves lliures

 • Proves lliures per obtenir el certificat de formació instrumental
 • Proves lliures per obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària (GES)

Educació d'adults

L'educació d'adults comprèn les activitats d'aprenentatge que, en el marc d'aprendre al llarg de tota la vida, permet que les persones adultes desenvolupin les capacitats, enriqueixen els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

Qui pot accedir-hi

Amb caràcter general poden accedir a l'educació d'adults les persones que hagin complet 18 anys o bé que els compleixin durant l'any natural en què s'inicia la formació.

També hi poden accedir les persones que compleixin com a mínim 16 anys l'any natural en que inicien la formació en rels supòsits següents:

 • si tenen contracte laboral que els impedeixi assistir als centres educatius en règim ordinari;
 • si es troben en procés d'obtenció d'un permís de treball;
 • si són esportistes d'alt rendiment;
 • si estan cursant o han cursat els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial;
 • si volen cursar la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà

Al curs de formació específica per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà poden accedir les persones que tinguin més de 17 anys o bé que els compleixen durant l'any natural en què inicien el curs.

Inscripció

El procés de preinscripció en els centres de formació d'adults (CFA) de titularitat pública es fa durant el mes de juny. Un cop s'ha fet la preinscripció i s'ha adjudicat la sol·licitud, cal formalitzar la matrícula en el centre que s'hagi assignat. Incorporació al llarg del curs: els centres obren la matrícula periòdicament per als ensenyaments trimestrals i semestrals.

Per fer la inscripció cal portar la documentació següent

 • El document que es requereix per matricular-se en aquests ensenyaments és el DNI, del qual cal presentar original i fotocòpia.
 • Si es tracta de persones estrangeres, cal presentar original i fotocòpia del passaport, del document del país d'origen que substitueix el DNI o de la targeta de residència i del certificat d'inscripció en el padró municipal.
 • Les persones majors de 16 anys i menors de 18 anys han de presentar una sol·licitud d'autorització d'inscripció i la seva fotocòpia del document d'identificació, l'autorització i la fotocòpia del document identificatiu del pare o de la mare o del tutor legal del menor i la documentació que acrediti la causa al·legada per a la inscripció.
 • Per a la inscripció als ensenyaments de l'educació secundària, a efectes de possibles convalidacions, cal presentar la documentació justificativa (original i fotocòpia) dels estudis cursats.

Avaluació inicial

L'avaluació inicial consisteix en una entrevista per conèixer els antecedents acadèmics de l'alumne, les competències, els objectius i les disponibilitats i, si escau, en el cas dels alumnes dels ensenyaments de l'educació secundària, en una prova que en permet acreditar els coneixements previs.

Oferta educativa

L'oferta educativa dels centres de formació d'adults té com a finalitat respondre a les necessitats i demandes formatives de l'entorn. L'oferta educativa dels centres és la següent: ensenyament de llengües, informàtica, formació instrumental, educació secundària per a les persones adultes, curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà, preparació per les proves d'accés.

Ensenyament de llengües

Els ensenyaments de llengües tenen com a objectiu que les persones destinatàries puguin adquirir el grau de competència mínima en les àrees indicades per desenvolupar-se en la societat actual. Els ensenyaments de llengües són els següents : a) Llengua catalana (i aranès a la Val d'Aran) b) Llengua castellana c) Llengua estrangera: anglès i francès.

Informàtica

Aquests ensenyaments tenen com a objectiu facilitar l'adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la formació i la comunicació (TIC) per desenvolupar en la societat actual.

Formació instrumental

Aquesta formació inclou l'aprenentatge de la lectura, l'escriptura i el càlcul numèric elemental.

Educació secundària per a les persones adultes

L'alumnat que no assoleix els objectius obté el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria. Aquest títol s'obté : a) assistint als centres de formació d'adults i assolint-ne els objectius; b) als centres de formació d'adults que són punts de suport de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

Proves lliures

Curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà

Aquests estudis permeten a les persones que el superen l'accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional inicial; en el cas dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny permet l'exempció de la part comuna de la prova d'accés i en el cas dels ensenyaments esportius, l'exempció de la prova d'accés de caràcter general.

Preparació per a les proves d'accés

Aquests ensenyaments tenen com a finalitat preparar per a la prova d'accés a un cicle formatiu de formació professional, d'arts plàstiques i disseny o d'ensenyaments esportius o a la universitat a aquelles persones que no tenen els requisits acadèmics per accedir-hi:

 • preparació per a la prova d‘accés a cicles formatius de grau mitjà;
 • preparació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior;
 • preparació per a la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les proves lliures permeten obtenir el certificat de formació instrumental (CFI), i el títol de graduat o graduada en educació secundària (GES). El Departament d'Ensenyament convoca les proves lliures dues vegades a l'any. Aquestes convocatòries es fan públiques i se'n pot demanar informació al telèfon d'atenció ciutadana 012, als serveis territorials del Departament d'Ensenyament i al Consorci d'Educació de Barcelona. Es poden consultar els models de les proves i la informació que s'hi refereix a l'apartat de proves del web del Departament d'Ensenyament.[4]

Proves lliures per obtenir el certificat de formació instrumental

Les proves dels certificat de formació instrumental són de caràcters global i contenen les diverses àrees del currículum de la formació instrumental que estableix la normativa vigent.

Proves lliures per obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària (GES)

Les proves per obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria s'estructuren en tres àmbits, que contenen les diverses àrees del currículum que estableix la normativa vigent: àmbit de la comunicació; àmbit cientifico-tecnològic i àmbit social.

Vegeu també

Referències